Cinema Star (October 1954)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

وبرازدفت‌و تقمی وصحه‌های نا مر بوط بهم محالف ست درصور تیه ودور ی » درسصت داء عک د یز نشتاین > دا دفته و حتی کاهی ]زادانه‌تر از صحنه های فیلبپای دد کومانتر» تزصحه‌هائی درثیلم خود [ودده‌است فیلم اس او اس6۱۰۳ اولث موفقیتی بود که‌دد فیلهای دوره فناشیم دیده شد ولی با وجود این دراه سیشای ایتالیا دا کم کم ازطرزکارهای‌این دوده دود کرداند و باقع زندکی که دد آن عتید.وسلك را تدارد تزديك‌ساخت . در حقیقت ازسرچشه افکارفاشیستی ۲ بعورد و لی داء‌خوددا کم کم‌درمیان قلوب‌دردمند پاز نمود . ازطرف دیگر این فیلم مقدمه سبکی‌شد که شکاف بین سباكعمیق‌وساده سینمای ۲لبان پاسبك پر تکینك و برصحنه و آشفته آمریکارایر کرد ووجه اتصالی بین نها کردیدتکاتی که دداین‌فیلم جلب تفا رمیکند يك‌هسکادری دسته جسمی‌و حتی قدا کادی‌یکی از کار کنان است که موچب نجات جحو بالا[مدنزیرددیائی کردید از داستان فیلم که بگنريم پایدبدا نیم چه مواردی در یلم دیده‌می‌شود که‌موجب میشود ]نراپیشا هنك‌فیلهای تودتالیستی قر اددهیم ۰ اولین‌خصوصیت آن ها نطور که‌قبلا اشاده شد آنتکه تهر مان‌خاصی پیدا ی کند پلکه کهملا مثل اجتاع؛هبه دد کار سپیسندوهثلز ند کی‌من‌وشا که اگر نرا از نظی‌شخص‌دییگری که دد اجتباع نهضت‌هنری نئو ر تالیز مو تأثیر آن در سینماید‌هساله اخیر ایتالیا (0) میگیرد : کلیه مطالعات و تده وتیامی ندارد بشمار میرود ان‌راء و دوی اين پلکاتها کان زیادی د ابشریی ددپی بجا کذاشته که‌هر کاه بخواهد با نپا قکر کند دیگران که جلوتر هتند ویا باو تزدیکتر ند از یاد دراجتباع‌امر وزی‌مابقددی درهررشته دست زیادشده است که‌ابر از شخصیت و جلوه کردن دداین دشته‌ها کار هر کسی تیست ۰ دیگر باید سالها صیر کرد تا يك‌شخس بزر کتر (زجامعه‌دو ید با براین فیلمهامی که همیشه قهرمان جلو چشم‌ما میگذاد ند دیگر افانه‌اند و ما فقط افسانه‌را از آن‌لحاظ دوست دادیم که‌يك کی مادا سر گرم می کند وحقایق تلخ‌ود تج آود دوزدا برای‌مدت کمی‌هم که شده ازیادمان بدرمییرد ولسی نبیتوانیم انکار کنیم که بیشترما دد اجتماع خودمان غرقیم‌و هنوز هزاران کوشه هین‌اجتماع دا نمی‌شناسيم‌و نمی‌دانیم کهز ندگی دوده ما چه‌شکلی داد و یکجامیرود فرز ندان ما فردا چه‌راهی خواهند داشت و چطور دوی‌ما تضادت می کنند ؛ آیا ما با این زندکی امروزی » خودمان و نها دا به بدبختی‌ميکشيم ویا ايتکه میتوانیم واقعا ددهای پپشت دا بروی خودمان و آنها بگشاییم ؟ | کرمیتوانیم این‌ددهادا باز کنیمداهش‌چیت ؟ اولین داهی که بنظر فلاسفه وهتر مندان واقع بین آمده شناختن وضم‌موجود وزندکی حاضر است تا با دریافتن عیوب آن اولا تا حد امکان با عیوب مبارزء کرد ود نانی باتجس‌دیشه های این‌عیوب وییدا کردن [نبا اصولا داء‌ردشد و نبای هر کونه عیبی دا پست و جاءعه‌های پعدید 1 بدین تر تبب‌خا لی از عیب خواهندرفت ساله‌مطالمه می‌شود ومورد مات ۲ نها فقط او لین پلکان این نردبان ت که سرش یقت بی نهایت یبا ندارد تگاه و نقی کرداند .بر ای‌همین دئالیت‌هاو ناتورالست ها ثورثاایست های جدید وو کرانده » و دبابا کوریو > ویآ وا و دژدمینال» و «زمین را کو شید ند صحنه های حقیقی ژ ور باتمام عیوب وسایه روشنهای ۲ کت در اینجا من تمیخوانم بعش اندازء‌دراین باره بکتم [ بم او لین با د و نکود» ی باین دوزنامه ای به-ین متظور هر ستو نی ازد وز نامه راا خی کافی است ۵ و نو ع‌خاصی ادعردم دادند ودر اززندکی آنها و باذبان وداستان نوشتند بعدها تاتودالیست چون در توص مردم دیزه کادی زیادی مورد ۱تفاده صحنه های : که فوق‌العاده بز ناتود ا لیم در تا 7 عردم‌را از صحنه های وغیرواتع و خیالی ناد دو کرداند. ومتوجه مخصوصی‌هم برای این اذاینکه واردیحت‌سینما