New York Clipper (Feb 1895)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

790 THE ISTEW YORK CLIPPER. Febbuabt 9. Oavt. RriTAKrwrltM u foUowt: 'i bftnJoinedbuuli vlth JobB KtowT.ud V* vlll ns ft IwniliovUili Muov. w«wlUaMftm«u«*H«uoiBOsflMC; oarihov tnt wUl M tfftgJX, •li bfttfM* vMOii*, 0D« bud wftcvB, on* p«rlonD«r'i wmod, oo« tiek«t wtgoo, two Tti^ two dookof earn, Ihr** two Mfttw) oftmtfM, „«mpi07 ftbool tbiriypMplo waA ftboat four or in OD tti* blU WA^OD. Wi will lun ftll nrlTlloiOf. wrmta, two dookof earn, Ihroo two Mntw) anmtfM, ■BdwUomplo/ ftbool tbiriypMplft ftod ftboa' ' flfomnoDtJtitblUwftjtoD. Wo will nn ftllpi .... OMdrtwlnKluiarftvnibftabftUMni ftfteooiloDftudiho vnnAbatftlamp*. wllb od« tofta ftnd two doii; iht pir* obQtMwlilbftoithrM oolora. r«d. «MU ftnd bloft. Mr. omftT Mr ftmaumut w on ttat roid ftrodoiat rftftwa- abh won, I abftli oIom mj WiaUt awoa aboafitao Arat ofHftnb and Ubb pay ftiuotlon to itulnf lha t«at ahow . JonT. Powtia. ohftraolar aloalnt aod dftocloff oono- dua, eloftad ft twanirili vaAa' aniftKamftDt wiib rraoali'aBauftilna, fttnavlbarift, ud ticjirouffto Oftlifbralftwltlithallra aeDftralTontTliqDibCo. Hons noa i)ou K J. DiioLi'a EvnitTAiinuL— Wa «*ra bookad to opan at tba opan Hoaaa, Blmora, 4U. ■,ftod,ftrrlTlBg ih«r«, fmnd iba Opars Uooaa a malt ol anoUarlDR mlna, bartni bomad down iba •Ifbtbafora,vlinaJaoroarstorM. WaoMnadtbaiama iftb at Oanoft to a lood hooaa, wiihoot aor blliloR fthaad. Mra R. J. Dlatla ta maktnR a bit alailoi -l Daa't Want to Pity 1b Tour YaH" and •'AUb*iii% Ooon." ptrdaPowart. oar ontcb enmedlftn, kaapaiham Inaiood faaoor. OlUaYoQBB'iolubftet li ooa of Uia biuwiib tb*ihow. TIelor Mfuhill iiftlMnaktoaa locoftaa with (Thaa. E. llftrTli' "Wbtia trit Dauoa Uoai Oo." Mrt. DlttlarMtlrad iararal praaaou from nambora of Uia wnpaBr on bar birtbdftr. Jfto. 31. Wo bftva baon out alaraa waaka, and oloaa uia nlitdla ol Marcb, Ib ilma to prapftia for nol. DlajtU'i Big Fair Oroood Sbov. AiauT HniLmo, dra aatar and award •wallowar, ra- ctBUr with Laa'a Olrtaa, nnllowad an altbtaon ueb iwort at tba Opara llooaa, MBUaitoo, Hicb., Jaa J0, wblla prftoUofng ror tlia Blka MlBiuaIi,ftod will probablj dia. Waitu B. Luolit, for Ova ratni Hit advaooa uant for Pxof.OanaDtar.mMinarlati will etbaolo Wa«binRroB, D. 0.. aad will Roont an baJloaM roftoanr lor Moa. Ma^ dowaiL phranolottatud maraaritt PanoT BiDOV, famftU ImparaoBfttor, JolBod tbaUo^ kloi Ralnad Coaoart and Laelnr* Uo. Jfto.tl, at Mar- Bard, Ik. . Praik avd Ida HoComiicK. nB drill parfonnara, Joiaad Or. J, O. K AlUB'aOo. rab. «, atNawbare. N. 0. UoooAarroiRHnn—Waara bow Ib thamldit of Uia iftBoai oranta diitriat, Bod. allboaib tba fraaia bia ftlfl»att pftTftlraaa bttiloaaa of all ktnda,wa atlll bold oor own, bot ar« not tarniDg tb«tii ftwar. AtPaiatka wa wara mot aad cntartaload by W. 0. Ooap and ProC BnoUar. DoDBanaodEraBajolnadua at jwkaoovllla. and ftrcmahlBg ft graat Bit vltb tbair U(*«t Boralir, "Tba BtftB BroniBtlft" Bartow la aa far Bnnth oa wa |o, tbuwa tara North, laavlDg tba Btata at Hadiioo, wbara wa will r«MlTo our oar. Biiad op (or dlBlBi aBd •laaplBfparpoifli. Tba bof a tro all wnltlBg Boilooalf for MadlaoB to conai,aii oar gaBlalnaoftgar, Ubaa U. Joidao, wlllihow Qi wbfttba kaowa about latiisf up a iwall apraad. AtwaanroKDin wntaa oi from iliaOltrofMaiioo Bftfollawa: "MioaBaraara aat'iflad with tba lOiowbOBl* naaa ta tbia cii/. AtOrrln*aGlrona blierowd aara tha rala. TbaOllnaeitaara wftnolrftpplftoaad araiTDlRfat, ftBdOlovBBallftad bla lunllrftre iftTontaa. ThaNar tJBauli ftTB ftdrarUa«d Kab. 1. AttbaTaainiNaoloaftl TlooSpftBlib OrftDifttio Co opaBtd ihflr aaaioBto In- maoaa boatBsu Jan. 3D. Ball itibtaftralbaprMl Bob- dftyBttnouoo. Tbab«aaatorBaMd»JoHC«BUBotook K'M raoaotlfln Boura. Bbbt. Jatk a~ . will opto ualo fab. 11." I BitraTafftUB OiUflOHA BiLLAiroPiLAiBia MATplftjadlutwaakftt tbaNav WoBdariand. Dairolt^Mleb DiL LOWAVOA, Who baarBOAiarad from b aarara aad loot lUotu. will pot oat a abowloaboai foar waaka, opanlnit pa tha MIcblgta cUoalt BiHon M CO., propTlatora af tba CaalrBl TroBk Pao- torr, Pbtlidalpblft,Pft.,baTaJa»t ooma Into poavaaioa of uaJourBaymaa'i Trunk rutorr. "iBth Btraat, aaar Bftoa. that olty. Thar iBiaod u» log whaiarar ihaftUlcftl trada littaara totbalratora on HoTeDtb Hiraau All onlara Bhould ta iBftllad to 5a Nortb BaTOoth Biraat Ib lutBi*, u tbarwill raoalTamoro promptattaBtioo tbaa i( tbar at* MBttoihoNlathHiraatatora. Thar pnpoaa to aaU lha BQOdaltbaatnoAl trunk*! of tbaMlatb Buaal itora aa a aaoead grada at tha BavaBili Btraat atora. and ooouona wltb tka *'C«DtiB) Traoha" aa iha boat or aiftBdard gnda^ Tba poaatttloBof thii plica will aoabia tbim (o do a Ttrr Urga tliaauloal tradr, aatbar will hara (halllllaa tor aologoBa-tblrd morebuatoauthanformarlr. raor. WM. OiKTRY'a Doti a:ip Foir Bnow wu boraad at BloomiBiton. lad .Jaa 30. MiBOiLUnioDfl Btiowa.—BoMaraof Oragon Hadleino Bbowa: No. 1-Dr. V. OrftBi, owoar; Or 0. P. Jooaa, nftoftgar and lioturar: Prnok Loutor, M, for, AJai, HarrTCftTllift, Daimood,Hm. P. Looior. Mlu Daaiooad, Un. OkTlllft ftsd two lodiana Alaa'a brotbar lotoa aatl wtakupUnlat Ho. l-lIftrTTUnrllla. manacfr; B. M. Bmlth. lootarari JftoaiPaiBilr. Nad. llarhBaBd BtalU, Bwlia Ball aiagara. Ilarir Orrllla'a aoa Joina thia waak. No. 0. Paol, managar: Or. Wblta Wolt. laotoiar: ValUeaand PftulHIma, Littla Dot astl Kiitia A^aa. Pa or UUoa oloaad Jan. 18 aod L. Aokaroifts aUad bta plac*. No. 4-Dr. J. W. L«a. Daoftgar and Uo- tonr: HftirTDtftflord. Uolmai, BaUnoo.TamptatoB, Vaa Uoaaaa, Pnl. Earoa, Hra. Or. L«a aod Hra. Tftn llouioa. Or.tinot bad ftBoKar Iron UoLT. A Ulwftnlito goto Oorr7,Pft, ftodlakatbaraapoDJlblluror builnaai tnaa- agar lor Iba OragoB lodlaa KodlelaaUo. ofibal oitr. but daolinaa, aa bUi<rtMBtocoBpatii>B u BottlBg blm good ratuma. Ita will work HlDOvarolU ifali Hummar Tba VoBBft Blaoirlo Uo.. bo« tnunog tha Iilaad ot JftolftUB, Wait ladUi, raport good bualoaaa. Tba oompanr ar* BBtfar eanvaa aad nada op aa foUowa: Dr. P. HarmoDd, propriator and maaaiar; Xrt. OaBaTlBta Rarmoad, traaaarar; flaorga BaTar*. RDbart Aah, Paddj Rarmood, Waliar Haaaa and Uata Rarnuad. Tha oorapaar will ralum to tba Unitad Btm la April Roiur of Klok^no ladlaa Uadlotaa Oo^ No. 18: Dr. Loaa Btar, leoturar auil mftBBgar; Cboi Bna., maaloftl taam: Patar Pbilllpa, rifla aipart aad cob* tAhloBlat: lloraca Kaox, aoBj and daaoa; Mliebal Pbll lloi, aorobftt ftBd boiar; Oaorga Kooi, naaologaa; Oblal While Bagla. LtiUaliaila, Whila Baar, PriBcaaa DoTft Wing and £liU« Bngbt Braa Thar ara now taar< lag Ifonhara Naw York Boiaaftad roatar of Mohawk IndlftB Madloiaa Oo.No.ft: B. P Lnoai, maoagar aad Krfoiutr; Ur Paraar, laotarar; J. Barl, oomadlaB, >g« maBftgar; Piof Jaokaoo, klogoi lhaaUokwiro; Claudia Lueaa, artlitlo daaoar aad rooaliat; Ida Bui, nualolas and Tooallai, aad PrBah Bllla. propanr nun. Joa aad Ida Bftrl ara mahlaiBbllwIUi thair origiaal ftOL "Man aad Joba." frot. Jaekaoa, klag ol tba wira, la Iba faatur* of tha oomranr. Ulaadia Luou makaa a bit alaglBi "LlUIa Loal CbtM" ftod "Wftlt. Mr. Poat maa." wa ara plftjlog to good builua>a la N«rtLaTa Mlaaouri. H«garda to Lombart A Willlama' Plajan. Roitar of Orptr Hamadr Co., No. I: Or Obarlu HojJ, managar aail laotonr; MoUllatook and Aiklaon, Tboa. Panotog and Nina, tba Bonaor Boater aad aotaa oi tha Hhakar Hadlclaa t)&: We ara paopla; Or. Louli Turaar, Dr. jTV HoTar, Prol. tilam Uftokaar. mftilelaa aad ftainloiiulit; llaarr Uiti, poag aod dUKa: Billv Roiall, moaioal patfAmar aail atage mftaager; Joa waforJ, uoito and ballad alogar. Our ball I* paoaaJ ararr nlgbt, and tba paopla ar« — ._ — ^fjii iba wall plaaatd with oor atauw. The maa teat and wbita ulater a|iii«Bii with Uia "loag graaa' afaiy Boadajr morolof. wa ate aot waarlag dVftmondi, but wa bava noma good Imliatloaa Roller of Ut« Toaqoft Madielaa tio.: Capt. Uaii. proprlalor; Dr. 0- il. Lenuoi. Jaetunr; Jfti. Dwyar, ataga nanftgar; Pbtlllp Uailanu. oharaoiar Imparaoaator; Uattle AodaiBOP, anq. bietCa; Taai«r and Wooda blaoh faca kaoohaboaia: Kra 8L Olalr. aopraao, ftad PrDf«aaor Parnaoa. mailtlaa aadlugglar. TbeoonpaarliioBriag Huuoboael'i to good bualoaaa. Hoatar of Whiw Bpaar Madieloa Oo,, No. I,: Wa cloMd at Baala .Un blf baiiaaaa. aad opened *-- —-i waata' * fork two waata'eagagaDeDt to ft big crowd. Dr Jira IfOBB weara the Iftrgaai, longMi ftad beavieat waicb obaio arer luftda; U walgbi flMM panafwatghta of wild gold. UaiaiatUog touod abouMarMlrom waa^ ^glC UuraialT::br. JIu) Loog, mftnaiar and eooault- log phrflftlBn; Mr*. Mania Loag, I'laoiat: Mra. B. J. AUanoB. tiwuurar; Joa P. Wlliaid, Duton aad U\ih oomadiaa; Uarl Praular. Owade iDparaoaaior aod woodanaboadaooar; Prol. B. il. Aidaa, nugiolaa aad lira kiBg; VIeior 1«oubob. cob tor Uo out, irapaaa aod btaokrua: P«ta Bud, Jugglar and wire waUar; wltb OhkTltaJlbba,adTaBC«agaBL Tba maa who waaia tba blgohaiaappaaTaoB aacbBBd eTerrHoBdar Hotter ofllia Mo Wau Do MadMlna Md Coooarl Co. No. it: No obaoiaa Iut« baao Biada ib tba pan iwowvaka. Dr. Walter Wail, lioiurar aod tuaaaMr; Bob harria, iiaga maaaier, Dtttah aad Irlih oonediao; Hra. Emma Wait, Toeftlut and alaok wlia walker; Charier VaBnadi, bUu fftoa oomadtan, and edueatad doga ii ft fafttura with the ahow. aod thajuggliog JapaareadravlegoarU. Brarrbodr well. Bualueaoapto data to PaaD«rl*ft<>ia. .lloteilrom Uftnlla'a Wliaid Uil Co.. Ko. t: Tbla la one of tha lariait paruea ihia compaaraTer put out, aad wa are doing a varr good buataaaa. We are ireTel- Ing In onrowB ear, *-Wlun].*' aod oarrr afarr Ooa band wagoo lor puida aad ona air roacrta aIm loor ir«r bonea Roatar: Dr II. w. WiMar, manager; Bia. Edgar Oarer, traaanrar: T. II. Daloinra. iiaga dirwoior; B. Oir*r. Tooalditootor; Prul B 1< HcAt**, baod laiJar; Piof Baraaat Warner, onhoiiraipailrr: Wm. tMil, i>ro Rrtlaa; B. lokuiui, alaoirlolui Perrormera: Tba T«o ran, Jagglar* aad raoalDi iloba fartoruan; Tou Palmorw, eonadlaa: Baa Beallar. ▼uokliai; Baraui Wanir, eomedian: Ponr Mulatto Breihar*. aombati; DeTOlLooaiorUoBUt; Parkar and Meradltb. moiiul taaai;ubaa. Huff, arlal perlormar; Wallaoa aad Veao alag latum aat, aad the Magoolla Qaartet Roitar Klakftpoo lodlaa MadleLa* Oo.,Ao. 11: Prairie Joa^, manager, leoiurar and rapid tooth aitnotor; pa^ Soman: W. M. (lol<lla, Robert WlUoa, l^oor OaloBg. adlaai: Oblel Black Hawk John ("row PoottOBd B«r CliiaC Buihar Head. The eorapaar la lounog Haua- ohBMtta 10 prodtftbla bualaaia. We oarrT tba '*ghoat'* with aa. ftBd ba plara bti part wall Noiaa from the ipiakar ODn«art Co.: fillip Boaell waa preaanted wlib a ■CM watob and butjo medal biOr. J. P. lIoTor of ib« IbakMOonoertOo., HO. HX Dr.Toroar made oa a Tiait lartwaak. Btllr Brewatar la doing biabreftkaaafe eonge gnil liBMi Prot UaakaoT UpiaoiMlngaaew TftBtrtlo- qalalftot JoaBaalord will atan a oompanr ol bla own ■eea. trairbodr la waU aad tba "nan in wblla** walka MARYLANDl DftlUBaer«.-S. R. O. markod tbt lUUBt ot OBrtala oa "Tbe Blaok Oiook" at Barru* Aoadenp, Pab^l fba Atboa Paaillr of eorabaia o^a adecMad hit TbaPoitM^BaUaw C«.o>ea«d ftwaak ol Ughtboil DM* I •*iBahCltr"ll. PuaB*BOpUA UMUt—Alter an abaaaoeef Ave the BatoalBBi p«i m aa appeaiMe 1 with '" AftftBtai^'* wWab nal wHb beam ajpfwaUtw mm a aoooaiaad gJIiaai. •'BekMHttaA'^ wttl ba heart Ik BouvAT BiBnr TnATU^'*A Omokar Jaift" «oa- maaead tha weak wllb a iBaUa«at.«i ifeaLtaalad tba SSeBBuiOe'4. Tba liar Bovwd Oa. did ftlitp. aloB- iBgL bjoawi MonMsiiTAL tbiatu<— Tbft LUlr cn*p anatr Oo. flltad the boaaa to tba doeral "rbeBonlh Bafora the War'* eloaad a good waak t. Tba Haw York ViodaTiiliBUnll. Proht Snnr TiaATBai-Tba doon wen agala throws opaa 4, with Bichaid Indataon In 'The ladlaa Uero" u Iba atlraoilOD. "Tma Irlib BaarU" 11. tiJBTiBB'B VDioi TauTBa^Kar 4: Brown Brolhen. Ltnle /obnaoD aad Baaala Oordon. Boalaaaa eoalloBaa Calr Horn.—CharlaaB. Poid la aagaglng a compaar for a flomnar aaaaoa of eomadiea fftieaa aad romastlo plara tobaprodacadattheopan Boaae Marlon BarL cf the PoitarBallaw Co., bad ftaamw eaaMfron aapbril- Uoobr gai at bar boanllag boaae Jaa. a. PROFESSI ONALS' BUREAU. DRAHATIO. lUugw Jolm Kcllatr offcn loodoMD Uno ta M- tncUoos »t lh« mjoa Theam, fiulinlK, TeDD. OHM. nuw warn* dmiuilo people u4 mulclmu for me "Uotonel tnil I" Oo. Wheolu ud Vermetran vut peopl* to mpport HiDdfo Pteln ui Ed. R. wueiu. B. W. Bndj ud 0. U. IleulwV tUTC IcaMd tlie OleTelud TtMMie, rormenj U. R. Juobe', uid til oooUMta mon be mtioeil bj iteo to bold (ood. 0. h. Brletol bu uumed Uie Duugeooiii ot Noble's Open Boom, TIlOii, O. Ue Rtneiie mu*- len holdlDg diM ktur April 1 to conunonlate wim blm. Open Umo on be booked. RoMoKD'eOpom Uooee, ClbcUmiil, 0., cu be noud tor next aeiwn. 81. Oeorie ilanej ud Clurlei P. Lomloe eta be eongcd. Tbe/ btve Jut cloHd wim '■nia Hot TiiiiiIn''Uo. Oeorn Huili mDti peopla for "Ria Ao(on> U0lldllT"0O. Walter Brottien ;wut "Cnolg Tom" people aid nigtlolaoi. Waldo Whipple, oonediao, cao be ebfaged. Eihel T;ler, wbo bai been plailof • epeolal es (•genwDt wlin tbe itock compaaj at I/OweU, Man., caa be esiagrd (or leadlDf rolu. Dramatlo people ara waoud br "Our Doiotbj," Hlldred Hetrr Haken, Maoafer, 0.0. TboeipaoD, Huu|«r, Qeo. U, Koblt, Uare B. Lerti, nowiid Block Oo., Edward Wanao, Siar Tbettra Co., hj- ceuoi Tlieaira Oo. At Ubertr: Kirk Brown, Haila Romerlll, Will J. Wlboff, J. D. Obaoo, Oorloaa OBoiui, Sadie Bioik- too, O. W, Oonniiej, Haade Oouriner, Oilocrt EIr, Nell LllobOeld. MVBICAb. "rr«tiyPb;llleOra)<>la poblUbed bj tbaOllTer Dltaoo Oo. "Molber Uvei Toa Do ' can be obtained (rom SaillaA. Hanlo. Tns 8. Bralnirdi Boo*' Oo. hare lamed "You Ate Not Alone, lad." Aogoet Pollmao li the tote atent tor Frail oriant or orobetinom la Uia United Biatet. Ha cao sopplT tbem In all tijlea tnd mat, tod gnraalaM tbeai to be (teat alUBcllost (or ontdoor aad Indoor re- torti. "Boelett," It tnni bj mia. Uaeua, it mtklnft blghlL ItltiopplladbrFrldax.BallAOo. "Tbe Oboir Blnier" and "An Old raebloned VD- anUne" are pnblUbed bj Jamea BUIIman at bit ner qoartert. "Wben Booia Ltada lOe Band" and all o( IIt^ rliu'ttoon 'rem "Notoriety" ara poblltbed bj tbe Jobn Obgrcb Oo. F. noBtopbaa pablltbtd "Seeklnn UbaTli;"aid "Moce Oor Hotbtr rtteed Awar" at ita centt eacb. "LIndr, Doe> Yon I/ore He" and "Mr Anpllne" cu be ordered mm Brooke A Denton Uo. "Ub, Olilld ot Mine" otn ba ordered trom tbe UonrMoelo nooie. 'Ibe Held who Llret O'er Ibe War," U enpplled t>j Ue/, Cgmmlogt A Oo. Mau Kuell aarertltet two taking parodlet oa popolar toon. K. A. Waneo adrertUet "Tba Chrlatota Ball," wblcb It balDg randaiad wllb tnoaeaa bj Loita Roiait. TbaU. W. PetnaMatleOo.haTa litaed "Orer tbe Ftnoa la Oot," "Wa'ra Itpa't Boj and Olrl," "l U Tell Ut Ma on Too," "You Can Iniaglnt tbo Rtat," and a new ptrodj.wblob tbaj lepplr for four oeoia. Mulolant ara wanted bj B. L. Powell, Mam- mincer A Co., Piot, Olarenca Norrta, W. K. Oolbane. Junet W. Slam A Co. can toppl/ proteealontlt wltb teven good tonga (or t«n canit. 'TOB'a Firat liCtter" U litaed bj tbe Vttij Pep- per Oo. At Mbait;: J. B. Matbla' baaO, planui. Obaoacer Utlnn. Ilerrr Loretae't band, Ubaa LoabmtnD, Olara Weal, 1. A. Fauel, Qeo, Bailer, R.T. Bam- btoagb, U. 8. Barker'a band. "Ooma Uack, Mj ObUd, Aialn," It a new toag pabHibed br uogb I. DonnelTr. "Plajlng In Ibe Old Log Bam" It pablUbed bj the Wldmeriillgler Motlo Pab. Oo. Tlia Enilltb Bong Poblltblng Oo. recommend their latett pabllcaiKini to tingera. M. Witmark A Bona, Iba wide avmka mntlo pnrrajoti, tr« ont tbit waak wltb a novel offer la tbe ebapa ot a prlia oonmt talauro to the tong, "I II Not Fomke Yon, Tom." Partlonlan m to tba Indawmenta, etc., can ba learned from Uia td. Tba tong le uld to ba a bit. "Poor LlUle Harr" It ao- other ntwaong.wblota It being (eatorod br man; leading Tooalliu. Oertig Ollton la lacoaettul In her randiUon o( "Maim, Mtjm, Come Tall Ma that Yon (.ore Me," and llelena Mora abowt bar apprcolatlon of tbamaiKa ol 'Tba Bella ot Fata" bt baring theeama In her repartoir. "OotoBlaep, Mr Uonar." "flood Bra, Oood Brp,""Two Liula Japaneea liollt," "Taa Whlaillog ditl" and • No- bodr Lovet Me," are alio pnblUbed hr tbla dm. "Loven In Uaya Qone Br" It publlthed br Wm. J. Uedar. VARIBITV AUD ■INBTllBLS. Frank Hall waata apcolal'r lalani for the Ctalno aod Uavlln'i Tbraua, Oblcigo, and Piko'a Open Uonaa, OInolnnall. Wb«llan.VHanallwaia minagan from Infring- ing on ttelr rigbu to "Bantb Bttota tha War," ".■UTerr Daia" tndtlmllar uuea. 0.8. oarer waata paopla and datat tor Uie Bolla '/uia I'ariilan Baautlaa Oo. Pbli and Beatle Mabert naw lot la hlgblr endon- ad br tha piaaa. J. II. Wbtllen wiutt a oomblnailonor apaolalir people tor Marob it. The Tromoaal Blaiara tnnonnca their ratara. N. 8, wantt to baar from oolotad pertormen id all branobea ol tbe pnttitlon, with tall pattloa- late. Urda A Babmaa want two tlrong tpeolaltlet for tbe weak ot Febraar j 3i. Oolllna and MaDell, mntloal artlttt, can be en- gaged. Kpaolalir people ara wulad br Obarlea J. Wllaos, Jim Wemli, Moot. NIblo, Long and Uog, Qeo. 1'- Wood, Ur. Had woK, B. H. Jordan, 0. Btalnleln, U. O. Uergelroib. G. P. I.acw, John Ollton, L. 1.* Orani-, Ur. B F. OoUInt, Had l.ea(. Dale A Bond, At l.lbfrij: UbrU. Ooahrlsger, B. P. Bowman, Artemna Ward Jr., Leoo. Waitoo and liopre'a Oarman comedr aot It lald toboahiL Collint and oolllni otn ba angagad tor comhlna- Uon oezi tetaon, I'rvt, Mto<n'i >log ud monkar oomadlaaL In- tiodaolng tba baboon propertj maa and outer norelUea, oonolodint wltb a dog drama, at* mak- ing a hit with Ibe ' Ltule Obrutopbar" Oo. Ther wl.l ba ai llbart; before long. A. r. U., No. 9, ot Obloago, hare opened tbeir oMori anA ara taadr to book paopla. l)r. U. Campbell wanie pertoimert and lectoiara for Uie UoaUila Medloioa Oo. Ilarrit A McUlaer't FtmalelIlntmiOo.wttbU> bonk lime. Kddia Bbarne and Hia Warden ara taooetttol at Poit'a, New llaven, ihli waak. Violet Mitcotie'a Darleatnan otn be Imokad. uorler and Wliton tra tpeolaur eagagad tor Koaltr i Hltl't. 10 opan Feb. 11. MIcbarl E. FlUgoiald, Is hltnoral ollb ]o«(Un( act, can baaniaiad. urew tnd Ulmet't aol It tald to bt a bll. Iter oaa bo atgagad. Mloerra luun a oballtnga to iHong woato. u. K. Honoo It ra«aattad to oommonlotte wlUi bit fatlier. oinoui. Walter U Main offtre olront proptrtr tor aria. The*. L. DaTia wtalt to angagt t noa wllh a troapeotponlra. J. E. Olratd wanta oltDnt paopla. 0. J. Slantt wubae prlTOent ta axohaoga lot inlmalt, and oSen an elaphanl for leant. II. Ludin, ationg mu, wlibea an eagageoenl. 0. w. Rarnolda wlabaa lo tell a pttt inltrait la bli mow, owtBi to lllntfB. R. T. V. waatt lotonnaUon oonoamlafl TtoDat VahorTMBiattk. MIBOaUiAHKOVB. Attraatloni out book ilaa at Barer'i Opara Boate, Ummin, r*^ Optn Boatt, AbMoeeii, Kd.; Opera Boott, De ulb, Taaaa. A> lSmji B. L But, i(tBl, Dr. J. W. BnlllTinwaatt to lanareaoar; Faliar, a mtglo linlaa; Fonr Empetoti, band cotta. Dr. Oranlt waatt a tent, eio , aad oflbn a obaodtiltr for ttla. Tha Jordan Bhov Print inntat maaagen to ttnd for tbtlr aatlmataa on Brit claai week at low ptlott. Blagoaa A Well dtal In ueatrlcal cooda. For Bale: Ouna, eto., br Wagner Btothtn,Unit, tu., br J. B. U Pearl, cagta hr auei Fnllmaa, irtcu 6r nondlnl, ailaalt br B. Bolle. LaonardMoodrofena atutt for Mia or leaia. AtiruUoni ara wtnted for Fottpangb't Ttiotlon Pair, tnd pnniegtt tra for aale. Obti. 0. Allen waiu a leolorer aod wlthea to bor leott,eto. Profettloiuli can good board at W.J.Ba- IOTer't,JenerOltr. Ooldinltb'i make np botu> in laid to be U gnat demand. Blvlmakt ire alio geaerallroted. A lie ot Tea Ourrn caa alwari be toaad it hu •tore. " Btlrlna" winu long bilrad ladlea to tot it oaet- ladlaa to? a naw hair nttorar, alao a ladr to laotnra on hair. A. B. OaU oien Ughit, thlita, eto., at a radnctlon of Ire par oenl. on parobatet made dartng Feb- matr. HERALD SQUARE THEATRE. BROADWAY « 3I»TH ST. BVB. &U: BAT. lAT. t WHITNEY OPERA CO., ki "ROB ROY." Oalr Conle Opera ia Town.; BIJOU, BkOADWAT, aOTB AMD lUT 873, Mata. Wed. and Sat. "Tbe 20tli Ceirtuiy GirL" Canar7 Sc Ijodorer'a Trlnmph. Tony Pastor's Thoatro. UatlMis: Viiidi],Tiie3dir,Filila|, Siturdij. Toot Faelor aad Blanot Oompanr HEWBinAZMAN, IIUSWILUAWIi KLI.T! PLOBtlB. roLlIE HnLVU. THL FEKOUSOna. tr. ■BLIiaiirTERA BOVLKAKOOBABAII, HOOAN INO OLBKBOY, THE DAWBOHt. VIOLET DEAWg. HAREIOAN'STBBATBB. M. W. UANLET, Mr- TONIOIIT, EDWARD ^HABBZOAN All tbe OTifltoal aoata br Data Bmham. WBDWEflDAT f MATIWBM I BATPBDAT. PEOPLE'S ^ErS^afflNER, Proprieur. "ON THE MI8SI88IPPI." aOEMIO IIABTBM. TBHILUNO BBmATIOHa. B. F. Keith's Amusement Enteipilses. E.r.ALBEE - - - Oeii.Hg'r. B. F. KEITH'S NEW THEATRE, Botton, Mgu; THE BIlOU, Ptillidalphli, Pa.; B. F. KEITH'S OPERA HOUSE, Providinaa.R.L, AND B. F. KEITH'S NEW UNION SQUARE, UOHR or HR. IBITII'8 ORIOINAL Continuous Performance. KOOH m n.tv no btop. STAR PEDFORyERS WRITE FOR DATES. KOSTER&BIAUS MUSIC HAU PAObornqDETlLU. ■LLE. rEIBBSOU, STAIMVILLB, TBE B0S90WB, LBI| DIEZ'8 THIRD 8EBIES LITING FICTDBE8. HABLBM IUVSUUM, lietk BbNf and Tliird Am., N. Y. CHy, TBBNTON MtSBUM, Norik Bmi ttrMi, Tranleo, N. J. JOIM HARBON .Ptoprlalsi BDWARO O, SBOTIi llHawar WAMTBD AT ALL TIMBa, Etnil r«tuu, (Alt oalUw and KoT«lU«e for Laotua llilJ«: alM Bltb 01uaTudaTlUaAotalbrTb«alna. AU appUeiaou tot «iai«maDta (boUi bmi«il ann be ^dnued lo EDWARD 0. aarTH. HuKm HoMoin. HVBEB'S it. MUSEUM. Opaa all tbe year. WANTED. FOB TBE OOUO HAIJ«B. UilBfOarloalUaa, Fiaaka or Mataia, Rare aod Oartoai ABlBula or oTorr daaetlpUoa for oor aaw Maaacana Oepartaeot,aBd at aU Uaca tbe vair beat TaadaTlUe Stan for tbe tbeam. No aalarr too biitb for nm Obaa Noraldea. BaiafaaiBta from 4 toUweakadarlaitbr OLYMPIC 130 St., and 3d At*. HIgkClauVtudevlllM. OBAlfOJ nop. naaafai THE WILMOT DUO, LBADINO DODBLB 'CY0LI8T8 OF TUB WnRLD. TIIIM WEEK FLAYINO FUR BIOYCLBOLUBa. WMk P«b. ll,r«.oiP|[Hl al Bjde A Btbnito'i br fitm Daran Kiw Pib llMdIbud lOroli II. Fer.i'ldraai^OERIRRT, OAUBRIOUEraRT. MA«S: P.l—Tbit.pw IB CLIPPER wrred for w.«klyajdra>^ o. AT UBBRTT FOR VARIETlBa FanaaTWOt add rata, pare of 0 LIPFBl. Harry K. Morton will Please Comnunl. OATB wltb bta latbir, II K. LAftRTOF, D Uaooock PUof, Uarlam. aad b«aT nf lonaibiaa in bla adTaomw. WATSON AND DUPRE, OHItAT«BT OBRBIAlf RKKTOH TICAM. LKAOBIIt,BudtoOOreliMlrm;bftTsfloe tuti.iij ilBAQtilr ol niBiio. wrltt4a iDd irraJDjod; bftTO Dtc« Mi QDIIorna Woald llhn ta loeato; Wo.t prafomd: id dni| Hon or houl eUrkloc; gilt .dt* lororoaoAi; abao- lul« uUllAOtMn narulaod. Addr*u J. F. KBLLBB, Mia B w. UAVEWPORT. BrMnpoit. Codd. J FOR HALE, lit bora "oompMa" Uleit Ttlllia DMOtomo (IT Ibi); Udltoa Pboooinphi, Rtoorda, Bop- pilt«;la. .lajsp tor lutaloBvo. Nlsklo to IlitfllolPbolo- inrnptaHichlat ror»alooioioh»on: prIoaBnioomplilo; aarMlnatod. Am«r1«aa T^kioi llMliliit Barata. OO U»l»« r Bl. Bloo>t>n. How Yor lr BUTi , auuuBtarub kehk Wiu B. ool. -iBatroIn—Vojalad. ot ooco. flni ol.H B da n.ra«l tor baad aod oRhaatTa; mnat bo ilf odr; aula fbllpaitl.uUra. iriko«.»ioDwilladnBeo Uefeai. Ad' dioaoWILL B OULIUWE. Fo». II. LawT«nMborB.gt. .WANTBO, aVIVK, for DALB A B6Ktra roVBDT 00. no7<oin«l|o BKETOU TBAB >M olbat UlEFUL PEOPLE Tbtoo alabi ood woob tuadi Halarp low. Wftio or win 10 Fob. r, LIUIuloaD, Fa ; Bih, tih, Taaoftewp. Md. LrrilOil. O.^K CBNT KACH: oor >itlo foa nal. BMdIla lor aamploi. HARRT rLARB, < Bpreco BIraot. Pblladolpbla. STAR Tbaalro Uofaptaj ~Wanlad—A mas for Uaar. luaodaanoialBnatso^; aaood, alliotiBdwoiiua.wbo saapUrptaao^BawtOiaQblldprararTad. Ulbarnaatot poophvrlla. waoaitaodi. 1 pap board. aiT«l«vaal aalarv. Haaagar Star Tbaatn Oa, PIb« BBih, Orasia co..>rx^ iW6 i m WALH:>H<>oti*l>W», tt Uoi. OalFalBW iBlV. Black Artlaontor.aS aMalBaapao. alDB. 110: flva lUailooa Id od«. flB; Llntoor JbIob. |L Oaa-Ulra wtlhortfoB.balaaoaD.O D. W. irBLBOR. H Falioa B^^«o^ WoroBBlar. Wm T M. IIUtl{6IATfc>.V. two All koBBJ iitorr Aelom Hsathaaowaidroba. Ho HtBolo ear- ad. BlatBAiUpMtlOBlaia Balairtapald, Otbariood ■Bpai paopla. Alao md Flaao Plarar. Addiaaa MaaaiBr. 1^. cBBinTafBtcBOo.. WKbaalcabBric. ComborUad Oo.. Pa. Df< VRITTBIITO URDIR. Bosl alBBip. U'EPII EBBBBAW. m FalrmoBBt At».. Fbl rbllada.Pa. rA!?'!uit^fiSuiRWfAi%R)«A*JN' SanS^to'j iBalafiTa. PriflUgHtotal AddiBBa oil OlBIIBAMrAnBV at BalaBT Bt. BaBckln. R- T. MI& uutwr. MUiib m. Ua OaBitar aad Bldi PbIh, Caaba aad Bala . Laa4_ BtlB #a]^ Singini uhI Daiiciii|; Swtiintte nil Diicli Codian nitli Sirini SfcciaHiis. .^p^2^^ad~,Wu•'.?^I!?^Jl?aL^7.?r« aoIEa a. Elpaao t, Faorla IL irB.WBr ' UbqIb Joah Bprocoby" To FBEE TO SZVOEBSa OBAaOBABAirB LATEST BONO, (ABikor o l "Tw o LinK Oirla la Bloa"), -TOM S PIEST LWntj^ ^^^^ „ "TOlfB FIBBT LBTTBRj^^ ^ ^^^^ ,. ""'"T.fSA^.-K.wTora. ETHEL mER Spidal Eniwennt, Hoslc Hill stock Ct. AT LIBERTY, FEB. 10. PamBBantaddrMB 44 Batahaldar BUwat, Mairoa*, Maaa, AT LIBERTT, SOLO CORNET, DOUBLE FIIIST and BEOOHD VIOLIHi OELLO or BASS. nso. BELLRB, Sohaoanf, N. T. Sona» Freet] Seven Oreat Efonm Three New mtell Pour Famona Snooeuetli ^-l(0!ICIIIIHOTVIED YOU, ' baaBtifblaad catchy Walls Boog, intiodBeadl br BIaLA WILSON. '2-SO BIFF'REIIT FROV THE REST.] dlBAtBarloCoinloBw^b^tkoaBUioia oI'-TBB I UHOSE LOST HAPPY DAYS,, JVUB MAOKRrB QraaUat Baoeaaa vltb HaaloB Broa'. Boparba. 4~"HlsLastTlioughtsWGraofYoii." Br Ibe Aa'boraof 'The L^itCblb).*' l^Bfadame de Fog»rty*a School (Jne Plran*a grv^t comic aoaai. I^-Caprlt« (ftrewt cbaracter wcKe aono. 7-XITTI.ELOSTCHILD." HOTBIil-ADforaUol theaboTo aoToa aooKaaaaiU) (irofaaaiOBalaMBdioitprograaBie, ob receiptor 10oeau 1. n„v..a.«.i-.. r.. .1 HOTBIil-ADforaUol theaboTo aoTea aooKaaaaiU) ^rofaaaioaalaMBdioitprograaBie, ob receiptor 10oeau jorinaillBff. OrobaatTatloaafor ear ot abora aoata 10 eaauaacb: JOfl. w. STESN t cu., * ax Eact Poaneeatb Slreet N. T. 0. HELENE MORA, THE GRAND DESCRIPTIVE ARTIST, X.1imKS EN01TGII OF FOM> Ac BRA^TTOIV'S SOIVO, "THE BELLS OF FATE," XO SING- IX, "A.NI> SHE OUGHX XO KNOW." The b«8t Boag of Its kind bIdm "Tbe Old Stage Door." Umlted number FroC Copies and Oroheatratlon (by Btromberg), 10 Centa. H. WITHABK & SONS, Pabllshera, 51 W. 28lh Street, Nev Tork. p. 8.-A aood aani, <ITHAT CHaiRTMAS NIQIIT JUST TWENTY YEAng AQO," tro. H.BAaKand KARL WKIXELBAtlM. Bend for It. Maurice DREIV^ULMER,"^"*" IN THEIR ORIGINAL COPYRIGHTED ACT, tf "JRGK ROSES. Introduolig Bongs,' Danoes, Dledeot Beadings. Condading with tlie greateat oomsdy BaUroad XfikoteTeTeeen In avanderllle sketoh. Big hit at Keith's Union Square laat week. Open for combinations or dates. Addreas OBO. LUCAN. 104 East 14th Street, New Tork City. PLAYINmNHEOlBLOGBAM' A baanClfaldeacrlptlT* BOBg. rainlnlacant of chllt1hond*a days, and a big fmTorlta wllh the n»aaea. No alnficr anonid ba wlthoat a topy, ProfeaalOB*! eoplea on ppllcatlan. Orchetlra psrla 10 centa exira. WIDMBR-STIGLBR BlVSIO PUB. CO., 131 eat Fortyaecond Streal, New York. SaBd for oor iEt)l-16U Oaialo|iat, vbtcb aorelr oootaloa aom^iblaa in jour line. NOTICB TO TBB FUBUO Iff GBllEflAI« AJID MANAOBRS. lyi I 1^ g p yr xhb exRONQBsx^woAiAN in holder Ai tbe ctaBmplon nld belt aod iba 0 JaupionSHIP OP TRB WORLD, will meat all oomen for $1 NOTICE, to all yon voBlil be champion amoa voman oa PAFEB.cono to tlia Iroot PUT UPTODBl HUUT UP. UopiBR tbla will briaa job to TIMB. aad d'v't be worblsr _9oor bloffi bbt loager aad aaa tba word cbimplon. BaapMirallr, mHPRTA, tbeebanplvB atfOBtwoBuo of tbo WOBLDaad bolder of Iba cbamploa gold belL >ddreaaeaieoiCLirPBB. . . ODD a aide. MONBTor NOW WITH GEORGE THATCHER ^CARROLL JOHNSON'S MINSTRELS. WANTED, QUICK, 121014 FItski Rel Baal Coils. Mual Ho flhettp. Addreil 4 BUFBUORM Ol.^ MUBIO, Ksltlk'a N.w Tliratra. noaton, MKii,, np to Fab. 10) mfler tkst MJ Watt iMIli HI., Naw York. ■9-BEATS ALL-W Sotaga and other maala taken down from voice, and alao arranged In mny key- fbr orcheaira of nine plecea, FRBkl OP CHARGE to Ihe profeBaton by the comuetentarranaer. OTTO RIOBOB*Cen- tral Fob. Ut>.. 49 W. asih St., Now York. NEIL LITCHFIELD, AT LIHBRTT FOR BAL4M0B OPSBABON Joat olOHd 10 wetkavlth Maokle'a"tldeBbo«"Oo.. EUiIng tbaJayaod dolBi Taokee apeelaliratcloae of titaoLUktai ibtea aod loaraBnoraaBliatlr. oiber apeolaluaa: Tranp.Paolal Aor,WidowBedotLHlUrKld. Old Maid, Re<Ualioaa,ComloaBd Topleal Boaia. Tbna abeet aad ooa abaat loor oolotad Ittboa. Addreaa m waaiTwantj-tbird etmL Kaw York, H. T. ITS. Tba eoBC Bucoau of LAodon, and tba Koat BaaatUbl MoUo aad DeaorlptlTo Ballad ol ibii OoaBtrf; " 'I 1... Ill r^L-M Wiflled. Quick, for Edwird Wifrei*s CoBwaBi, IK RBPBRTORV OP MODBBN PLAYB^ laqBlriaf qatek * '-j^,. XI diaa. Llib _ _. _ _ JIL..__ moB. No fkrea adraaoed to atfaaiera. ?. 0.—Flaaaa do ■ad parfaet aiadiaa. looa aotiai aad good waidrol.. ... OwitaaL Baarr, BiaitiBBor Daaciaf Comadlaa. raoabla nip)arlBB«Tarr Ilaaoieomedr*alao aood LlKbtiiome- dtao and JBTaalla Aotor. All moat ba Darfaei matle- BDWARD WARREN. OaBaral DallTery. Moatpallir. Vt. WANTED. Lali or Sentlenu WItk Snail nAPlTAL TO WVkn IH POUR AOrrOMBDT DBAMA. Bqr* to be luoeeraroL Up to date; Ibllof apedaUlaa; oatebx BBd orialnal naiia Ao opportBaltr of a 111^ time. J LBAVITT, lO Beat ISd tfiraat, fomarlj ol narlata aad Manbatian Opera noBae,raalBoaad Rlblo'a GanlaD. N B.- Amao aablilooa aotor or aatbor, bat a praoileal atage naebaale wbo bu a bread wlnaar, bat Dot tbe noBij to prodoee IL SONGS and aayblBdei Bade arraagad aad eoBipoaad. BaiaU aoop at ■aaaoa* ablerataa. OrlitaalaoBnatBiwrl^ taa. TakoB dowa. SoBn taaibL A. RBiyBRT. W B. IPfli BL.Tr T. PiWIigi, Siakas, Orgaa aal otkar (wd eD0W(nDrPF<lR8ALB.CBMr. JDSTTIIB THIKOB rOKBtOHRKHnW, Uarl for lin. JOBK KcOLVNH, m UuitKa AT< , Bonas, Maa. FOR SALE-A BENUINE DEVIL RSH, IINE faet loau; new Taoka, PalatlBia aad Elaetiotipaa: aaad fire wada: ooat ISO; will aairfortn Addreaa A. P. RMtTH, tWOreaaaBLaCbi—ft HI tni6 8BA0OH, NOR. WATBON BIBrBBr OO. FOR BAIiB, aaTaial aela aloa Bead ITbIIotibb, ear- mtt|ieaaodooloia; aar aoiabar. iron < to II aalia ^ wdl thtp. 00 approval, wuf low. B W. DAVBN- PORT. Bridaaport. Ou .JPAPIBR MACiaC BDOW rOBMB AHDBBPAIB- mo.—Booiea lor Waa Plnrea, MaMana aad Olotblai Siorw^ or all hladt aMTaiaaa; Ha^aaad Kaaba, Wu Saada,raataiidiraadatorftbowWlado*a J.BPIBIA naaniatfurer. laRoiihPir.b ATenBa.NfW Terfc. Aa Saof to Foor Eoooraa Nlibtly by tba jgj^ Qaeao ol logeaBea, LYDIA BARRY IN <'THE BISINe eENEBATION." "TO EAR IS HUMAN, TO FORGIVE DIVINE 1" BBEUBUT BOLOOUBB R great dercripUre BaritOBa aad CoBiralto UIL "SHE LEFT THE MAN WHO LOVED HER, FOR ANOTHER." BaaottAaldeiorlpilTe aaa paibetla Ballad. "THE SAME SWEET BELLS ARE RINBIIIB." OBA& aODFBEI'S LoBiloD Walii Blt,wlUi dnoaUo TMlUtlTt. "BACK TO THE OLD HOME A6AIN." Mlaatrel llrat part patbaiio Boof. Any of tbe abora aoaai ronplata, wllb orebeftia pana lo ibe prolaasioo, oo receipt ol lOo. THE ENGLISH SONG PUB. OOm 34 ^. Moore titiwet. Ifew York« eONOH TArnii r rRUR to ii<e?n laaaioa baiweea laad tr.M. TalaSlatb At».B1 B.R.aBdgeiogatPiaBkllBBI. "The Kick Up a Row Brlssde." Tha eraia af tha Leadoa HadoUalla. A unji tnl\ of VlBiar. lalo oi P.oial. Ue. wllh orchHtraUoa. "You Can't Tell All Yon Know." Fonda. lOa. "I'm Sure." P.ia«la. lOa. "Yon Have to Htand It." ruaalo. 10a. "I "Went Home Wld Mlohael." rOLlT UOLIiai'muDlalaatBIt 10.. "Notblsii'aXao Oood for thelriali'" IftiaorFataala. Ita.vlibonbaatnpafta. FBAiiK Tuoasra rasLiaaiMO aoDil, M N. Moani K. Haw Teit. O. JUDD MONOLA Baa a iony flreweeka'aBtageiBeat to appear la tbaaa eolamaa of THB OLIFPBL Take aotloa aod gire bi yBBteplaloa. W. B. Wat«on. Jeanette Dnpre. NICBPEOPliB. T8 HAIAIEflS COHMBTO TEXAS.Hk 600D OXBIIiaBT STAVD BITWEBM PAIII OnTOU ruu. iiBir Boirai aBiu or aaxr DB W. l.MtRMlT.Pa Wa B. WATSON, Mgr. ran OAtaa, raiwH Kom r—