Cinema Star (November 1957)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

۳ ِ ۱ نها ار فص و( ۱ ی رن سناد یو تشه 0 :ه شد ه ود ۰ با جستجوی آودو 7 ) مر به اگ زو ام م با آشو : بش بلواز ذیبامی ای است ۰ ۰ ۱ بل بسر تاژه با لخ مان است و ست و چد و اوس نی یرام تدم بگذادد ۰ بدران د باررانی که ازحدقه چشمان ع: با لی ربرن گر فنه واز بت برده‌نا کامیپا و بد بختبپای خو یش بجر بان بلو غ [طفالشان مینگر ند معکن است‌دست ب»اندامانی بز وجران اپذیر بار آودد. ددعین حال پاید انکاد کرد که الب وا نان مرحله بلو غرا بطو رعادی پشنسر می نبند و بدوران بخشگی اشف و بدون جر به ای درو نالت # یذ ار زد . مواردی نظیر +ثال رالبته اعتشنا لی‌هستندهن | حسباس رم که اکر در سار بوی خودم 2 مر شی بای لِ۳ لد که نتا بجی | ندوهبار ۳18 داستان‌هاق این‌هر دو فیام اس ده 4۱ جبزی‌است که فن اذ ان یه 1 اعو را ۷ اضاعن داستان ز | بت بت بات احمر ۰ ی 6 اسر فعط عم جو هر ‌ ۳۸. ۳۳. ۱ " ز ند کی بشر » با میارژات و باحها و ماز ز ات باس با او ما جر اهای ده ان اه سس ]اب 3 8 زر ات 8 ۳ فك ارت رو " تِِ ‌ قف با چریان عاد ی ز ند کی او ابساد و است تّ و ای های از ه چندان ضرودی لنست ) بسکه این بشر دا میتو ان در رلت به قعا اىت و اداضت با ناظر قما لیتش بو ۰ یت ۳ ان ۴ هو موم موومان و سر ات یز حتما دزم لیست خادچی و جسمانی و خیلی محجسوسص باشد؛ برخورد و مو و ما نی که در ار اع من باث عاشیق ومعشوی وجود دادد میتواند با نداژه فراد و تعاقبی که بین بك »یگدز د طاالت 9 مپیح باشد ؛ فقط بث نکته ل«زماست و آان ابت؟4 تماشاچی به کار | کتر ی که می ند ابمان بیدا کند و اورا حوت. اند و کر نه دی-دار این و ب-ر‌انش خسته کلنده و کال ت باز خو اهد بود. در این نو ع سناد بوها که ذندکی بشر را بابك [ید ط 4 نحر ای | ساز ندءو اصلی؛ وکا رخ است. ماافر‌ادی خاص را از زمینه‌هالی خاس بر میگز ینیم و چندی با آنبا زند کی می‌کنيم , اما پاید با این افراد ۲ نقدر آشنا شوم که آ نان را افر ادی‌جون خودبان تسه بر بم و عکس! (عملی‌د! که دد مقابل بجر ان دند کی خو یش از خو د اشان مد‌هند اصیل و و انء ی دار بم. البته تباید از نظر دور داشت که بسك کار کر دا نی ند در سیئما میتو اند اثر کار او پسنده دا بکلی ضایم‌سازو . سس ن خو سنا اه در سر و کارم اک گر دا نان ورد بده‌ای جر پیش گت ( جوا او گناهکادان) دی «لی ۰ ا۰مسون ( زنی‌دد باس ی رای جز ای ثر ین نکات اد ذشی میتر اشند دمیتوانند برای کر دش بك کلید در ففل یز اثر دراماتيك و جالبیایجاد لا امد چا ی 2 بلس کاه کاه این ذوق ددمن | بجاد موم 4 بر خیزم و مایا بم دا #سشو | ند 5 لب ر اف بلب بت فا سید و ۱ د خبر ما اپ وا ند بکه ود واحتان برون باشد و لی بات دفت هست 4 لا(م میشود او بسنده فدری هم ۱(مصرف ذغبره بگاهدو بر این دخیره بیافزاید. | تلقی مسلها تابم گرا لها ود ی خو اهد واشت تا پچ آ ی و ناه باد و ۸۱ ۰ یخی او بسنده‌هم میتواند احتیاح هو ور | بر ای نگارش‌داستان در اسظله ای ر: دید و هم برای سالپهای مد جر به وابده سا ندو زر ن طرز .ند » الهته بر ای نو بسنده سناد بو لاز ماس تا با بل استود بو ی مناسی باشد و ن رای استودپوی 2 صوشند بر پتیش > کاد. مسکنم که در صو رت شابتعی بل ستار بست) برای او ارزش کافی فالل میشوو. این او آخر بنظر من دسید که از ند کی افر اد بنکه به ات ایا »پاجسرت مکش هه ایده های خو ی اه ام اخ زد زبتجوتیر هر این نظر مرا تأپید نود ومن بايك کستی هملو از همه مقه مها چر عاژم استر الما شدم, بعد از چند بن 14 ه #ساثرت ومعاشرت باافراده‌ختلف» از ز ند کی مر دمان نازء‌ای که دداین سر زمین تاذ ز ست‌مبکنند تکات گرالیهالی اندوخته و باذغیره‌ای بیش از ه داستان با نگلستان با ز کشتم و خبال دادم سناد پوتی که دادای وستتی «راتب بیش اذ و« ذای‌در لباس خا نه + باشد تر تیب بدهم و دداین سنار بو از تجادب ی که ضمن سفر اخیر دز مورد را کترهای مختلف بدست آوروه ام استفاده کم . کارا کتر بنظر من خیلی‌مهمتر از اسکلت و اساس داهتان است طق‌همین نظر یکه کفنم برای نوشتن‌سنار بوی فیلم «چراغ آبی» که مر بوط بزدگی افراه پلیس بو د هن چند بن‌هفته من این | #راد زند کی کردم با آ ثها د و ست شدم و سبائلشان دا اذ نزديك دسیددکی کردم , دله کی هر کز از سوژه خالی تیست. ابن‌سوژه راهم میتو ان «دست‌دوم» و ازطر ین مطالعه و شنیدن قعه‌های دبکر ان اغذ کرد دهم مسکناست آنرا با جستجو و شایسته سر و کار داشته جوشیخنا نه م های‌دضصی بدست ]ورد دبا نکته دبگر. دد ابن ف41 نبر گاهی بست بو دهء‌است 46 ,۷ پا نو پسنده! هنیررمله با مانقد با رف و ندا ی و درس لکان عو امل بیرو ی باشد و آبابابد بکار خود از تقطه لظری خای بنگر دبا خی ... مین هقبد هد ارم بگا نه امر که نرای بل نوبسنده طروری است آنتکه مر در | دوست بدارد و باعلم به معا یت و قاط طنفن حو بش ؛ این همایب‌دا در آ بان سخشاپدو علبر غم بدی‌ها پشان اذمحبت وق با نپا کم نشو و .فا ون انز عسعت 1 ردی سردم را و اقما چا نکه‌هستند تصو بر اما ید دیگر دلبای نغو آهد بود که۱( ] نان شر منده باشه و نظر نها در کار دی خارعاذ دات خلاقه خوداوت ۳ 7 *ن و خر پم زر | نك کوده بن> :5 و قسکه شروع‌بکاد کردیم صرمایه اند کی‌داشتيم مسمذلث میم زر ۱ و حشتی مارا از فعا لیت باژ تعیداشت. . 3 کّ ز برا ماغر دو لك عقید تیم ان ۱ عقیده را و ماركت دنسگوی و کاد ردان مشهسود دوس ِ ۳ تر بو اوژی «ذندکی کو کی ۳ ساخت از بانمیانکرد‌ست. ‏ -«من شخها عقیدموارم که . بید : شلم‌سازان بزرت ۹ بخاطر عشق یکه به بشر بت‌داو ند؟ 2 میکنند. بنظر من اپن ی بصن 9 ایبان حرفه‌عاست و من تاآخریی . سر ون ادا ۳ ۱ تا باین‌هدف وایبان و نادار ب 2 «ددطی این چند سال ۳ ِ آغا‌شر ح جر ا< یرت 5 را ؟» توسط دکثران رری ۸ الب بیماد ان| نحام کر فنه اسر مه و 32 ۳