Catalogus van Lantaarnplaatjes (circa 1925)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

( AlM I At J I AAUNI‘1,AATJES □ VfMvnlu I,nnlanrnplnnt)oH Intlii* I ,49, Sultan van Djocjn (Inl hiMmiiiii) |9() Sultan van Djocjn (Gemnittl) I 'JI , Uatlem Saleh. 197, Vorstelijk rijtuig (Solo) |9t Vorstelijk rijtuig (meer inndeiu) I 'I I (irobak (met paardje). I'» > (irobak (met karbouw). 1‘tfi. Tjanddi Prambana. I '1/ Beeld i/d. Prambana. 1'JH Rahsasa. I'J'J Banjoe Biroe (met apen) .'00 Banjoe Biroe (andere zijde), ,'01, Badplaats. 707. Bovenloop rivier. AM. Kudde schapen. AH. Pust na arbeid (jongen op loubouw) Al*>. Boro Boedoer (Bouw). Aki, Wielrijder in de Sawali. 707, Wielrijder aan de Kali. (. Oost-Java. 208. Aanplanting (Suikerriet). 209. Aanplant Riet. 210. Aanplant Riet. Bijna oogstbaar. 211. Aanplant Riet. 6 maanden verder. 212. Afladen van maalriet. 213. Maalriet weegbrug gepasseerd. 214. Maalfeest. 215. Gezicht op fabrieksketel en atelier. 216. Administrateurswoning. 217. Woningen employés. 218. Fabrieks-emplacement. 219. Rietmolen en carriers. 220. Rietmolen. 221. Kookpannen, sapoanjer pompen. 222. Suikerfilters. 223. Voedingspompen ketelhuis. 224. Laden van suiker in spoorwagens. 225. Aanleg van railbaan. 226. Bemetselen van waterleiding (suiker- fabriek). 227. Vervoer ketel-banilleurs. 228. Plaatsen stoomketels. 229. Neerlaten van een vliegwiel. 230. Monteeren van een rietmolen. 711. (Iptrckken van een schoorsteen. 7 17. Stortdammen van Magelang. 7 11. Irrigatieleiding met stortdam idem. 7 11. 1 Iooge stortdammen. 7 15. Stuit. 7 Ki. Stuitdam met sluizen (Madioen). 7 17. Kediri, hoofdinlaatsluis. 7 18. Verdeelingsinrichting te Magelang. 7 ld. Waterwerken te Soerabaja. 740. Prauw door de sluis te idem. 711. Rivier Kg. Embrat. 242. Versierde prauw. 74 1. Kali Lias te Soerabaja. 744. Prauwen in de rivier. 245. Kali Brantas. 746. Ananas verkoopers. 247. Op weg naar Tosari. 248. Weg naar den Krater. 249. Bergkampong. 250. Bromo. 251. Idem. 252. Smeroe, kleine rookpluim. 253. Smeroe, groote rookpluim. 254. Krater. 256. Havenhoofd Panoeroeka. 257. Havenhoofd Panoeroeka. 258. Havenhoofd Panoeroeka. 259. Tiens Elastica. 261. Castilla. 262. Hevea. 263. Para Rubber en Robusta. 264. Jonge aanplant. 265. Ondern. (Tamang Gloegoeh). 266. Assistents-woning. 267. Kampong van uit 59 gezien. 268. Administrateurs-woning. 269. Koffie-aanplant. 270. Koffie-onderneming. 271. Werkzaamheden op idem. 272. Vischvijver nabij Garoet. 273. Vischvangst. 274. Sorteeren van visch. 275. Laagtij. 276. Hoogtij. 277. Rivier met bosch. 278. Kokos-palmen langs rivier-oever. d. West-Java. 279. Tandjong-Priok aanleg steiger. 280. Badplaats „Petite Trouville”. 281. Oude haven Batavia. 282. Kali Besar. 283. Kantoren in de benedenstad. 284. Heilige Kanon. 285. Chineesch kamp. 286. Chineesch Poortje. 287. Chineesche Bruid. 288. Chjneesche Bruid. 289. Chineesch Kamp (beneden stad). 290. Chineesche Begrafenis.