Catalogus van Stereoscoopplaten (1903)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

56. Noorwegen. Vrangl'oss. Hoe een schip door middel van siuizen een watervai passeert. 57. Paketboot op de Woiga. 58. In het saion van een paketboot op de Woiga. 59. Aan de Nijioevers. 60. Pramen in de haven van Antwerpen. 61. Viermaster in de haven van Hamburg. 62. Oorlogsschip in de haven van Neufahrwasser. 63. Kijkje op een ooriogsschip in de haven van Viiiefranche. Stukken van 305 m.M. 64. Vertrek van een transatlantische boot met landverhuizers uit de haven van Antwerpen. 65. Kiei. Handelshaven. Houtlossen. Reusachtige stoomkraan. 66. Lange rij kranen aan een havenkade te Hamburg. 67. De Main bij Frankfort met brug en kade. 68. De groote kraan te Antwerpen, een wagon ophijschende. 69. Fregat in het droogdok te Antwerpen. 70. Een drukke straat in Berlijn. (Frederikstraat.) 71. Een Parijsche boulevard. (Montmartre.) 72. Fruitmarkt te Hamburg. 73. Markt onder de palmen bij Caïro. 74. Een doode stad. (Blauwverversgracht en- kade te Brugge). 75. In volle zee. Zeilvlot in den Grooten Oceaan nabij de Peruaansciie kust. 76. Maannacht aan de zeekust. Ceders te Massandra. (Krim.) 77. Zonsondergang aan de kust bij Rügen. 78. Pier met baken bij Cuxhaven. 79. Ingang van een fjord. Duitsch stoomjacht in de Hardanger fjord. 80. Steile kust van Helgoland. 81. Bastion op de rotsachtige kust van Dalmatiö. 82. Gezicht aan de guano-kust van Peru. 83. Gezicht op Napels met de golf van Napels en den Vesuvius. 84. Aan het strand te Ostende. 85. Een zeebad. 86. Vuurtoren te Kiel. 87. Aan het rotsachtige strand te Jalta. (Krim.) 88. Duingezicht bij Westerland. (Noordfriesche eilanden.) 89. Kudde geiten in de Romeinsche Camjjagne. 90. In de woestijn bij Assuan. 91. Karavaan in de woestijn bij Cairo.