Cinema Star (July 1958)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

ر رسی فرله های هنته ود و ی ۱ ی ی یا کت ( تال وزهای‌هیتلر وار دنك > ار دار عمار 2 ۱ معتیی ِ ۱ توول:م 382 ۳ مو سدا نو محصول: تو سمو ۰ ل( طر مه .ند : | لیس اعد ۵ سر و مت ی و ان‌و و ات اه کم تس ار کر مر سور فش 1 1 را آم تم 4 دص و ظ دی کر اوز؛ هلر :ار «لشاعو 2۳913 دایر ادن:لو نه نو بیس او ری من چم یت | 0 ۳۳ ۱ ۳ 3 * ی || سر 2 آ .0 239 ک هسلر > هن دك دار ۹ اضه‌ساز دور حرستاا آ پل قیلمی است. نیمه و گومانتر و یر از فستت + وا تاو تم ۷۳ اسوین 1 تب نس که نت او و نایک ود( اس و ند 3 نها سك ۵ ز و ‌ سو_ نا تحص رف آب 8 قص اور لستو از با نك ۶ [ ّ ۱ ۰ سد , بت ۱ 1۳ 1 ۳ با متا 3 از اطر اف ۱ ری یت سح ۳ ار سس ۴ ار ی کت رم ۱ ۳ بر 1 که و اد ۲ بسانت مشوای ۱ ل سای و و لا ۱ ۳ ِ دار ند ً او ۱ سم ۳ , رین جپانگیر روم ء مکی از موضوعات قمو هتم اج خی کار ّ . ت ۰ 1 زبر‌خاکتر خوو نما ای احف» سر ول بر سس ۰ وت آورده دی و صاعاتب زد شته مننعد ان و ی ۳ ۲ ۳۹ و ۱ ۳۹ سب از و ز نده سور و فله سش‌ار ] ۹ رت دوامابت حجوو نس 11 او رابت مارزه ابدئو لوژءك-۱ کر وهاعت: ووتمام مدت‌قیام با[ بعه یابازیهای خوب وصعته‌های مور روبرو همسشو یم عمپذا نتیحه ان برای تماشاجی يك جدال مداوم در باره اعتقاد باز سم مساشد‌هسن نکته سابر عوامل مسکله دم رارروعله اول از نظردوره‌یدارد و نقر یبا احعاسی تهر مشاهده نك اثر و کومانتری بمارست میدهد؛ چه‌در يوك اترد کومانتر تماشاچی خود را مواجه بازندکی مردم وحقیفت آن می‌بند, پرسو تاژعا وسایر عوامل فتی دودازذعن اوست » ج. و. پابست ‏ کار ؟سردان قدیمی و کار آ زموده صینمای [ امان. بواسطه فایله زمانی کمی که از ختم جنك جپانی مبگذرر کوشش داشته قیلمی بسازد از نظرهر نوع تماشاچی متقاهد کننده ب ژیرا محتوی فیدم وقایعی استکه درتاریخ بامیلیو نها کلبه + هز ارآن ۶ س مستند مضوط است و تخطی ازاین سیر تار بجی لاجرم فیلم !ورا محکوم میساخت. آدراین زمیته بجرات میتوان ادعا کرد که یابست بدعتی کذارده : و " كلري طرازاول ومبتکرانه انجام داره اصت سینمای آلمان درحال دم بل بسرای سازار بد. ۶ , میسازر » سکن است از نظر خو ,رش ی ج موفقیشی داشته پاشب و لی ۱ ۳۹ هیک با 0 ۱ ( 4 ۵ 1 3 ات هنری فتلمسازی [لمان #ط ورس های ین ۱*۲۰ و ۱٩۳۰‏ ظظاهر شد وسن از وه نار بش سطح‌هتر ی آن هر کر موهعع_ کت تر ۳ بابست درفیلم اخبرخوو از بد بده‌های روانشناصی استفادهز باد کرده . ولی عکس العمل فیلم از تفای و و ساب دیگر دراهکار | کثرمررم آن‌حالت بیتقاوت لست بسلطه نازسم و بیشوالی آدو لف هیتلر بدیدار کته ک هیحان ناشی ازصباتی و یائتقر ناچیز باشد .بنابراین‌صاختن فیلم در چنین هو قمیتی» یعنی گذشت زمان ودود ودن از زمان وآلده, ه-وشیاری کار کردان وا ثنست :«مکس | لعمل شدید و متعصاأنه مر دم تمایان میازر . همین نکته برای بسیاری ازمردم فهیم شکفت آور بودکه برای اولین بارفیلمی با يك کوشش مجدا » , در نشان دادن آخرین لحظ.ت جنك دوم در ملاء عام ظاهر میشد . دراین فیلم« [ لین اشکودا» که نقش هیتلر را دارد بهتر ین باز بها را آراله میدهد حتی‌وی بواطه خلیق آخر ین شلات خر د و نده روحی وجسمی هتلرهنکام ورود ارتش متغقین ببر لین در فتبوال ادیثورك ( سال ۱۹۵۵ ) ورد وین وتحسین هیثت قضات قرار کر فک يث صعنه رئالیستی فیا هنکامیتکه هیتلر بمپد خود دادن باداش وفاداری اوابراون) وفا کرده واورا سقد خوددرمیاً ورد (در ا بسا با ید کات بازی و :4 بیش 6 ادا جالب یست,) ر؟ مر | ی ۱ ار تا ح سعایل ز اد اف تا اس ان ی ی ات کت اک ای تا سعطا سا ساع؟ 3 ی نی هر سس ب و۰1 ت‌ عم سم حگه نات لت قل .لب 2 لا ز‌«# ء ۱ ۱ ۳ ون ۱ ك‌ چم ور .۲ 3 ایا از ۳ 1 ۲ ۳ ۳ ۹ ‌ ۱ ِ وقاداری همیتنی حویش, راد 1 3 نی ۳ , ۴ تن ن لب ِ‌ِ س_ سر ‌ سا ۳1 ۱ هن اد | بت س تن سا کل تا ۳ یر ت ای اس سس اق ۶ و ۱ تِ ا ث د و ال 2 نی 0 ِ کی ۶ یر ۷ ۹4 ه ۳ كی اور لس ِّ اتتیوت | نو ۹ اه وی حاب : ماس "وین ار ۱ و و | ۱ حتق. ال اقا ِ اس 15 کِ و ۹ ی از افتح ما ۱ ۳ سس اقفر لس ایب ۰ 2 رو #ی ی ات ۳ نیح زور یه راب خر وچ اسسرت 6 سادعم 3 نع ِ رز 9 5 ترچ یاس لت اور لب قر [ ۱ : ۳۰ 1 و لب نس ی سا رات تا نییآ 3 ۳ کت ‌ ی و اس ات و هن 7 ۳ سس ال "سا ۳ ک ۱۰ و ۸ 1 ۳ فلم‌را تسیل میدهد . .یرس ناری که اه خناا ۳ ور ازی‌ستار ست بو ره صر و آن ر جارد تام دارد . (اسکارر و نتر | کتور اضر بشی دراین نقش بهتر ین بازی ۳ از[ ۷ اشکوو! عر مه مسکند . ( وی » سروان نازی و رماخت (ارتش زمیتی [لمان) ». که ماأیل تست مقام خدا ی یو ار | سذ برد شخص.عی احت شعاك تست بر وش هینلر. وی میشواهد خبر انهدام تیروی تدافعی ( خصوصا ار تش نهم) را بهیتلر ( که اطر افیان‌متملقی دارد) برصاند . لاش او بحاا-ی یرسد مگر ور احظات ]خر که در اثر خشم بیثوا بقتل‌می‌رسد , اید. "ولوژی « بابست » اذزبان این جوان ؛ چه بیش اضر بش وجه‌یس ازآن ,مر تا با نجاء کو نا کون سان هی‌شوو . چنین بظر می‌رصددراین قسمت ,#موص را [ که دقت وافی در کاز گردا نی بکارر فته ,| بده حاصله سشر »ورو توجه بووه‌است , صحنه‌ایکه نظراکر تماشا کران را یغور مبطوف مساو انپدام تونل محل حفاظت ان وحن » و[ نگاه اندر اف آب رووخانه بداخغل ]تست هنکامی که اه ک : «من 1لمان را 2 آلبان قشنکترو رگذری ۷۳ ۰« 6 با با مو تتاژ ماهر انه ای 7 رای ب جلو ری از 4 ین رن اش ای ۷۳ و 9 » ۳" 9 5 كت ۰ ره .۳ ات ور و ِ اس نما بان ی ار ده طوت ۳ ی مپ ‌ِ عی بت 2 سر | 12 ۲ و ۶۱۹ ۱ َ# فسلیم مج 1 ‌ ۱ أْ ان 1 ۱ نف موه طسو ووارص ده کار داسع ۳ دی فمیز] مو < راک 7 و خو, آسی, آقني. ابر ای انط ای ۳ اف ی سصه س ل ۱ مطا ۱ 2 ۱ ۳ كب ۳4 از و ی ‌ و استا زد ۶ ۰ سس ره ی مسر 0 ی ۱ 9 ان ۳ از 8 ع ۳9 ات ای 5 ی ۳ گّ عاصا نو ۳۷ ([ هد رو 8 ۹ وتا 5 1 ۳ 1 ۳ اسق ای ۳۱ ای ۱ نف ۳ ۳ ن‌ زر یر [ دل 9 :*: مگ چنت,و ور را .۷4 ۱ 5 ۰ ۹ ار لز سر زر ۶ ز و هو ۱ ی ش.ی. هي وی« 5 3 3 ۳ 1 ۶ سس | ما .لد و : ۱ منت ِ ۵ ری سین[ 8 ٩‏ سور بد [ رن اسا ۷ عت ‏ نا حچ ای قسر ه یل | 1 ۱ ۱ م3 1 دلج سل تتي ده ۱۳9 قِ 1۹ ۳ تر ن‌ ۱ فا لت یر محر وم ۱ سح پ ۱ اسب ۰ ۲ نا بن قا ۰ نا در | ند ۳ ار ۵ + صت ی | 4 صفی رات ٩ ۹ ۱‏ رل ۳ 3 3 ٍ سن بازی ۱ ورهاو زوا بای مدا سم ۲ فلمر |[ قد..م ر صا و4 و ی 8 اقا ق اقا قا 9 8 ع ق ۶ 5 ۰ ق ق 8ا 9 7 ِ و 7۳ ۹ تک