Cinema - Tehran International Film Festival (Nov 1976)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.




We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

بحران «اوسمار آسماعیل» ۱4 ۱ : روزهای پرهیجان دانشکده (درافق شرق) ی است ؟ رحیم , اعظم » با تکی دنور ازمردانی که اورا میشناختند با خود او که درناامیدی به زندگی‌خود پایان می‌دهد. .‏ بسیاری ازفیلمهای «ارسول‌سانی»" نیز ازهمین ردیفاست» «ارسول سانی» فیلمهای‌متعدد «غیرتحارتی» ۳ راکا رگردانی کرده است . معروفترین آنها «پالوپی عقب 1 چه چیزی میگردی ؟»۳ است که جایزه بهترین فیلم 9 ال‌سالانه ۸۵620۳ *را در+۱۹۷برد. «پالوپی» ستان زن جوان وشوهرداری است که اززندگی در دو اطاق کو چك ویکنواختی آن خسته شده‌است ووقتی که 2 حس می کند سنش دارد بالا میرود بفکر لذت اززنددگی میافتد. او اول دريك فیلم شرکت می‌کند وبعد زندگی مجللی را با ,568170 میگذراند وفکر می‌کند که خوشبختی راکشف‌کرده است ولی وقتی پی میبرد که ۰ ۳568150۳ به زنان دیگری غیراز اوچشم دارد دوباره خودش را تنها ومأیوس می‌یابد . «پالوپی» سمبول احیای سینمای اندونزی است . فیلم‌ساز دیگر معتبر سالهای اخیر «شومان‌جایا»۱۹ است که از ۱۹۵۷ خودرا وقف سینما کرده است . «شومان» درانستیتو سینماتوگرافی سکو درس خوانده و علاوه بر کارگردانی سنازیوهای متعددی نوشته است. در ۱۹۷۳ با فیلم «به ممد فک کن» برشهرت او افزود. لسن فیلم او که سال گذشته برنده فشستیوال سالانه ملی شد «کافر» حماسه دوساعت‌ونیمه‌ای از جنگ و ایده‌ئولوژی است. داستان در زمان اشغال ژاپنی‌ها اتفاق میافتد و براساس مجادله ایدئولوژیکی بین يك مارکسپست و دوست مذهبی اوست که با میان آمدن يك زن زیبا شدپدتر میشود. در پایان هردو در عشق و در جنگ تن نان آنچه باقی میماند ایمان است. بك ناپخنگی ایده واغراق در کارا کنرسازی نیست با اینحال با ديناميك خاصی توجه تماشاچی را درمدت طولانی نمایش حفظ می کند. صامدایلا مرذ ۷۷ .. شاید در سطح توده‌پسنداتری قرار دارد که فیلسازی را ازآخرین پله نردبان شروع کرد. اولین توفیق او در ۱۹۵۰ «ماه روی رودخانه روشن است» بود. سپس فیلمهای متعدد دیگری با «مصباح یوسابیران»" بساخت . فیلم موفق اخیر او «زوج‌های جوان» گذشنه از موفقیت تجارتی حایزه اول فستیوال فیلم طموزم]" را نصیب او کرد. اینها نامهای بهتر شناخته شده در بین فیلسازان اندوتزی است ولی واضح است که !کنون پیشتر از هرچیز به استعدادهای جوان وتازه و روش‌های نو احتیاج است. در راه حصول این هدف ه سال پیش آ کادمی سینماتوگرافی «جا کارنا» تأسیس شد . این آ کادمی که یکی‌ازپروژه‌های «شورای هنری جاکارتا» است پا ع آ کادمی دیگر در رشته‌های رقص, موزيك. تأتر» و هنرهای ظریفه در محیط سرسبز و زیبای تذل با «مرکر فرهنگی جاکارتا» واقع شده‌است و رشته‌ای بمدت ه سال در تمام شعب فیلسازی به دانشجوپان عرضه میکند . بودجه این مدرسه توسط شهرداری پرداخت میشود ولی ابن بودجه بزحمت حتی حقوق استادان را تأمین میکند . مخارج پروژه‌های دانشجوبان از طریق ساختن فیلمهای کوتاه برای موّسسات مختلف فراهم ميشود . تا کنون فقط ۷ دانشجو ای ترس رخا یل شنت و تاد محصلین رو بازدپاه است و درحال حاضر ٩۰‏ دانشجو در سطوح مختلف ۲ کادمی تحصیل میکنند. باز همم در مرکز فرهنگی 11۳" متعلق به شورای هنری ؛ سینهکلوب جا کارتا قرار دارد. سینه کلوب که سه سال . پیش تشکیل شد ٩۰۰‏ نفر عضو دارد ماهی یکبار يك هفته فیلم از کشورهای مختلف و با همکاری سفارت مربوطه آنها ترتیب میدهد. در جستجوی استعدادهای نازه سینه کلوب مسابقه سالانه‌ای برای فیلمهای ۱ و ۸ میلیمتری برگزار کرده وبه برندگان جایزه می‌دهد . آخرین کوشش برای توسعه سینما در پایتخت تأسیس «مر کز فیلم» در اکتبر گذشته است. سازعانهای مختاف پیوسته در پرداخت مخارج تأسیس این مرکز کمك میکنند. هدف از تأسپس «مرکز فیلم» پژوهش در هنر سینما » ترتیب کلاس وسمینار درباره فیلم وتوسعه تمام چنبه‌همای سینما در اندونزی است . «سینماتك»۱۷ اندونزی قسمتی از «مر کز فیلم» است . در سطح ملی متأسفانه یا اینکه دولت با برداشتن. گامهای مختلف درتوسعه صنعت فیلم میکوشد ولی نقش مستقیمی در فیلسازی ندارد . همچنین در حمایت از فیلمهای «هنری» و «غیرتجارتی» فعالیتی‌نشان نمیدهد» دپارتمان مخصوص فیلم که در وزارت اطلاعات واقع است و کلیه فعالیتهای فیلمسازی کشور را در تحت اختیار دارد در حقیقت فاقد بودجه میباشد وهیچ نوع کمك مالی به فیلسازان نو و با استعداد نمیدهد. این موضوع اغلب باعث شکوه ودلسردی دوستداران فیلم دراین کشور است که انتظار تشویق ومساعدت پیشتری را ازطرف دوالت" دآوندد آنها بهم‌چنین از پیدایش بعضی خصوصیات سودپرستی که مانع از توسعه سینمای ملی است گله دارند. در «جاگارتا» قیمت بلیط سینماها بطور متوسط برابر با دو دلار آمرپکا است که درمقایسه با سطح درآمد مردم بسیارگران است. شاید بهمین علت است که اغلب سائن‌های سینماها خالی باقی‌میماند. پرحب آمار وزارت اطلاعات » اندونزی ٩۲۲‏ سینما دارد واین برای يك جمعیت ۱۲۰ میلیونی بسیار کم است. دولت خیال عظیم فیلمهای وارد شده روبرو هستند. دولت پ كمك به‌صنعت ملی تعداد فیلمهای وارد شده را , تعداد ه سال گذشنه تقلیل داده است . باوجود ابن حدود ۰۰ فیلم هرسال وارد شده و قسمت اعظم بازار فیلم را در انحصار دازند. سال «گذشته «برج جهنمی» دررآس لیست فیلمیا ۱ پولساز بود وکمی پائین‌تر ازآن در همان لیست فیلمهای «چارلز برونسون» و«کلینت ایست‌وود» قرار دارند و سپس بعضی از فیلمهای هنگ‌کنگی و حتی فیلمهای قدیمی مثل «دکتر ژیواگو» و «برباد رفته» وغیره . ولی شکی نیست "که اگر فیلمهای اندونزی با کیفیت بهتر و با شرایط مناسب‌تر دردسترس مردم قرار گیرد از آنها استقبال خواهد شد. در اندونزی ‏ صنعت دوبله فیلم وجود ندارد وفیلمهای خارجی را" با زیررنویس نشان میدهند اپنستکه تماشاچی » بخصوص تماشاچی شهرستانی خیلی آسان‌تر فیلمهاتی ۳ بزبان محلی ومعرف فرهنگی است خواهد پذیرفت ماه دیگر فتیوال سالانه فیلم علی باز برقرار خواهد شد شاید پیدایش يك سینمای ملی بااستعدادهای تازه وشیوه‌های نو فیلم‌سازی چندان هم دور نیست. وظهور اثر تازه‌ای با آن تفاوت که بشود شاهکارش نامید . ۱ فوربه ۱۹۷۰ 5 منانع 5 ۱ آمار وزارت اطلاعات ۲ج ۱۹۳ 3ت۸۵ ۳ مصاحبه پا : :عصنطهمطنه شور ای فرهنگی جاکارتا ب مصاحیبه پا : ۷.۲۰ م۷192( سینمانك اندونزی . ۵ مصاحبه یا : ۱ مصمزه‌تمصمم5 صمصنفط) تعصحعظ م۸ ,1 موم[ طمللنسصد .۲ بما‌بفو آ کادمی سینماتو گرافی ٩‏ مصاحبه با : طنتهطاهل .11 وزارت اطلاعات . ۷عکسها از : سینماتك اندو‌نزی . محاصصرت] حصز ۲۷۷ 1 ۲ مصن‌صحظ در ۱۸۰ کیلومتری جاکارتا . ۰ ۲۷۷۵۵۵ 3 ۰ 2 ]۰ 4 ۰ 5 .عص21ظ تعط۸ 6 7 8 9 از شهرهای بزرگ جاوه مصقلباظ عصوتم [. 01 (۱۹۷۰ 6۱4۲۱ لتحصعا ححصوتا..اکن ره[(1 10 هن ما 11 بصع [باون۸ 12 ,۳2 19 6 -اتحادایه کشورهای آسیای جنوب شرقی 227[ تحصصنازگ 15 ون هفن طمهطامز 16 0۰ عم مصممصه. 17