Catalogus van Lantaarnplaatjes (circa 1925)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

□ CAPI - LANTAARNPLAATJES 5 22. Jephta’s dochter snelt haar vader tege- moet. 23. Samson verscheurt een leeuw. 24. Noemi en hare schoondochters. 25. David vlucht. 26. Saul wil David doorboren. 27. Absalon, mijn zoon, mijn zoon Absalon 1 28. Salomo’s eerste recht. 29. Salomo. 30. Elias door een Engel gespijzigd. 31. Jehu doet Jesabel het venster uitwerpen. 32. Dood van Athalia. 33. De profeet Amos. 34. Jonas door den walvisch uitgeworpen. 35. Isaias. 36. Puinhopen van Babylon. 37. Tobias en de Engel. 38. Judith vertoont het hoofd van Holo- fernus. 39. Jeremias laat Baruch zijn profetieën afschrijven. 40. Jeruzalem rouwt over zijn ondergang. 41. Baruch. 42. Ezechiel profeteert. 43. Daniël. 44. Visioen van Zacharias. 45. Cyrus geeft de tempelvaten weder. 46. Koningin Vasthi weigert te gehoor- zamen. 47. Esther klaagt Aman aan. 48. Esdras in het gebed. 49. Esdras vertoont het boek der wet. 50. Nehemias en zijne metgezellen voor Jeruzalem. 51. Job in zijne ellende. 52. God doet den levithian omkomen. 53. De moeder der zeven Machabeeuwsche broeders. 54. Mathatias doodt den afgodendienaar. 55. De blijde boodschap. 56. De geboorte. 57. De wijzen geleid door de ster. 58. De vlucht naar Egypte. 59. Jezus leeraart in den tempel. 60. Jezus door den duivel bekoord. 61. Jezus en de Samaritaansche vrouw. 62. De miraculeuze vischvangst. 63. Jezus geneest de zieken. 64. Opwekking der dochter van Jaïrus. 65. De Apostelen plukken op den Sabbat- dag korenaren. 66. Maria Magdalena boete doende. 67. Jezus predikend op het meer van Galilea. 68. Jezus onder de Schriftgeleerden. 69. Jezus stilt den storm. 70. De verheerlijking op den berg Thabor. 71. Jezus en de overspelige vrouw. 72. De barmhartige Samaritaan. 73. Jezus bij Martha en Maria. 74. Lazarus en de rijke vrek. 75. De Pharizeër en de Tollenaar. 76. Het penningske der weduwe. 77. Het laatste oordeel. 78. Het laatste avondmaal. 79. Jezus in den hof van Gethsempné. 80. Het verraad van Judas. 81. De geeseling. 82. Jezus met doornen gekroond. 83. Jezus bespot. 84. Jezus bezwijkende onder het kruis. 85. Dood van Christus. 86. Afneming van het kruis. 87. Jezus van het kruis afgenomen. 88. Jezus in het graf gelegd. 89. De Engelen en de godvruchtige vrouwen. 90. Jezus en de Discipelen van Emaus. 91. De Hemelvaart des Heeren. 92. Pinksteren. 93. De Apostelen verkondigen het Evan- gelie. 94. Steeniging van Stephanus. 95. Paulus op weg naar Damascus. 96. Petrus uit den kerker bevrijd. 97. Verbranding der tooverboeken te Ephese. 98. Joannes op Patmos. 99. Michaël en zijne engelen strijden met den draak. 100. Een engel toont Joannes het hemelsche Jeruzalem. No, L 37. Fotografische Lantaarnplaten. Diverse landschappen, berggezichten, wolken- studies, genre-beelden, artistieke opnamen, zee-studies, stadsgezichten, enz. We houden deze plaatjes in steeds wisselende sorteering voorhanden.