Cinema - Tehran International Film Festival (Nov 1976)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

بود. لا «ریموند هم با دراختیار ۰ ی «پان‌آسیا» وایجاد ارتباط پا «تووا» پخش فیلم‌های پروس‌لی را در زاین بعهده داشت به تقوبت نقش کمپانی «گلدن هاروست» پرداخت . محصولات دییگر سینمای هنگکنگ آثار جنائی (که ‏ پعضی بر مبنای حقایق قرار دارند مثلا فیلم «طوفان بزرک» که مطالعه‌ای دریاره رسوابی‌های مربوط به وا پلیس است و توسط «ووتزه بوان» کار فردانی شده) » ملودرام‌های‌تاریخی ومعاص داستان‌های عاشقانه به سبك هالیوود که از زیر دست «پای‌چینگ‌جوئی» خارج میشوند» کمدی‌هائی مثل «1.فوك» واثار شلوغ وخنده‌دار مربوط به روابط زن ومرد را شامل میشود. تهیه فیلم‌های ترسناك و کمدی‌های اجتماعی نتایج‌خوبی به‌بار آورده‌اند و رومانس‌های تاریخی درفیلم «ملکه پیوه» اثر «لی‌هان هسیانگ» جلوه تازه‌ای یافته‌اند. ای ترسناك از منایع. متفاوتین مفل داستان‌های ژاپنی درمورد ارواح وفیلم «جن‌گیر» تغذیه میکنند ونسخه‌ی هنگ کنگی «جن‌گیر» اخیرا با نام «شیطان در جسم آو» توسط «چانگس» بازسازی شد. «مایکل هوئی» که قبلا" در فیلم «سپهسالار» اثر «لی‌هان هسیانگک» و دنبال‌های آن ظاهر شده بود با فیلم «قماربازی» به موفقیت تجارتی فراوانی دست یافت. (اين تنها محصول داخلی درسال ۱۹۷6 بود 3 از تمام فیلم‌های خارجی بیشتر فروش کرد). آثار کار گردانانی مانند «کینگ هو» , «لی‌هان هسیانگ» » «چانگ‌چه» و دیگران همچنان به وجود يك فرهنگ یننائی غنی ونیرومند گواهی میدهند . «سرنوشت لی‌خان» اثر «کینگک هو» بك فیلم دقیق وجالب بود که مبارزه قهرماتان موزنث آنرا پاهوشیاری بسیار مطرح میتکر د «دلاوران» فیلم بعدی کین هو تآییدی دیگر برقدرت این فیلساز بود وفیلم معروف «نشانه‌ای از ذن» بصورت کاملش که حدود سه ساعت طول میکشد در قسمت سابقه جشنواره کان ۱۹۷۵ به‌نماایش در رام و نام کینگ‌هو را بلند و ساخت. «چانگ‌چه» که 5 رال ۳ فیلساز بوی «شاو» بود درسال ۱۹۷۳ بك کمپانی شخصی ک ب که از حمایت مالی «شاو» برخوردار بود. او يك‌رشته فیلم‌های با ارزش مانند «طغیان با کس : اتحاد هشت ارتش خارجی علیه چین» را خلق کرد که موضوعی فراموش شده را مورد بررسی 2 میداد. همچنین «داستان‌های صومعه شائولین» يك رشته فیام‌های قابل توجه بودند که «دوقهرمان» » «مردان صومعه» » «فنون رزمی شائولین » » «پنج استاد شائولین ». و «مربد شائولین» را شامل ميشدند. این فیلم‌ها اوج وتعالی «ژانر» فنون رزمی را نثان میدادند. «مردان صومعه» در ردیف بهترین آثار «چانگ‌چه» جای دارد و مطالعه‌ای در باب دگردپسی ديناميك تاریخ به‌اسطوزه در قالب يك سبك محکم و جذاب است. «چانگ چه» فیلسازی است که از امکانات سینما برای مطا لعذ موضوعات چینی کمال استفاده را میکند واسطوره‌های چین در فیلم‌های «ناچای بزرگ» و «کودك جادوئی عجیب» بدقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. فیلسازان دپگر هنگ کنگی که در پی کسب شهرت بربای خودشان هستند عبارتند .از: چوپوان» لی‌هسینگ, لونگ کانگت» و چانگ‌می‌چون . وحالا وقت آن‌است که هنگ کنگی‌ها از موقعیت تازه‌ای که سینمای آنها بوجوذ آورده است استفاده کنند و میراث سینمائی خودشان را با دقت واحتیاط بیشتری مورد مطالعه قرار دهند. ۱ عبدالنه تربیت «بااستفاده ازنوشته‌های «ورینا کلاسنر») آ] تروفو دراین‌فیلم باردپگربابچه‌هاست. باهمان حساسپتهای‌فیلم نخستش چهارصد ضر به.. و در این دنبای کود کانه ادعانامه‌ی وحشتناك خودراعلیه‌پدرومادرها وجامعه وبی‌توجهی‌هایش به بچه‌ها صادر می کند. در این فیلم ارتباطات نوجوانی و شروع تحو لات بلو غ در اما ترش بچه‌ها در شرایط خاصی تصو بر شده بود با لحظات تکان‌دهنده‌ی سینمایی تروفووار که مثل هميشه سربع‌تر اه رز می‌کند.طت یی در ان فا چاشنی قضا با شده بود» و در يك کلام 6 فا م از بهترین کارهای تروفو است. هوشنک حسامی درسو اوز الا ۱ [] در«درسو اوزالا» کوروساوا هم‌چنان ود را استاه فضاماری مان ميهد وف ون ٩٩‏ سالگی هنوز نگاه جوانانه و انسانی‌اش را و داراست. و فیلم عجیب پراز نشانه‌های واستیی اسانهسعت ات و می در ار همه رابطه‌یلطیف وعاطفی دوانسان (درسوو کاپیتان) است که سیارعمیق وحساس نصو بر شده است. فیلم گوپای ترسهای انسان ازخودش است واینکه آدمی چقدر ضعیف است. کم‌سوئی چشم «درسو» به‌معنای پیری وترس از مرک درقالب پیری که شاید نوعی نمثیل باشد » نشسته بود . جداشدن «درسو» از طبیعت که با زور صورت می‌گیرد» پیری وشکستگی را برای او به‌همراه دارد» و وقتی او بهآغوش طبیعت باز می کر دد» اینبار طبیعت او را می‌پذیرد» و ما متوجه‌ی اپن "انکته نمی‌شوبم که مررگی او از چه طریق اتفاق می‌افند. (منتقد فیلم ۰ کار گردان سینما وتئاتر) در و اوز الا [] دیدار از «درسواوزا۷» خاطره‌ی‌دیدار از فیلم محشر این فیلمساز «زیستن» را درنظرم زنده کرد. هم‌چنین نميدانم چرا این فیلم مرا در کارهای فیلساز وطنی سهراب شهید ثالث غرق نکرد. بهرصورت نوعی شباهت درفیلمهای ایندو فیلمساز انکار ناشدنی است. فیلم با آن طبیعت خاض ورو به‌موت انگاری می‌خواست وجود خود استاد را درواپسین لحظه‌هایزند گی فیلمسازیماش درترد تباا کر تدامیکند امیر ادری (کار گردان فیلم) اظهار می‌دارد : «پسر ابر ان ازمادرش یی اطلاع است» «رهنما» دراین‌فیلم تمام فکر ومسائلی را که برای‌خودش تجربه شده‌بود محکم وصریح | به‌تصویر کشیده بود. وبا بك بیان قاطع وروشن ا و بدون نردید آنها را بیان داشته بود. هنگام [ : دیبن فیلم اعتقادات و عشقش را ۰ ۱۳ و امروز ایران حس می‌کنيم. و در يك مفهوم| . کلی او تأسف‌ها ورنجیدگی‌هایش را از محیط | بی‌پیرایه وبدون زیوز اظهار نموده نحوه‌ی بیان| . سینمایی او هماهنگ با نحوه‌ی فکری او بود. | . وتنها چیز اذیت کننده فقط موزیکی نود که بطور | . نامطلوب درصحنه‌ی عکسها در اواسط فیلم روی | فیلم سوار شده بود. ولی در سایر مواقع تصویر | جد! ازمفاهيم نبود بطوریکه می‌شد منظور را بجای تكنيك فیلم دنبال کرد. » مد متوسلانی ۳ (بازیگر وکارگردان سینما) | ت چددسال‌پیش فیل‌سیاوش در ۱ "را دیدم» گرچه اثری تازه وغافلگیرانه بود اما شاید هپچوقت نمی‌توانستم تصور کنم که روزی | ظ با تفاوت چند سال بعد از مرک رهنما بتوانم | . تکار ات ۰۰ بنظر من این ار | 3 موفق و جستجو کننده ی ۳ ِ وجامعه‌شناسی‌تاز بخ بود که سعی دا شت ار ۱۱۹ : خوبی ازمفاهيم تصویری باشد. درمورد این فیلم هم خوشحالم از اینکه | . ساخته‌ی دست يك فیلمسار سید ۱ ۱۳ 3 غمگینم بخاطر از دست‌رفتن فیلسازش ولی| . همانگونه که او خود درآ خرین کلمات فیلمش | ۰ : رودهای فکر و اندیش‌ی ما به سر چشمه‌های نازه ودانمی, می‌پمو ندد. ۲