Cinema Star (January 1966)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

) نما ر ]ناب ۲شودن ۲ س از بات را خر زدم و لا خو دم را ور د یا وو ق| لوا ده »> . جورخ همامبلتون بستر اک 84 یکی دد: رز اد گی زداشت . و لی] لهام‌از ی 4۶ سی‌و یکسال اس و چد) ای ودرن ۶ب وگ با خو | ندن! ین کتاب ز اد کی هرد از ادن و را رخت ار سوک انیت. ۸ ناه ق معنای ز ند گی با فدم مثلا ین بو که ناگهان وج بر ٩۵‏ دن شتی غرق شده‌ای) (ی زان داذ ۰ با شم و خودمر اما ده در ! زوس‌و ردست آ و دت را دمن ی بان از ادن است 4٩‏ بکروز 4۶ از جلوی مغازه بات کتاب فروشی دد زو بورلذر وم‌شدم تا بی تحت راد ور آن| قبا گنجی جه در آن کذنی اهوته از آن پس‌د ام میخو است تا سر س 4 و ] لمنمدی »> هر مان وا ای ویلم‌های مامت رای عدو ان « رودو اف وا لنتینواز من » توجهم دا اس و ] اختجی رو ۱ ما درد شدا ج<ت ور بچه چشم خببای یه بل ۵ او ۵ م۵ 3 از | بذکه شوهر صعدت گم ۰» ز یبای من !دش کرد با عدهز دا ۵ مالیوود معا شرت واشت و رررم هم که رئیس ار کستر ک ی ور بین ۲ (ع) مرو قع ۵-8۵ ر کتک وجشم و | و دو ۵ 9 را 0 کر ده بو دوادث خیلی چورج‌ها میلتون درآن ۹ مرشتر دا شت. دسری با موها ی مشکی‌و زو ست بر وی کاه2 بتا زگی وت ۱ و جکی ای آو رجا عرل | شاه دود ۰ ارث ول زرو ۵ ند فا دی وهمید] زماو ر که آ رز ف (4 و | نشگاه بر ای است ۰ ار ی 4۶ ار این از و ] ش42 رودن اوغبر ممکن مدت یاوه با اي و۶2۸ بر اف او بسافی ونت) زد ۵ دود خیل ی کم بود وگ ول 7و شه | یا از هز دنه رنسدعی 7 ها دا که بهداز فارع] [دصیل شدن جورج از سیکل اول مدرد سه رآنموق عکه او !دش و | (رتیو صعت در ۵. روزی که در مدز سه هنر ها ی ور ام آرلک دد اس از او خوو استه شها > رز هو ید اومو صوع ایز ‏ دی » فن بیان یایشا ۳ ویلم ء را هی (ر ر ۱ ] زنخاب سر ۵ و تحقیق ود ر) ور بارة و ] امتردی شا دد ۵ از جهارده سال ن‌داشت هنر پیشه‌ای کنس) منوراق بسا ل امیتو | است معنا وه‌فهوم۲ را قیل ار این ی یا و 429 است » کاما دفهه۸ انطور زو شته اوامه داد ۰ « ور این تحقیسق و دوی ۰ و سر م! تناو رز رگتر ان ما لجه متو جه شدم که و | لمنبه‌ی هدری ۳ بت هر ۵ ممتو | زد ده ز با دی ره تزا ر هشن سی ور ز اد گی وارا با شدء بیان واشت و فکر میکر که ز نداگی و نشان ها دن و جودخو داد و سر و شتاو رو سبله ستا ر۶ان ادن صقفی است ک-٩‏ مسودان نت ول مشود ۰ 6-۵ جذبن اوار ‏ هستند فهمیدم ۲ب جواهراتش‌دا اد ور سای 7 زا رات نک اد بزر گتر ان راهها ی شان‌دادن و <و ۵ رات شی<ص را شف ۰ هکس )۱۳12۵ ای ادن کار دد !بش سور عون ونزه بتوا ند | داز ه تاش (واشال ۰۳۰ اک ار از والدتیدو مبکیرف ۰ دو سجله مو سیقی هر راه د بگری , و جو ۵ خعودت ر ۱ ۳ و جو ۵ وا شنه را ٩-۳‏ | تخاب دامن شم کاس ا شهله میگی بشهما نی , خوسبخت خوا۵هی شل . بهر کاری که وست‌میز نی به بهتر نو جه یآ ار ۰ هی جکادیا و او شد اما ود سگی کی | بجام دهی کو جك‌و لیا هت ر 3 ابقیدی | زیجا م شود . رخا طر و اشته داش ۳ اس ی جودج ها مىلتوناست . ۵م+44۵ سرت ر) با افیخار الا زگهداد و دی کن ادن ندیم زر را بصعت و وت هعلق رخو گدی ۰ ؟ | ین ٩۰)‏ 6 | ب نکاهات ۹۳ مثل ابن ود 5 لاس٩‏ و تیا ی و بخری ملق | شت ء باروج | شخا ی 4۳ در و ابا طلا ی چودج عمری بر ها ابوود فر ما نروائی‌داشتدد » دد هم 7مبخت چورج وقتی دوی هر کدام می| زد دشجل و با د میآوره که چو نه راه‌و هشی هر کدام با رکد بخر فرق‌وادد» اتتاشا رت عرق حیر علاوه (و بگری را 4۳ اس او شعه بوو » بدات از تحقیقز باد وومبد تا ما۵ دد زو بورك ز اد آی میکنك ۰۰۰ را بیدا کسره ‏ و / دی فسورا او تا رهامیلنون)) سکس ری که دو سر ش تا این بازمان حال اد تباط ور حا که ربجز | قسا زه جبز کا باقی زما نده ؛جو اهر فر و شش نشدو (سر‌ها بش در این آعو «ما کل دا بان» خبر لاد 1 / بهنگام نو و مصا حره» شا هده مبفر ما ثید ۰ زب از این مطا لعات ما ژه ای را وه مدرسه از من و استه و ۵ م لو‌شعم . وا زازه‌ای رادد توشتن آنه جر شاف خو دم ذف کر دم کردم 4 مهم د ام ویخو | هد هدر پرشه بشوم» ا لته فقسط محض بازی افیا انوي ۹۳ راه ۴ ] 224 ب کردم 6 ز4) رزطور مود , باوجود رکه من هر پیشگی را ستا بش میگر دم و از آن ژذت هدر ۵۵ و ی بیشتر از هسر چیزت احساس مگر وم 4۳ توس با زی کر دن ممخو | ام و وم ۲ طو د ۳ هسنم »و جود ان دهم > و اس جز وی از شکوه این رز <و دم ۳ مبخو است | سا 4 ,ها ززد‌ها) لو ود شوم۰8؟ تا استا ن سال رود کاس . و و سبله آن زخدصیت‌ه‌ای هر وی‌می خر ! و زاسون خو ور | آشا نود هه . سا من ور مور سه مدو سطه دد از مدرد سه قارع (زدصیل شده ها بد برواز لیند بر ی ازووی . لبق بورك ورس میخوا دآد. !و۲۵ , باتصمیم قاطع‌شری رنظر من خیای عجبب مب مب بکاد ۳ 8 و و تا از دوستا ی ار ولار شرط صهیرمی اش هب ز رست 4۶ ۵د عر ض‌س4ه] ۵ ا گر رل اول را ور فیا-می بدست زیا ورد , 3۱لا دل مهمی دا رجشکت خواهدآ ورد و تصمیم با تفاق جدد (فر این دقبه در صفحه 1۹ بر «جود ها مملتون؟ ۱ باه و ص تا زرد سینها در ها ارو و۵ »