Cinema - Tehran International Film Festival (Nov 1976)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

۱ ۱ 3 : # ۹ 4 ۳ ۰ _ُ «باغ سنگی » فیلم ی‌است‌از در 9 روش‌خان 9 و ارو و بر کیمیاو ی... در «باغ سنگی» هم مثل «مغولها» به تم مورد علاقه‌نان پعنی‌تفاهم وایجاد رابطه پرداخته‌اید. بااینحال عده‌ای عقیده دارند «باغ سنگی» تر کیب‌وبافت‌پیچیده ودرعین حال مستحکم «مغولها» را ندارد . «باغ سنگی» و «مغولها» دوفیلم‌مختلف هستند. «مغولها» فیلمی‌است که بتمامی‌ازارتباطات وطرق‌مختلف آن مثل‌نقالی » سینما . تلویزیون‌ونوشتن صحبت میکند. حتی حرفهای آسپدعلی میرزا هم خود نوعی ایجاد رابطه است . باین ترتیب فیلم درزمینه رابطه ابعاد وسپع و گسترده‌ای را شامل میشود. ولی «باغ سنگی» دراین زمینه فیلم ساده‌ای است ۰ داستان يك چوپان گرولال است که رابطه‌ای ابتداگی با سنگک برقرارميکند. رابطه‌ای است‌که درعین سادگی » رابطه‌ای عمیق و ریشه‌دار است . چرا او سنگها را آویزان میکند؟ چه چیزاورا باین کار وادارمپسازد؟ عده‌ای میگفتند او يك دیوانه است. بعضی‌ها هم آورا يك شارلاتان میدانستند. درحالیکه خودش میگفت خواب‌نما شده . خواب‌نما شدن هم يك‌نوع ایجاد رابطه است ؟ بله » يك‌نوع ارتباط متافيزيك . داشتم راجع بسادگی فیلم میگفتم . «باغ سنگی» پرسوناژهای محدودی دارد. پعنی درویش‌خان » پسرانش وهمسرش. داستان هم دريك فضایمعین و واحد میگذرد . درصورتیکه در «مغولها» پرسوناژها ومحل‌ها متعدد و متنوع بودند و با مونتاژ موازی دنبال هم قرارداشتند. بعداز «مغولها» سعی‌کردم فیلمی ساده بسازم . چون عده‌ای میگفنند «مغولها » فیلم مشکلی است . درایران آدم وقتی فیلم میسازدگویا ازاین بابت زیربار يك دین میرود . پعنی بعد ازآن باید فیلمی بسازد.که تماشاگران فیلم اول ازآن خوششان بیاید. مثلا" فیلم تازه «شهید ثالث» بنام «بلوغ» هیچ شباهتی به «يك انفاق ساده» نباید جلوی جنتجوی کارگردان را گرفت . عده‌ای هستند که فیلمهای منطقی میخواهند. مثلا" برف حتماً باید سفید باشد. درحالیکه دیدیم در «صحرای سرخ» آنتونیونی پرتقال آبی بود ! در «باغ سنگی» سنک که نشانه تأثیرپذیری و بی‌احساسی است چگونه بخوان يك وسیله ارتباط با دیگران بکارگرفته شده ؟ این انتخاب درویش‌خان است . او برای تجلیل ازآدمهاتی که دوست میدارد درختی ازسنگ بشکل آنها درست میکند مثلا" درختی بمن نشان داد و گفت که این ندارد . درخت سپاهی‌دانش است چون سپاهی‌دانش را خیلی او درواقع يك مجسمه ساز است که دقیقاً مکنونات این مرد وسنگ مسئله فیلم‌است. ازاینها گذشته خود درویش‌خان وشخصیت اخلاقی او برای من جالب بود . مردی‌که دربیابان برهوت چادر زده و با زن و دوفرزندش درآن زندگی میکند. این مرد از کجا آمده ؟ کیست ؟ درویش‌خان يك شخصبت مجهول‌است. دوست میداشت . چون هیچکس نتوانست اطلاعاتی درباره او بما بدهد. " او هیچکس را ندارد . شاید يك اشراف‌زاده است . این را میشود ازرفتار ویا طرز غذاخوردن او حدس زد . ازطرفی درویش‌خان مرد فوق‌العاده تمیزی است . بعد ازهرصحنه خودش را می‌شست . دررفتار او جلال و شکوه خاصی و حود دارد ۳ 3 درست‌برعک سآسیدعلی میرزا «پ. مثل‌پلیکان» و «مغولها» که خبلی خودمانی وبی‌قیدوبند است . * پله . درویش‌خان هميشه با مردم فاصله دارد . شاید بهمین دلیل میگویند دیوانه است . چون با مردم می‌بوسد وبدرخت آویزان میکند. نمیگذاردکسی به سنگها دست بزند. يك روز زنش لباسهائی راکه شسته بود برای خشت شدن روی سنگها گذارده بود . درویش طوری ازدیدن این صحنه خشمگین شدکه میخواست هسرش را بکشد ! او برای من يكك هنرپیشه کامل است . چه ازنظر فیزیکی وچه ازنظرفکری . درویش‌خان شخصیتی است که هنوز ایرانی باقی‌مانده . شخصیتی که نظیرش راکم داریم . آدمهاگی مثل او وآسیدعلی میرزاکه به اصول اخلاقی خود اعتقاد دارند. آنها زندگی خودرا وقف ایمانشان کرده‌اند وابدا دراندیشه جلب توریست نیستند! با اینحال ح رکات ورفتار درویش‌خان درفیلم کنترل‌شده بنظر می‌آید. خیر. تمام این کارها را شححاً انجام میداد. ب حتی در صحنه‌هاتی که فیگورهای مختلف فت 1 ی خودش را از درخت آویزان میکند. حرکات او بمن ایده‌هائی برای کارهای دیگر میداد. تمام حرکات را دروش‌خان خودش انجام داده » مثل دویدنها پا بربدن سیم تلگراف . این صحنه‌ها را من درمونتاژ با فکر وقتی دروش‌خان بحالت خلسه میروه خودم 1 کردم. درواقم باید گفت «باغ كِِ فیلمی‌است از دروش‌خان وپروبز کیمیاوی! زاثرینی که برای زبارت باغ سنگی می‌آبند واقعاً باین باغ وجنبه‌های روحانی آن عقیده دارند؟ .زن,»درویش‌خان همیته در این فد ات زر وجود باغ نفعی نصیبشان شود. درحالیکه درویش‌خان از این جریان بی‌خبر است» من بك هفته با درویش‌خان وخانواده‌اش قبل از شروع فیلمبرداری زنددکی کردم. زن دروش‌خان میگفت که روزهای جمعه از شهرهای اطراف مردم. بای زبارت باغ می]یند. درصورتیکه من کسی‌را ندیدم. فهمیدم که زن‌دروش‌خان دلش‌میخواهد مردم بيایند و باو پول بدهند. در فیلم وقتی مردم می‌بینند نذریهائی که روی درخت گذاشته‌اند بسرقت میروده به‌حقیقت پی می‌برند. ۱ ب منظور ازصفحه‌ای که میگردد و عده‌ای روی آن شته‌اند» چیست؟ این گردش ؛ نشانه سرگردانی آدمهائی است که از این باغ چيزي درك نمی کنند. س برنامه‌های بعدیتان چیست؟ .فیلمی دازم بنأم «علتهای آن زمان» 3 محصولی است مشترك با انستیتوی ملی سمعی وبصری وتلویزبون ملی ایزان درباره زبان فارسی که در مقابل " هجوم کلمات خارجی مورد تهدید قرار گرفته. این‌فیلم هم ساختمان پیچیده‌ای خواهد داشت؟ بست موز 1 1 فیلم داستانی ساده دارد درباره «وبلیام دارسی» که در سال ۱۹۰۱ قرازداد نفت. را بست . شخصیتهای فیلم: يك روزنامه‌نگار انگلیسی» يك باستان‌شناس و يك زن خوشگل با چشمان آبی است. این زن که سیندرلا نام دارد با بالون وارد يك دهکده بین آو ودهانیها می‌افتد به‌فیلمعهای نقاشی متحرك والت دا بیشتر شباهت دارد . البته فیلم کارتون نیست .ولی آدمها حالت کارتون را دارند مثل سفیدبرفی وسیندرلا . این‌فیلم را درماه اردیبهشت آینده جلوی دوربین خواهم برد. ۱ ب دراین فیلم نیز ازهنرپیشگان غیرحرفه‌ای استفاده خواهید کرد ٩‏ ب خیر . نقش سیندرلا را يك هنرپیشه تآتر بنام «اریکاماز» قرار است بازی کند . برای نقش دارسی هم احتمال دارد از «تری‌توهاس» استفاده کنیم. مشود وانفاقاتی که بٍ