Cinema Star (February 1955)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

میاحث هنری یی اب ای کي و و 7 ۲ راو ان سم رد اد اد اد اد اد اد ِ شاد بهتر ین تعر یفی که بر ای قیام‌د کومانتر با مستندمیتوان کرد آن باشد که «صحنه‌ها لی واتعی که‌ازز ند کانی مر دم| قتباس شده و دد لو ع برداشتن ۲ نپاو همچنین جور کر دنو بپلوی هم قر ار دادن [ نها نیز نوعی احساس | نسا نیت دخاات داشته باشد و اصولا ایبن احساس رٍ عامل اصلی جمم آوری آن صحنه‌هاباشد» بمبارت و میتوان آن‌دا «عکس‌هالی واقمی‌وجا نداد از ز ند کی حساب کرد > خطای بزرك‌روسلینی تیز درقسمت اول <7لمان سال صفر > همین بوده است که صحنه‌هائی خشك و بیروح هر چند مستند وواقمی |زخرا به‌های‌شهر بر لیندامنسکس ساخته و ای يك‌ژ ند کا نی و .لك نگاه‌و بااحساص بشری دا لای ایند برانه ها جای نداده است و درنتیجه کارخوددا سمل کوچك يك‌عکاس پائین آودده . قست دوم فیلم که برخلاف»حنه هائی از زند کانی و از فک و از ددام دوحی ]لماتهاست با وجودی که از لحاظ نوروظاهررصحنه‌هامی توان آن‌هادا خالی از عیب دانست با ایتحال بواسطه و ارد نبودن دوسلینی دز اخلاق و زند کانی مردمان آلمان کار او خالی اذهمقو بی اهمیت کردیده است و بپیچوجه نمیتوان این کاردا با سایر ]نار قبلی اومثل «رم‌شهر بی‌حفاظ» یا« پالیزا» مقایه نبود . از آن ببعد هم روسلینی کار مجمی تتوانست انجام بدهد <عشق» که‌مجموعه دوفیلم «صدای‌بشری» و «مسعجزه» بود درسال ۱۹۸ خانه‌یافت که بقول‌خود او فقط بازی‌عالی ۲ نامانیا تی‌در آن‌ارزش داشت این فیلم اصولا رابطه‌ای با سك قبلی نشور ثالیزم او نداشت فیام بعدی او بنام «ماشین‌نا کس کش» نیز نشان میدهد که او از سيك نتورتالیزم‌منحرف گردیده از هبه بدتر واسترومبولی» او یکنوم دهان کجی است بسك نود الیزم و هیت تام موجب زمین خوددن شهرت دوسلینی کردیه <استرومبو لی> بتحر يك امریکائی‌ها و باسرمایه آن‌ها کردانده شد وصفات اصلی فیلیهای امریکائی رادد خود کر فت (منظور فیلمهپای‌عو می تجاد تی آمریکالی است که‌معمولا دد آنها بانشان دادن يك‌هنر پیشه‌و ستاده خوش‌اندام ویا پرو بای لخت وحر کات‌شهوا نیاو درصحنه های‌محركت فیلم استفاده تجارتی‌میکنند است . بای تا ۳ ایض سنا )۱( بقیه | زشماره قبل ماره قبل البته در میان تیلهای ی امریکالی نیز فیلم های خوبو باارزش زیادهست و چنانچه فرصت شود تا آنجا که مقدور اینجانب است خواهم کوشید در باده‌سیتمای|ءر یکا تیز بك‌سلسله مقالات بهموطنان‌هتر دوست تقدیم نبایم و در آنها فیلیپای هنری‌وپر ارزش امریکا دا از فیلمهای تجادتی آن باژ شناسانم )با وجودی که داستان فیلم استر ومیولی زیباست سبك کار دوسلینی در آن بی ارذش است اصولا دوسلینی این‌فیلم‌دا برای آن گردا ند کهاز ایشگر ید بر کین فیلمی درست کرده‌باشدو این‌فکر روسلینی دد فیلم |خیر او نیز بنام «مسافرت بایتالیا» عینا تمقیب شده و در[ نجا هم اینگر یدبر کمن تازه‌و اددیست که بایتالیا می ]یدو بآن کشو ودل»یبندد و استر ومبولی > شمری است ساختکی که.از کشت عکرن خارجی در کوشه‌و کناد ایتالیا مخصوصا در نقاط جئو بی ددمیان بعار های آ۶ش فشاتها و غانه‌های دهاتی و آوازهعای روستالی شبانه دهکده‌های‌جنوب ددست شده وصحته‌های آن واقعیتی ندارد و بط ور کلی مثل‌سایر فیلمپای‌هالیوود می باشد و بنا براين از لحاظ هثری‌قابل بحث زیاد یست . در سالهای اخیر روسلینی مه فیلم دیکر کرداند : <آزادی کجاست ۲ « ادوبای ۰۱ -« مافرت بایتالیا » درفیام < آزادی کجاست ۲ > یكزندا نی دانشان ی‌دهد که بیست سال دوز ندان‌سر کرده و آرزوهای زیاد برای موقمی که آذاد ی‌شود طرح ميریزد و لی و قتی اودا آزادی کنند نقر و بدبختی و بیچاد کی بقدری اودادنج می‌دهد که نقشه هاواه برای باذ کشتن بز ندان اوليهٌ خودی کشد این فیلم تا اندازه ای شضصیت و نو ع کار روسلیثی رامحنوظ نگاهداشته ۰ بطوری که ءلاحظه می‌شود جنبة انتقادی هجالی کار دوساینی کم کم شدت کرفته ودرصدد کوباهی. ها میاه ی کوک است فکر شدید |نتقادی اودر <اروپای ۱ بیشتر وتندتر جلوه میکند بطوری ستار وسیزما و میداند. درو اروبای صحنه های واقعی با این حال زیاد یافته اند . يك ذن خانواده که دارا چندین طفل‌قدو نیم قداست‌ويك ز متو سط بدرا دراه ی برد درحالی های تیز نگاه و لباس پارء ۳ حقه زده اند برای يك زن نععت بزرك شده وشوهری روا و بخاطر خود کشی فرز ندش بمیان. او آمده است ( قش این ذن ترو اینگر ید بر کین بازی می کند ) زندگی روزانه و 8 خودش دا تعر یف می کند ۰ فقر | درمیان خاكت 0 بواسطه فقر خود دا فروخته وه است وهیه اورا ازخود میرا رافاسد الاخلاق ی‌دا نید که چاره رسید کی به‌دردها دا در ف حز بی میدا ند؛همه صحنه ها از ایتا لیای سالهای اخير [ وچنانچه جداجدا آنهادا دا صحنه هالی مستند میباشندا این باد نثورئالیزم خود دا کف و عقیده "اف برای ان او ّ ۱ مردمان طبقه سوم هیدرد نشست‌و ]آنهادا دلجو!