Cinema en Theater (Week 12 of 1921 (No. 12))

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

CINEMA EN THEATER 2 HET PETZ- KAIN ER-BALLET Het Petz-Kainer-ballet is op zijn terrein iets bijzonders. Men behoeft de beeltenissen slechts aan te zien om tot deze overtuiging te komen. Men heeft hier een vereeniging van dans, kleur en lijn. Ludwig Kainer toch is de ontwerper van de costumes, die steeds in har- n^,*i» «. i orden gehouden met den geschilderden achtergrond, ’t Is een ontroerende eenheid van scheppingen. Ellen Petz is de hoofdfiguur uit het dans-esemble, gedeeltelijk nog een aanhangster van de oude ballet- school, gedeeltelijk een ijverig beoefenaarster van demodernedanskunst. Haar partner is Sascha Leontjew, een talentvol danser, terwijl verder van het ballet nog deel uitmaken Nelly van Olden, Malanie Dames. Hedwig Brumof en Genia Nikolaleva. Het aanschouwen van dit ballet geeft wel de hoogste bevrediging aan de schoonheidsgevoelens.