Cinema - Tehran International Film Festival (April 1972)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

9 و۱۵ ) , حمانه يكك سرباز ۳ آسمان ساف (۱۹۱۱) و9 ٩۱۹4 (‏ ۶* ای . ار از ژبانیکه گرربگوری ینس اژز ی و عرای وازه «انتیتوی سینمات و گر افی کو » مک چوترا نی ورهاناستت ۱ ی گ ی و به‌انجام رساندن فکری .> مدتها ذهش را مشفول کرده بود ؛ ,ی نمه دافت خود زا وقف سینیا کند » اما 0 نتوانت په مطالعات خود درانستیتوی 9 ارامه پدهد چه پعد از چندی او را به .مت ظام پردفث » چوخرای درسالهای سربازی چگهای مختلفی شرکت نمود » چوخرای ا..ا با سرپاژ عادی بود ؛ اما برودی به‌چر گه چنربازان پیوست و در یره استا لینگ اد پنح بار حهای مهلکی پرداشت . روبهمرفته گریگوری چوخرای شش سار ار بحیط انستیتو و مطالعات سیلمائی دور بود , رلی بعد از پایان چنگ پلافاسله په انستیتو روی زر ادا ۱6333۴۶ با فا یب شد زمانی ری از مدمه مهنمتوگراقی فازغلتحصیل شود > کموبیش ایام جوانی‌را پشت‌سر گذاشته بود گربگوری چوخرای اژ این مدرسه با ط مدارج عالپه فارغ‌التحصیل شد درحالیکه زمان ورود به مدرسه مر بور از پاسخگوئی بساده‌تر ن رالات عاجز بود و اطلاعاتش در حدود همان محفوظات دبیرستانی دور میزد . اما قدرت تخیل بی‌نظیری داشت و این تواتائی بود که نظر موافق ممتحنئین را جلب نموه » یکی از مستحنین «سر کی یوتکه ویج» کار کر دان قوقالعاده معروئی بود . وی پس‌از آنکه حلص زد در «چوخرای» چنین قدرتی وجود دارد مس شد که با چوخرای يك گفتگوی خودمانی داشته باشد و در چنین گفتگوئی بود که «یوتکه ویچ» بی برد که وی تا چه اندازه میتواند برای سینمای شوروی مفید افتد . با شخیص «سرکثی, یوتکه ویچ» بود که منرسه سینما تو گرافی مبکو به « چوخرای » یاریهای فوق‌العاده‌ای مب‌ذول داشت و او را 9 علمی و عملی تقویت نمود . چوخرای 3 ز بایان رسائیدن مدرسه سینمائی » چندین درمقام معاون یا کار گردانان نامداری چون 5 ٩ ۰ 8 ۰‏ سر کنی, یوتکه ویچ » 2 یگور ساونچنکو» کار کرد و سرانجام پس‌از 3 مقلماتی چوخرای به سفیلم رفت ۰ 5 ۹:۶ وم را عرضه کرد و با واققت مین رد بود که صفیلم روبرو شد وبدبن‌ترتیب "#لویکمین» در سال ۱۹۵٩‏ به نمایش کنو 3 این‌فیلم تدتنها درشورای بلکه دراکثر ورد تحسین منتقدین واقی‌شد , به‌جهت ۰ ای در آين فیلم از سنن دیرینه ری بمیزان قابل‌توجهی عدول کرده 4 ذش تقوذ داده‌بود نمجید شد . 8 گریگوری چوخرای در « چهل‌وبکمین » ازنشان‌دادن زندگی وحقایق آن درقالبی سطحی عادی پرهیز کرد . او حتی از اصولی که آیزنشتاین » پودوفکین » و دافژنکو ازطریق آنها سینمای شوروی را به جهان معرفی کرده بودتد ۰ پافراتر گذارد وطربقی کاملا" سوای] نچه که بز رگان سیتمای شوروی داشتند,», ب,گزید . دراینحال چوخرای مدعی هیچ چیزی نیست » او درفستیوال بین‌المللی سانفرانسیسکو یکسال بعد ازنمایش «چهل‌ویکمین» » درپاسخ سئوالات متعدد منتقدین پاسخهای جدی : متفکرانه و مستدلی داد . چوخرای درمورد سنت‌شکنی و زیرپا گذاردن اصول کار پیشینیان سینمای شوروی چنین گفت : «من از تجر بیات همکارانم استفاده‌های سرشاری‌برده‌ام وبرای‌کار] نها ارزش فوقالعاده‌ای قائل هستم . » «چوخرای» درا پنحال درمورد برخی از کلیات بدیع کارش چنین گفت : «اگر قرار باشد هنرمندان و کار گردانان جوان به پیروی ازقدما به کارشان ادامه بدهند » بثا براین دبگر نمیتوان بین ایده‌های تازه ونو با ایده‌های کهنه وقدیمی امتیازی قائل شد » جوانها وجوان‌ترها حرفهای تازه‌ای دارندکه درصورث‌امکان به‌هروسیله‌ای که‌شده‌داید بگوبند, حال چه بهت رکه این وسیله سینما باشد . » واما «چهل‌وبکمین» فیلی که«چوخرای» درمقام بك کار گردان پا هوش و مستعد سینما معرفی کرد » داستان عده‌ای سرباز و دختری است که بخودرا وقف انقلاب کرده‌اند . دخترك [س وفادار و سمیمی است ۰ از مرگ نمی‌هراسد , به عشقی که دروجودش دارد مومن ومعتقد است. « ماری یوتکا » قهرمان زن این داستان , موجودی پاك و منزه اسث » استفلال دارد؛ خونگرم است وچون ساير دخترهای همسن‌وسال حوّد به زند گی می | ند پشد وبه آن علافه دارد و چوخرای در بیان این داستان » میداند که با احساسات بشری سر و کار دارد و با دید فوق‌العاده‌اش ۰ جزئیات را بطربقی کاملا موثر به تماشا گر می‌نماباند . جزئیاتی که درزندگی روزهره هر کسی ممکن‌است وجود داشثه باشد . اما از نقطه‌نظر کار سینمائی امری بس مهم وقابل توجه است . قدرت «چوخرای» در به نمایش گذاردن ابن چنین جزئپانی درفیلم «حماسه پك سرباز» توسعه بیشتری پیدا کرد » برخی ازمنتقدین » بعد ازنماش این فیلم نوشنند که چوخرای بسد موضوعاث جنگی علاقه زبادی دارد » اما باپستی اذعان کره که این ننلربه عادلانه‌ای نیست » زبرا از روی دو فیلمی که چوخرای ساخته نمپتوان فضاوت کرد که او موضوعات جنگی را ترجیح مپدهد . (ابن نظررا پاك منتفد بعد ازنمایش فیلم «حماسه پاك سرباز» نوشت). وی بعدازاین فیلم «آسمان ساف» و «روزگاری بك پیرمرد وبا پیرزن » بودند» را ساخت که این دومی ابداً موضوع جنگ را حتی درحاشیه هم ندارد. چوخرای در کارش به جزئیات بس کوچك بند میشود واز رجزدن آنها » کلیت با اهمیت وبرارزثیر اسب میشود » در «ساتردی رپوپو» » «هو لیس آلبرت» درباره فیلم «حماسه يك سرباز» وتأکید برچنین جزئیانی چنین نوشته است : «اگر فی‌المثل بخواهیم درمورد «حماسه پك سرباز» مثال بزنیم که چهکار تازه وبدیمی شده ۰ باید همان صحنه آغاز فیل را ذک رکنیم» صحنه‌ای که سه تانكك مهیب و غول‌پیکر و يك سربا ز که از شدت وحشت و تنهاشی سر از پا نمی‌شناسد ۰ به نماش گذارده میشود . این صحنه واقعاً جالب‌است , زبرا چوخرای تنها باامکانات سینمائی » تأثیری راکه میخواسته » اخذ کرده ۰ اما بایستی درنظرداهت که تنها محتشازء شده : درلن فیلم حائر احمیک ی 40 نکات ظاهراً بی‌اهمیت زاندگی که به چشم افراد عادی نهم‌ی‌رسد دراین‌اثر به درستی ودر کمال‌موردبحث. وق یه ات۳ چوخرای درآ ثارش به‌فردخاصی نمی | ندیشد» او به نوعی با فیلم روبرو میشودکه بك شاعر با شعرش ۰۰ . او درائرش‌پیام بجای میگذارد » پیامهای با اززش » پباههائی که گر ازتصیع ؛ نزوبر ورنگ‌های‌امتحان شده‌است » او به کیفیت بیش از کمیت » به ماهیت بیش ازظاهر هرچیز می‌اندیشد , او آدمهایش‌را نمونه انتخاب میکند وازطریق آنها تماشاگران را تشویق میکند که به زندگی بهتر » شرافتمندانه‌تر » شیرین‌تر و با افتخارتر بیاندپشند وجهت خاق چنین صحنه‌هائی هیچگاه به سنت‌نيا ندیشیده ودربیانشان‌هم آهنگی وعارمونی خاصی را قائل شده است . چوخرای درحال حاضر پکی از استادان ۳ شوروی‌است وشا گردانی‌را ای تما ور آبنده تعلیم مپدهد . «ج ]»