Catalogus van Stereoscoopplaten (1903)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

14 De platen van Merkkluach zijn mooi bewerkt, hebben op aller- lei landen en plaatsen betrekkinj;; en zijn zeer voor het onderwijs aan te bevelen. Wij vestigen met nadruk de aandacht op deze galerij. 21 Nov. 1902. „Christelijk Schoolblad.” Wie de Beeldengalerij nog niet kent, verzuime niet er kennis mede te maken. Ze is het dubbel en dwars waard. Rotterdam. A. van der Sluijs. Verg. van R. K. Onderwijzers. Wij hebben er van genoten, alle onderwijzers vonden ze prachtig. De vergadering was van oordeel dat dergelijke platen een uitstekend leermiddel genoemd mogen worden. Vlaardingen. G. v. D. Zee. Voorzitter N. O. G. Afd. Vlaardingen. ’t Is zeker wel de beste wijze van waardeering Uwer Aardrijks- kundige Beeldengalerij, als ik U meld, dat we besloten hebben ze voor onze scholen aan te schaffen. Gorredijk. J. Hooqewerf. Verg. van Chr. Onderwijzers. Eenstemmig was de vergadering met mij van oordeel, dat het tot het bereiken van het doel van het Aardrijkskundig Onderwijs, op alle scholen diende ingevoerd te worden. Scheemda. H. H. Drevel. Verg. V. d. B. v. N. O