Cinema Star (January 1958)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

1 ار سر و و ۳ ‌‌ اقا زا ۱ س بای ۱ ت 8۰ 11 ۵ شا : و و و وم و و و ول 4 با # تزاررز ۱ ان . بت 5 ی کا بر ا, ‌ ۳ ۱ » یا لا ۱ با" 1 او بر و لد فگ‌ ۱ ای ۳ ۱,+*را. ِ ۷ که مغ زر #و ۱۱ *ی و د ند |یا ۲ از 41 ۰ ۴ فیدر« ب 29 دای ضر ره ۰ ۸۸ بد) 1 وان لیا عم ۱ و ۱ ور ژر 2*۶ (ودجه دروضر را ک ي‌ «رنفی ۷9| ای چبرآن ار" 1 بد یف و اهد آ ورو ِا ی : ۳ 7 ی دد آپئ‌و ثم آلایم شات | بادی ؛ ود کنا یه کزورر ۳ بر م ایح 4 به خر 6 دا 0 1 ۲ م ره تا و ,۷ 1 0 سرا با 1 ام 4 أُْ #ردادری ۲ ۳ وچ ری جح دج دج تاه ۰ 2 9 ۳ ۹ )۰ ۰ ۹ 4 ‌ ۱ ۲ و و 8 81 ش 1[ یی مناززه ات 1 ۳ رم 4 ۱ رال ۵ ۸ ۷ 1 داز و ضرودیاست و بر مالازم ما که اسر حدء| مکان ,هنت میلکن از ۳۳ حبله امود فیلمیر دادی کنك کن در ماه گذشته این» مطلت ب) ی ده دول رر نهیم بمك | قدام جدی کر فتند و ضحن دستور محجلس م مطر ح بود تا این طودرای ملی بر آی‌شوز و احفیق بر ب)میسژن (ر | یش مجاس شود ای‌ملی) فرسایه " شد برای تشکیسل این کسبون از کل مد بر ان استو و بوها از طرف مجلس ده‌وت سمل آمد تا درآن حضور با بندو نظر پات خودرا پاطلام و ار و دو بله و 5, ره و و شور ری فعا یت سل تد مك بر | ن استه ذ نو ها هت تقلدل عو ار ضص فرلمع‌ ای فار سی ورسالهای۳۲ و ۳۳ صحهت سثیای بو ها دد بحر ان و حششنا کی قرار گر فته بود زر برادد آن‌سالها هر اجر و ببشه و دی بفکر چیه فسلم افتاده ود در نتیجه‌ددعر ض مت کرو تاهی صدها ,لو استودبوی فیلم بر دا ری بالاد فت وهر کس 3 های کلان و مب دددسر سته شود و مدبران استو دبوها لتیجتا بازاد | گر بت‌قر بت ب نفان کان‌های فسلم‌سازی ابر ان از درو لق سك بك و لامه ای 4 +الس تام له و اسدار تقلل قوار ضص فیلم‌های خود گر دید ند . هما نطو در بکه در ففته اخر ه اطلاع خوانندکان کرام دسید این گذشته سل 1 ن‌سمت وی همین 9غو ار ض چمل‌درصد تاچندی پیش بعوت <ود با فی بود و باوچودآنکه یکی دو استودبوهای در همجلاس مطر 0 سر آن هه بك دود بین هادی زا (کس و سال گذشته از حانب «وضو مغ کرد آددی چند: پر( کنود بماختن فیلمبرداری اقداماتی دد مودد بعثهاتی در کرفت . آقای ابتهاج برسانند ۱ فیلم فارسی اقدامورز ید تقلیلءو ارض‌صودت گر فت نتیجه‌ای نماینده مجلس‌شودای‌ملی«شهرداد ساعت دهروذ شنبه دی ۱ کمءسیون‌عر ایش مجلس‌شودایش صو دهای سر مر شاد نکسر ی فیلم فا رد نکشیت ۴1 شپردادی "پر ان سا بق "هر ال ژ هیشگر و ار ص ۲۹ 1 تشکیل‌شد و |«ضای آن‌عبارت بردنه های‌مبتذل فادسی دد [ نزمان | نچنان باله کر فت که در هر ماء دکان‌های فلسازی تعداد زیسادی محصول روانه بازاد میکرد ندو بااین ثر تس (سینما) داه مناسبی برای (بول در آ رردن) جبت قعد ای تاجر مسلكث هتاخته شد متاأسفانه چون‌تنها نظر تجارت‌دد بپن بود واز لحاظجنبه‌های هنری کوچکتر ین اندامی صورت نیگرفت خواه‌ناخواه‌فیلم فادسی به منصلاب کثیف و متعفی کشا زد.م شرد ی حدورد بکه طر فدار ان فشلمپای فادسی یر از آن‌اظهار نفرت میگر و ند خو شتا نه درهمین‌هنگام‌شهر دادی‌تهران عرادض‌فیلم سیثا را ( اعم ازفیلم فارسید فیر فادسی) از ه + درد به . »)درصد باله برد و با بوجود آمدن چنین قا و ای سك بررت و تاهیواری بر سیر راه د کانهای‌نیلمسازی قراد گرفه ! ری صوارض ۰ دز مد و چب‌شد که راه در آمد آن سود 8 بو ص آ قای ابتهاح که‌در | نز مان سمت‌شمرداد تپران دا دادا بود حاضر بتقلیلءو ارض نکر دید چندی اذاین‌ماجرا کذشت‌و پار دیگرصاحبان اسنودیو های فیلم بردادی اعتر اضی در ابنمودد نود ند ِ نامه‌ای دد باره تقلیل‌عو ارض فیلم نادسی بوزادت‌در باد و آقای دکتر اقبال که در آن هنکام وذیر در بار بوو تدارا هداد نداین کوششها و نمالیتهای سدی هیجيك نتوانست خواسته کردانند کان لب مت سیشمای ابر ان‌د! بر آودد وهیچنان هو ادض . 4 در صه از فیلم های نادسی و سول میشد اما دداین‌هنگام دیکر بانشاری ‏ شهردادی جپت دریافت + ؛ درصد ازثیلم‌های فادسی چندان موردی نداشت 1برا دفته‌دفته آن‌د کانهای فیلم‌سازی‌منصل‌شد وجای | نرا چند استودیو که لاافلبتو ان دوی آ نبا چنین نامی گداشت کر فته بودبادی ۵ ۵ ۵