Cinema Star (October 1956)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

ی ری مس مش شش تحص شش طروسدات تاو سی کت روگ بر خ ی صاصق اش نات قرض‌می کنیم. يك نوار فیلم ۵ میلنمتر ؛ ی نوا 5 صسلمشر که و۱ "۳ دس صر بم‌مستطیل تصو بر باغر ض ۲ ملمتر استز دی بر ده !بکه دار ای ضلع افق ۲ متر است ثمایش قیم . ودز بت ضوح «صو در درست مسل این خو اشد بو د که فیلم ستاندار ۳۵ مایمتری دا رودی بردء آبکه > متر ضلع ای دار د نما مش د هم چه ۱۳ تصو بر در دو مورد مختلف؛یکی اخرا دود ین فیلیرداری شاء 011-80 ]۱ ختر اغ شده که روی توار فیلم ۵+ میلیمیتر فیلم بردادی میبکند :و لی عب بزرك موجود دراین فلم آنستکه برای اشاعه آن باید تمام دسایل فنی هر بوط به فعلمس داری » مو ناژ چاپ‌و نمایش‌را عوص کرد . این مورد برای وسینه‌راما» هم موجود ون دی 1 دارد افقط من +شبیت ‌ شوی(ظپود ) فیلم همان»اشیتی است که درظپود تواد فیلم‌معمولی هم بکار مبرود ( ميدانيم که مر سم متطیل :صو بر درسه‌رامادادای يك ضلح ۷۰ عنی۰ ۳۳ برابر مربم مستطیل تصویرءادی‌است.) در سینها سکوپ نیز نفص ی برد کی وجود دارد ۶« آن عبارت از ايشتکه قددت وضرع تصو یر درد چهت پائین به با لاتقر یبا ثابت ودرجپت افقی متفب است‌د بدین جهت تماشاچیا نی مختلف سا بق‌قرار گر فته | ندوضوح افقی تصو بررا به يلك نست‌مشاهده لمیکنند . که در تقاط ۱ فیلمد داری ر وی فیلم عر بض از ۲ چه که کفتیم|بنطور نتیجه میکیر رم که‌چنا نچه تصو بری بر بوسبله ره من "وچك کنندهر وی پر ده تبابی منمکس کر ددتصاو برر وشنت وواضح‌تر پیدا میگر ددو لی چون اجرای این نطر مستازم تمو یش دور سن‌های نبایش و ادوات ان میگر دید بپتر بود که تصویر بزرك روی نوارعادی کو جك‌شده سمس با دور ددهای ماش معمو لیر وی بر ده منعکس کرددزوی‌جنسن اظر به ای و ستا ویژن» توسط مهندسین و متخصصین فنی دبار امو نت » بو جود آ مد و ستاو رژن در دوش.اره بیش آشاره‌ای به وو بتاد بون» کردیم درد آنموقم هنوز فیلم وچاددسیاه» بنمایش در ثباهده بود و ءلاقمندان تمی توانستند معخصات آن دا بخوی‌درك کنند امر و ز که عدهز بادی بتیاغای آن رفتهاند بهتر ممتوان‌در بازه آن بحت کرد دیر باود تر ین و متوقع تر ین تماشاچیان حتی‌متوجه نکنه+جماین فیلم‌شدها ندو آن عبار تست‌ازوضوح تصویر و روشنائی مناظره همه ؛ تا کنون بیش‌ععاسر زته‌و توسطاو عکس ازخود کر فتهایما کر عکاس ؛ عکسپالی به| بعاد معتلف از دوی منفی آن ,زر ك کر ده بما دهدبا يك نظر دقیق موجه میشو یم که هکس هرچه بزد کتر میشود مقداری‌از جز یات خود را ازده ت‌میدهدحال بيائیم برعکس عمل کنيم از ۷ ,و اهیم که چنا نچه بر ای او مسپر استِ ازما منفی بزد کی تبیه کند سپس با دستگاه کوچك کننده مخصوصی عکسپائی به ابعاد مختلف از آن کوچك کرده پبادهد می‌پینم‌هر چه عکسها کوچك میشود جز یات بهتر و کریاتر نمایان «چگر دد( ناتمام) مسا بقه | ندخحاب 3هر مان‌ر قص با تضاوت استاد عالی‌قدر "لمانی از ین دوشیز کانبکه علاقبند بهر3س مدرن باشند. پرای کسپ اعلاعات بیشتر به خیا بان سمسدی پاساژ سعدی طبقه ۳موسه اکرم زاده‌فیام مراجمه فرمائید. . 1 نامه وارده؛ سس آفای ۵ لب ار هحتر ۶ محله سار و سرشهر|أً خو اهشمندم بر ای روثی کر دن ذهان ۰ بر ای جوابگو بی»دستور ور ما نید زا سط ور ز بر در آن محل4 در ح رد۵ 5 مدتی است رك‌ر و ز نامه هفت؟ ی که آژهدف تال آن بی‌خیرم و تصر او هرا 11 با ای شناسم بقصدشا نتاژو مخصوصا عصد ور توب ۲ های مر لت به اشاره را اینجا نب در تکر اد ا نتقاد تند به نو ار عکس 2 مسخو اهندشک.ت های‌سیاسی و «هنر یشان دادرر خده سییما جر ان کنر مبادرت به‌هتا کی و تهدیدات کرد کانه به ایجانب نمودهو درشوارم اخرونامه» ایرا که اوادعا دارد وسابقا» ازپاد.س ددیافت داغت است کر اور ودرح نموده است , بدوسئله میرساند که معلوم ‏ توین چرا برعکس مهءو ل که نام گر نده نامه‌را درد بالای سمت راست کاغز زبر مررخه میگذار ند این نامه اصلا دارای مخاطبی نبوده است و معلوم ز تین تا ومتسیو 4۳ تو بسنده نامه به او وشته در جواب نامه شا» چه گس است؟ درهر حال [ نر وز که چندان هم دود نیست کر او رهائی از بعضی مدارك با اجازه شما در آن مجله چاپ خواهم کرد تا معلوم شود که ادعای صحیح وسقم متعاق به کدام يك اذطر فین‌و نامه کذائی ما از کحا بوجود آمده است ؟ وت نود این آ قایان متو جه این 4-۹ یشد ند که این کو نه نپدید وشانتاژها و حتی دز جه کود کانه خو دهم خار ج از مدرو ز کردیده است‌واین جیز ها تمیتو | ندمار از کارمان منصرف کند -] نپانمی دا نستند که ما اول‌جوانب کارمان دا محکم می کنیم بعد بکار میپر داز یم»2 بیکدار به آب زدن» در فاسفا مبارژه‌ها بی‌مفپوم است : با تقد یم | حنر امات د کتر مهددس هو سناث کاوسی #سو وا معه بینالمللی کار گردا نان‌سءذما باد یس ۵ ۱٩‏ عضو فعال جا معه مپند-ین‌سینما ی فر | نسه ) پاد یس ۲ ۵ ۱٩‏ آهو ژشگاه ‏ ۵1۲ ۰0 / 8 ایای میکند خیابان شاه ۱ ِ و سوام تست 2 یس ام تیا هنر ی فر ورس تحت نظر فار غ| لتحصیلان هنرستان عالی موسفی‌ادا ۰ میشود. آقایان گر گین‌زاده هید | بان کامو سی روح‌افزا از نو آموزان کلاس فردوس هستند نشانی سه راه پل امین ت۱۳ هنری فردوس 9 9 ۱