Cinema - Tehran International Film Festival (Dec 1976)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

ت۱۳ ۷ ۱۰2310 [۱ ۱۲ باستو کیتون. انسانی با چهر ه‌ای سنگی.. نوشتة : ژان پاتريك لوبل فرجمه : پرویز شفا 6 ۱ «( در این‌جاء معجزه‌ای ( چه قابل توضیح باشد سا نباشد ) رخ نداده‌است» عامل خارجی دیگری برای‌سلب اعتبار پیروزی از کیتون دخالت‌نداشته است. او همان کارها را به نلاش تمامی وجودش به‌نیروی شگفت اخلاقی که در شکل انرژی جسمانی ظاهر می‌شود. مدیون است . کیتون پس از اين پیروزی» مثل همیشه. فطروتن و متواضع بنظر می‌رسد؛ او همان اطمینان خاطر آرام ای سالت سین شود ,را حفظ می‌کند. اجتمالا ممکن‌اننت دختر را به‌خاطر این که او را مجبور کرده تا دست به‌چنین کارهایی بزند. کمی سرزنش کند. اگر سپاسگزاری‌دو جانبه ومتفابلی درآخرین نمای فیلم «پیشخدمت بر خدمت» وجود دار (سیاسگزاری«سالی او نیل» از کینون‌به‌خاطر این که آدمی نجیب و صاحب شخصیت است و سپاسگزاری کیتون از «سالی اونیل» به‌خاطراين که‌فرصتی به‌او داده‌تابرتری خود را ثابت کند) همچنین سرزنش خاموشی برای ان عمل وحشیانه وجوه داردکه خود را موظف به‌ترك و رهایی ازآن می‌بیند. و این سرزنش خیلی موثرتر است چراکه قضاوت وداوری شخصی ناتوان و قربا نی نیست بل‌قضاو تآدمیاسن که در عین ضعف چسمانی » دستخوش اجرای اعمال‌ملهما خشو نت» بااین‌همه پیروز شده است‌و کسی که پیروزی‌خود را خوار و بی‌ارزش‌تلتی‌می کندنه‌اين که ازآن تجلیل کند. لیکن دراین‌جا نباید فریب این‌باورداشت را خضورد : که نمای نها بی فیلم« پیشخدمت بر خدمت»» نما یی‌حا کی از باس و نومیدی است. بی‌توجه به‌این‌که طرفداران «نومیدی و یأس» کیتون چه ممکن است بگویند. خودکیتون‌حتی بطور ضمنی هم‌اشاره‌ای به‌آین نکته نمی کند و بالاخره 0 بی‌توجه به‌این که آدمی روی زمین برای چه‌چیزی تلاش " ومبارزه می‌کند» بی‌توجه بهآنچه‌که او برایش جنگ بی‌رحم و جانورخوی درآمده است . می‌کند» عاقبت تمامی این‌هاءعدم و نیستی است لیکن‌پستی وخفت» مزءٌ تلخی در دهان باقی‌میگذارد. کیتون. آدمی است کاملا مخالف اعمال نیروی زور ۱ 53 در انرژی اخلاقی خودمی کو شدتاراهی برای غلبه‌بر آن» " در زمينة خودش بیابد. منظور این‌است که در نظر کیتون: در پایان» قدرت و نجابت اخلاقی‌ای‌که او تجسم آن‌است» 1 آدر حقبقت آمر» مو ثرتر از خشو نت هستند» نها یده آل‌ها پی که همیشه علیه «ضررورت» سر برمی آور ند: دیر پا زود» انسان باید پاکی رابه کناری بیندازدیا پاک نت حواهد شد. معلوب:و مرت ندء دتیابه‌خاظر زشتی و خواری. اگر کیتون بر نیروی عاصی و خشن حاضر در همه‌جا» در میدان و زمینة خودش؛ پیروز می‌ شود به‌این‌خاطر نیست که او خود» به‌صورت فردی خیلی‌دورازاین تصورها؛ انرژی بی‌جنبش ظاهری و آرامی راکه او نمایشگر است؛ «فقط به‌این‌خاطر» بر نیروی بی‌رحصم ن برتری‌دارد که‌می‌نو | ندازمیدان کارزار» پیر و زمندا نه ۱ بت «در با نورد» ات بنابراین» زنان هستندکه می‌توانند نیرو و انرژی کیتون را از حالت اختفا بیرون بیاورند. پس,روابطش با زنان از چه قرار می‌تواند باشد؟ ۹ عشق با ارزش . (بادداشتی در باره باستر کیتون ورابظه‌اش با زنان) معمولا زنان» بنیاد و اساس‌کارهایی هستند که کیتون" به گو نه‌ای فوق‌العاده می‌کوشد برخود نیز برتری حاصل کند. > م۳۳ به‌ترتیبی که قبلا هم گفته. شد» کیتون نیت و قصدی برای ابر از «پیام مورد علاقةً مردم» ندارد» در ضمن‌این مطلب نیز عنوان‌شده که کیتون نمایلی به «عشق و دوستی نشان نمی‌دهد». اگر او در تمامی فیلم‌هایش» آدمی‌عاشق پیشه است» عثق او پایه‌ای سست داردو بیشتر ازروی‌عادت ظاهر می‌شود تا ازاعتقادی راسخ» . زن در نظر کیتون به‌عنوان نیرویی محرکه برای بروز آنچه که می‌تواند به‌منظور برتری از خود انجام دهد» عمل می‌کند و بنابراین نشان بدهد او نیز دوستی و عثق را احساس می‌کند و موقعی که‌زمان و فرصت‌اظهار عشق به شیوه‌ای معمول به‌دختری به‌دست آید» ۳ از ناراحتی و شتابزدگی براو مستولی می‌شود. هنگامی که او بایدقلب دختر را با تعارف‌های‌دلنشین و کلمه‌های خوشایند ساده تصاحب کند (فیلمبر دار مدرسه, شر لوگ جونیور » هفت شانس » دربا نورد) ,همیشه‌دربر ابر مهارت دیگران مفلوب می‌شود. زمانی که باید به‌دختری جوان روی‌کاناپه‌ای راحت باگل (دریانورد) یاباشیرینی (شرلوك جونیور) يا نامه‌های عاشقانه (هفت شانس)یابا اظهارات عاشتانه و زن‌نوازی‌های معمولی (فیلمسردار, مدرسه» پرتره در فیلم «جنرال» و غهره) ابراز عشق کند, کارهایش توآم باشکستی ملالت‌انگیز است. لیکن‌موقعی که " باید برای اظهارعشق و به‌دست آورن‌دختر محبوبش‌به کارهای عجیب و غریبی اقدام کند» «آن‌و قت» است که او در محیط طبیعی خود قرار می‌گیرد. کافی‌است که کیتون را درد کی توفا نزده‌ای قرار بدهید و خواهید دید که‌او چگونه می‌تواند به‌زنی اظهار عشق کند. کیتون در فیلم «دریانورد» در زیر ظاهرخونسرد و بخ‌زده‌اش شدید] نحت تأثیر ستایش‌وتجلیل دختری که دوست داره قرار می‌گیرد و درپی بزر گ‌نما بی‌وعظمت می‌رود. برای رسیدن به‌وصال محبوبش در فضا پرواز خواهد کرد. لیکن مجبور به‌عبور از خیابان با اتومبیل بسیار بز رگه‌خویش است» از این‌رو با حالتی متین‌وموقر دوری می‌زند که به‌ظاهر به‌فضای بیشتری نیازمند است . دراین‌جا نیز» فرم و شکلی که عمل‌کیتون» یعنی تمهید کميك تصویری» به‌خود می‌گیرد -موضع گیری‌اش در فضا ت است که معنی عمل را به‌ما عرضه می کندء معنضی ومفهومی مهم‌تراز خود عمل. به همین ترتیب» زمانی که باید عشق خود رابه‌دختری که روی تاب باغ تست است ‏ اعلان کند بر طبق قاعده, در زحمت می‌افتد؛ لیکن به‌هنگامی که باید اظهار عشق کند و در ضمن بکوشد خود را به‌نحوی در برابرمیزی که در زمین نشست می کند (پیشخدمت پرخدمت) نگاهدارد» این کار را با استادی و مهارت اتجام می‌دهد. همینطور. باستر کیتون دروضع ناساعدی قرار می‌گییرد زما نی که قرار می‌شود دختر مورد نظرش‌راهمراه خود به «گردش و هواخضوری» ببرد (فیلمبردار) . در استخرشناء کما بیش موفق می‌شود تأثیر خوبی برجاگذارد؛ دراین‌جاست که او دراصل‌وجوهر قرار می‌گیردومی‌تواند بدرخشد. لیکن. هنگامی که فرصت گفت و گویبی کوتاه‌پیش می‌آید و می‌خواهد دختر را با اتومبیل به‌خانه: پرساند. خود را در وضع ناساعدی در زیرباران می‌یاببد حال آن که رقیبش امتیاز کسب می‌کند. ادامه دارد دمیار 1۱0۸