Cinema - Tehran International Film Festival (Dec 1974)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

فبلمنامه «شبح آزادی» ترجمه‌ی : بهرام ری‌پور ره لوئیس بونوئل فیلمنامه : لوئیس بونوتل » ژان کلود کاربر مدیر ی : ادمون ریشار بازیگران : ژانکلود بربالی (فو کول) ی (خانم فو کول). آدو لفوچلی (دکتر لوژاندر)» میشل‌پیکولی (رئیس‌جدید)» ژان روشفور (لوژاندر)» پل فرانکور (مهمانخانهچی). میشل لونسرال ( کلاهدوز)» ژولین برتو (رئیس پلیس)» پیرما گلون (ژژار). کلود پیپلو (کمیس). میلنا وتعووبك (پرستار) هلن پردربر (عمه) ِ صحنه روی يت کپی از تابلوی نقاش معروف انیا «فرانسیسکو گوپا» بنام «تبربارانهای لامونسیوا»" باز ميشود. صدای شليك گلوله خارج از تصویر بگوش مر سد. درمیان افرادی که روی تابلوی نقاشی نیرباران شده‌ ند پك کشیش» پك افسر که از ناحیه سر مجروح است» يك زن جوان وچند سرباز یاغی اسپانیانی دیلاه مشو ند . روی صحنه این کلمات ظاهر میک رود داستان این فیلم در سال ۱۸۰۸ در «تولد» آغاز میشود. زمانی که شهر نحت اشغال قوای ناپلون‌است. این‌داستان از بکی‌از قصه‌های «گوستاو. آ. بکر»؟ شاعر رمانتباك اسیانبائی الهام گرفنه شده است. بقیه عناوین فیلم که شامل اسامی بازیگران فیلم است» روی پرده از پائین به‌بالا ح ر کت ميکند. جاده خارجی روز ده دوازده زندانی زن‌ومرد» دریکی ازجاده‌های شهر آهسته قدم برمیدارند. آنها لباس‌هایاسیا نیائی زمان‌ناپلئون را برتن‌دارند. دستها وپاهایآنان با زنجیرهای سنگین بهم بسته شده است. بیشتر آنها از آدمهای معمولی هستند» تنها سه یا چهار افس سرباز مجروح و يك کشیش که از لباسهایشان شناخته میشوند» بین آنها بچشم میخورند. یکی از زندانیها که سرش را باندپیچی کرده‌اند روی زمین میغاطد» بقیه باو کمك میکنند تا بلند شود وبعد راحشان را ادامه میدهند پاهایشان را که در زنجیر است بزحمت جلو میکشند. صدای حرکت زنجیرها با صدای ضجه وناله توأم است. از دور صدای شليك گلوله تفنک وتوپ بگوش میرسد. تولد حیاط يك ساختمان خارجی شب درحیاط مربع‌شکل يك ساختمان که يك راه سنگفرش وسط آن وجود دارد. سربازهای فرانسوی درحال رفت‌وآمد هستند. خارج از صحنه صدای شليك گلو له وفرباد وناله شنیده ميشود. دوربین با حرکت تراولینگ چند افس فرانسوی را که سوار براسب هستند در کادر که ادامه تراولینگ. چند سرباز . که چهار محکوم میرننه وارد کادر ميشوند. محکومین یک مرد که از ناجیه سر مجروح میباشد» يك کشیش و دوافسر اسپانیائی هستند. يك افس فرانسوی که اونیفورم زیبائی دارد. جلوی سربازها راه میرود. افسر میایستد» پاهایش را بهم میکوبد وبرمیگردد. قمر (فریاد میکند) ایست . همه میایستند. افسر زندانیها را جلوی دیوار ردیف کنید! ور ان خرف ریا ورد سرتارها ‏ مستورات: او راز انسام میدهند» کشیش تسیبی می‌اندازد" مره مجروح چشمانش‌را میبندد» یکی‌از افسرهای اسپانیائی قدمی بجلو برمیدارد. افسر ردیف اول به‌زانو ! .۰ .. اماده . سربازهای ردیف اول زانو میزنند. همگی بطرف زندانیها قراول میروند» افسر اسپانیائی که جلو آمده فرباد میزند. ۰ براست راست! اقسر 20625 فص ۷1۷2۵ . اک قوس 3 رت بر زادی ! سربازهای فرانسوی او را به‌عقب وبطرف دیوار هل میدهند. بقبه زندانیها مرک برآزادی ! افسر (خارج ازصحنه) ۱۳ صدای خشكث رگبار گلوله بگوش میرسد. مجنهاً عده‌ای زندانی را مقابل دیوار میاورند. دوربین از روی زندانیها بطرف زمین میرود وجسد زندانیهای ترباران سد. را دراد مکی اد افسر ردیف اول به‌زانو ! ۹ کی[ صدای رگبار گلوله. صدای رفت‌وآمد سربازها» بهم خوردن زنجیر وشليك توپ خارج از تصویر شنیده میشود. دوربین روی تصویر عمومی حیاط برمیگردد, سربازان در رفت‌وآمد هستند. خارج از تصویر صدای آواز خواندن سربازها شنید. میشود. دوربین با دوسرباز که دهنه دواسب را در دست دارند» داخل کلیسا میشود. کلیسای تولد داخلی شب فضای نیمه تاريك کلیسا. قوای فرانسه داخل کلیسا اردو زده است. سربازها درنشال ۰ ۳ جمع شده‌اند» چند گوسند را به‌سیخ کشیده ه و روی اش ۳۱۹ در ی کوشه چند سرباز روی مقداری اه دراز کشیده ومشخول سار ونوشیدن شراب هستند» چند سربازسوار اسپهایشان را تیمار میکنند, در کنار محراب کلیسا چندافشر ایستاده وشراب مینوشند بعضی‌ها قمار میکنند. بنظر میاید همگی مست میباشند. ابدا به موقعیت محل توجهی ندارند. یکی از افس‌ها بطرف یکی‌از هم‌قطارحایش که روی يك صندلی نثسته میرود ومیگوید: افسر يك کم شراب بریز! افس برایش شراب میریزد. بعد برمیگردد و به‌افس دیگری که کنارسندلی ‏ اپستاده شراب تعارف میکند ولی او پاسخ منفی میدهد. افسر از جا بلند میشود و جام شرابش را بزمین میاندازد وبطرف محراب میرود. در آنرا باز میکند» چند نان فطیر ازآن بیرون آورده و با اشتها مشغول خوردن ميشود. بعد بطرف صندلی بر‌گنته. روی آن مینشیند و به‌هم‌قطارهایش نان فطیر تعارف میکند. صدای همهمه خارج از تصوبر بگوش میرسد» افسر جام خالی را بطرف بك سرباز دراز کرده و میگوید: افسر شراب بریز! سرباز قربان تمام تولدرو زیرورو کردیم» جز بوی بدی داره» از سر که هم بدتره. افسر بریز! سرباز جام را پرمیکند وافس مینوشد» سرباز دور ميشود. جر ات ترالنی پیدا نکردیم» بونوثل به نقش کشیش درفیلم «شبح آزادی» ظاهر میشود وون‌وم]۷[ بر 1 عمب600ظ 6920-۸۵۰ -2 ی شرا نیت ۱۳ نش مرد مجرفح ۲ . سرژسیلبرمان تهیه کننده فیلم ونقش دونفر دبگر را دوستان بونوئل برعهده دازا