Cinema Star (January 1959)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

. ۲ ۳ هه ٩۰‏ ی ِ ۷ ‌ ۱۳ ا‌ آّ ۱ 1 ۱ خر من 0 ۱ لا ۳ ی ۰ 8 نب ع ق ۳ یم ی باب نا 3 1 1 | تا 1 نىث‌5 ۷ 1 ظ پ | یر ت‌ ۳ فتالی ۱ ِ ِ سم ‌‌ از 4 8 0 ٩‏ .۳ ۱ ایح اف ۱1 رز ۷ گ. ۳ ۹ ۱ ۳ تک ۳ * ۳ ده ابیت 8 تا 7 : ۳ ات هیب< بت اد ۱ كِ 7 سس ۱ ۱ با بت نی ۳۳ 1 فظ اب ید ۳ ۳ ۱ ۱ 1 ۱ سس قط وق ۱ اب میت هو و وی ۷ ند ۳۳ ۷ ۳ تا از « ۰ 1 ۱ با ‌ ۳ ا ی ۳ ۱ ۱ ؟ 5۹ ۳ یت عب 9 ال ۱ 4 سفق اس بم ۳ ان انب 1 ‌ تحت 06 ۱ ۱ اف ۰ ۰ ارت لیم 1۳۳۳۹ حاب مین دا ۰ ۱ ۰ 1 ض مخلات نب حون ! هفء وو وه سم ۱۳ ات ات ۰ ۰ 3 ۱ : | له اه 5 ۳ ۱ حبله کری میتوانند ضرا ۱ ۳ ۳۳۹ 8 دپاله و ۵ مس وید 1 ِ 4 ررصوز ی ۳ تاکز ایح ۵ هی | ان .۰« سا ۱ ۱ مه اک اد, و ٩‏ ات فا الم سم ٩‏ ایحصصم تا هت ۰ آی آنیی.. اسستطا" رت سا اس ال "ن قتی ۷ + سم ۳ 5 اوه ته رها هد یس ی آق ۳۹ ۱ له 1 ۴ با به حو 3 جض 2 ع 49 ی ۳ یی ۱ ۱ له یار ۵ مسر تابر اون ۱3 ود ت ۱ ها فقس الیش از بت ت_ ۳۳ 3 عاشفابه نز فز ار کر فء‌است ۱ زود بد دك عشق .۰۰ گر یس فبلارٌ رت بوجسر ی بر مس از * بردر اید : عشق‌شدیدي به رپیخه ز سای‌فر انسوی دو ؛ وقتی ؟4 کریس ثلی برای باژی‌درفیلم 2 کر به‌سیاءه> به رنویر| رهثه برد » باهم آشتاشدئه بر أنمرقم او به نامر وف # او لت بی بافتن مع #وق تاژء‌ای ابنعطرف و حو اپ‌رد داد وود از زر مودبانه لبود » ولی جوائك کرس زا تاحدسرستشی زره مست مید | ست زر عیه‌ح پد تما( اور و ان بو . میگریند وهی کرفی بایپر امدن در و بو بر | سرمیبره ؛ کاسینی که شنیهء یی 9 بی‌برده بو . بهریویر آمیا یف. بدروز بمر امون را در کاقه‌ای کیز #۶ ورد و چند قحش آ ب-دار نثارش ۳ 1 ی ۱ قق‌سااضل. 5 ۳ ۲ "۳ ‌ ۲ . یه تا اشت.اب 4 نب ج. ال 1 ۱ ‌ کت ۱ ۰ ۱ س تن اقب نت ۱ 1 ۱ سر و ای ورادر قآ وی حت اطلز اس ی َ" ۳ ۱ تک" ‌‌» ۷ ین ات لب تست نی ۱ ‌ بت سس ل‌ ٩‏ اند عا دیع ام ت ی ت‌کت: ۹ ی تست ۳ ن 1 ۱ " س ‌ ‌ زتی 5 بر بسن دلخنت. فر اه و هن از ۱ ۲( ۱ ‌ اس | ی ۹ ار آب ان سا ۳ 1 ۱ ۳ شش ٩‏ یر و لس دص اب لاس ۸ .‌ 1 ای اسیسسی شب سا خضتصتي تب كت ا ر خ ۳ کلا. دی .۳۰8 یز ال صقی تارب را ثر قمه شش تحت ات ۳۳ #« ۳۳ ت ۱ ۲ ۱ تفر ات للم نسایها لت اقققسبح _ ۳ ۷۳ 1 ‌ ۷ ۰ ۷ ۳ ‌ِ ۳ "تین 9 ۲ نتب نظ بر تب ی تست دك ۹4 ۱ ناکد. سس انس . ٩‏ اج ای اقاتیر ا#ایی. ت فِ 3 قه ال اج ۳ تصته پر ینت ای کم نی سا لب در وچ #9 ‌ .و ۳9 ت ۱ ی حای قه تال شف نصی ۰ قماست 5 1 ن# ِ ۱ ۹ ۱ دا ها ب سیب ث ان ی ۰ -* هر سم ۳ سس ۳ب ات ۹ . 6 ۱ 0 :6 توس و و سد3 راب ات 4 ص‌ ۱ ا ۳ ‌ ۱ ۹ ك 1 ات بر رو زر سس نت .ای ٍ ی 0 سر ۱1 ی یبای فی :9 ای سا رِ پر رس لا« # ی ل ۳ و 2 قز ان > وا فر ارزو ای سم 1 سس شا که بِِ" 2 جر عر/ سلطا فست: دشن » ۱ هس ۲ 5 و بزودی طی‌هر اسم باشگوهی مقدو دس بظ 3 | مذئن ۰ اوه" مسا" ای ات ف‌ ۳ سس ات9 نصا ۰ ۳۹ ف‌ ۳ پا ۶ ان‌بیر اون سرس نی( باق اصا اضب ق نب ره 4 اه ان 1 ۳۲۶ ب سم بر لو ف یل ایا امه" ؟5 از 4ع ۱ وی‌اصوی هت میس الب رویط ند اشت تا کوک « ۳ | ً ۱ ۱ ضٍ نو | »بر رن 5 ازدواکند وفتی بااین‌چریا مرا 11 تاه با سر . كت ال صر ۶ به ۷۳ بیوفا دای:باشد باه مار بر | باه ان 4 وختر لد لاغراندام ابتالیاتی وخو اهر دوقلوی بیر آ تجلی روی‌هم ریحت ؟ کار آندونیز عاقبت‌بازدواج کسید ولی آبا پیرآمون میتوائست ءشق کر بش کلیرا بدست فر اموشی پسپاره ؟ چندی کَذْشت» گر بی‌صاحب 73 و ۱۳. ۳ اس 1 ۳ 0 1 گ‌ ۱ ‌ گِ ۱ 2 هن کر . فر ] ره سنا تس ابا و | ۳ نس نی س او بر فسی نی ۳ سِ ِ سم 6 سو آن مس سم سین 1 ۳ ۳ ی/۷ ۳ ۳۳ 1 ۳ ۰ ‌ ۱ ۰ 1 1 ح ی ری ۱ ۳1 ین ۰ لت ۱ ز شیه سس زد ۵ نب اي هی .سب ون اد ی 1 آر مت سس ۲ گ 1 اب 0 نمار هم راز و بیکرز ینش عامل از استکه ناس ی مر وروت | اش" بش ور ان میکند.؛ طلو ع يك»تار ه ؟ هعانشو و ۳ که کفعشت کر یس ۳ عماره ۹۴ ۱ نکب سح دم تفه از تپ و ۶ يا ۶ 4 یو خرف سپ هر ی ی ۲ اس ان ۱ ۱ میم تور و ۵ات حه 7۶