Cinema Star (July 1972)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

بورلائوهنگامی که‌بر ای‌حضور درشب افتتاح فیلم«تابو» عازم بود دراثر یک‌حادله‌رانندگی بدرودحیات گفت. لکن» اوزو از فرارسیدن احظات آخر زندگیش در هنگام ساختن للم «یک بعدا زظهر پا ئیزی»آ گاهی‌داشت, در هنگام ساختن فیلم , اوزو متوجه گردید که غده‌هایی در بدلش پدیدآمده‌اند, به‌نزدد کتری رفت که او را به‌یک متخصص معرفی کرد. متخصص بزبور به‌اوزو با اطمینان اظهارداشت که ابن‌حالت چیز مهمی نیست» امااوزو بخوبی میدانست که این‌غده‌هاء غده‌های سرطا نی‌هستند و بدوتان خودبارها از و اقست درد درونی خود صحبت کرده بود. این هی و بصیرت بدان آخرین شات فیلم» یک کیفیت مهمو فوقالعاده تری میدهد, ترجمه‌ی بر و یز شفا نخستین نکته‌یی کهتوجه‌شخص را دربارة تکنیک ظاهری اوزو جلب میکند » کیایت پیدایش وبوجبات فراهم آمدن این‌حالات می‌باشد که با تکنیک بسیار ساده و کایلی توام گردیده است. تکنیک دوربین‌بانداه کاقی ساده بنظر میاید. همانطوری که قبلا هم ذ کر شد » هیچگونه حر کت دوربین درثیلم‌های آخرینش وجود ندارد. تنها پوزیسیون‌دوربین این کارگسردان » درست همانند پوزسیون 9 کیفیتی مه ه شخصیبر کف اتاق نثسته باشد, برروی فرش حصیری که کف اتاق را پوشانیده است قهربانان فیلم‌های اوزو می‌نشينند وبه صحبت بی‌پردازند » گوش فرا میدهند و به بحث و گنتگو گرم میشوند.(اين پوزبسیون نیز پوزپسیون دلخواه استادان شعره‌ایکو بی‌باشد). اوزو برروی کف اتاق چهارز انومي‌نشیند وارتناع دوربین خودرا که‌تقریباسه فوت از کف اتاق ول تعیین می کند. دراواقع» این کار کردان زاویه و :کم ارتفاع دوربین خودرابمنوان عذر وبهانهبی برای دوربین ثابت و بیعر کتش بمیان میکشد . خود او دراین باره گلفته‌است «دلیلش‌آن است که ما در ژابن صاحب دستگاه‌های دابق فیلمبرداری نیستیم , زاویه دوربین من پائین‌است ودوربدی‌نداربم و دریک‌چنان ژاویه کوتاه وبائیتی حر کت کند . اما هنگامی که دربار؛ توضیح بیشتری‌تا کیدی بعمل‌آمد» اوژو آعتراف کرد که‌حتی اگردوربینی می‌داشت که‌بی‌توانست در یک چنان پوزیمیون و زاوبه‌بی حرکت کنده اژاين دوربین هیچگاه ساختگی است نه یک عمل وتدبار صعیح». بهمین ترتیب» اوازاستفاده‌از دیزالو خودداری کرد, «تنها استفاده مولقیت آمیز دیزالو درفیلم چارلی چاپلین بنامزن پاریسی‌است, شمایک چدان نمونه استفاد؛ُ کامل و استادانه ازاین تکنیک راشاید فقط هربیمت سال یکبا رشا هد باشید, تمام استفاده‌های که اوزو بطور برجسته‌بی مورد استفاده قرار میدهد» مونتاژ است» اوزو هميشه علاقمند و دلبسته ب عکس‌الممل است ثه به عمل ژبدا عکس العمل چیزی است که به‌بهترین وجهی خصوصیات یک کارا کتر را آشکارمیسازداین کیفیت» یکی‌از هدف‌های نخستدن وعیده دریک فیلم «اوزوء‌بشمار میرود. درصحنه‌يي از نگرشی بر فیام‌هایاوژ و «۱» دیگری که ازاین تکنیک بعمل‌آمده بیشترحالت شگردوعدم استفادصعیح ودقیق رادارد». اوزو بخود احازه استفاده از سه‌نوع‌شات سیتما بی‌داد: لانگ‌شات» بدیوم شات ونیمه کلوزآپ . لانگ شات بطورصر فه‌جوبانه مورد استفاده قرارمی گیرد» فقطدرلحلات ویژه‌بی آنهم هنگابی که _ اوزو بخواهد چیزی رادرفضای‌بزرگتری‌تشان دهد يا که‌احساس بی کند مستلزم‌تا کید بیشتری درفضای بزرگتر و تنهاتری است. برای مثال در فیلم «داستان ت و کیو» زن‌سالخورده‌یی رابمانشان میدهد که بانوه‌اش برروی تبدبی‌به صحبت مشغولند. مادر بزر گ ازپسر بچه _سوال م ی کند که او موقع ی که بزرگ شده‌است چهبیخواهد بشود. آنگاه این زن سالخورده به نوه‌اش می‌گوید که‌ابکان دارد اوزنده‌بماند تاببیند تاچه اندازه خواستة توه‌اش به‌و اقعیت می‌پیوندد. پسر بچه‌درحال دی اجان روی تیه اس این که توجه زیادی بآنچه که بادو بزرگگی می‌گوید داشته‌باشد. سپس این دودر لانگ شات نشان داده میشوند و بدین‌ترتیب تنهایی حزلب انگیززن سالخورده راحتی با وجود پسربچه در کنارش, تا کید م یکنده بدیوم شات» شات استانداردی است که برای تمام مقاصد مورد استناده قرارمی گیرد. کلوز آپ برای لحظات شخصیو کیفیات و جنگ وستیزهای درونی‌است. اما اوزوهر گز به‌دوربین خوداجاز؛ نزدیک‌شدن‌زیا درا نمیدهد. یک دلیل برای ابن‌و بر گی‌آن‌است که زاو یه کوتاء وارتفاع دوربین هرگز اجاز؛ چنین کاری را نمیدهد. یک دایل اسامی‌تر آن است که اوزو به دوربین اجاژه نخواهد تا موجب برانگیختن احساس عاطنی گردد . تمام‌عو امل‌عاطفی‌در یک فیلم اوزو» از کارا کترها پدید میاید وهر گونه احساس عاطفی که‌سمکن است بوسیلهةً استفاده از کلوزآپ «بزرگ» بدست آیده درنظر اوبهمان انداز؛هرتکنیک مصنوعی دیگر دوربین » شکرد و و فایلدبگرنکنیک ظاهری فیلم‌دین متو لدشدم‌اما,,.۰ (۱۹۳۲) یکبا ردیگر پسربچه‌ها» علامات ونتش ونگارهای سرخ پوستی برسروصورت پسرهارباب» میکشند. پدرشان بطور اتفاقی ازآنجا عبورس کند و پسربچه را که روی‌زمین دراز کشیده است می‌بیند» اورا اززمین بلند مي کند و به پسرانش‌می گو بد که دیگراین عمل راتکرارنکنند. آنگاه پدو براء خود میرود و آنهاراتنهامی گذارد»دو ربین اورادر کادر دارد که درحال دور شدن‌است وبهه‌ین‌حال باقی‌میماند . اند کی‌بعد » درهمان کادر»اوچرخی می‌زند ودراین‌جا دورین‌به‌آنچه که اومیبیند کات می کند: پسر ارباب باردیگر روی‌زمین‌است. درفیلم‌های اولیه» اوزو از کات تقریبا برای افه‌های تکان دهنده استفاده‌میکرد. در نتیجه تعداد زیادی ازصحنه‌های این فیلم‌هاشبیه کارهای‌باستر کیتون بنظر می‌آیند. لکن‌در فیام‌های بعدیء اوزو بطوردقیتتر و زیر کانه تری عکس‌العمله‌ای کارا کترها را بر میانگیزاند وبادقت وظرافت خاصی بدنبال هم مونتاژ می کند, در فیلم «علف‌های شناور » یکی ازبازیگران نسبت به دختر آرایشگر احساس علاقه میکند و با اولاس میزند. دختر جوان»؛بادر خودر | که زن‌تنوسندی است فر امیخو اندو ازبازیگر سئوال م ی کند که خواهد و بدنبال_ چیست. بازیگر درز پاسخ می‌گوید که اومیخواهدریش خود ۵ بتراشد. این بار» مادر عهده‌دار اجرای ریش‌تراشی ميشود بازپگر بوقعیت رادرك ید ودر ابتدای امر سر ٍ میزند ابا مادو تنومند دختر جوا » اورا به‌نشستن متقاعد می کند ‏ . اور موی هراسان نظاره می کندمادرتیغ‌ریش تراشی را باحالت تهدیدآمیزی تیز می کند ,آنگاه اوزو به‌صحنه‌دیگری کات بی کند. لقطبعداً (هنگامی که بازیگر را بایک‌صورت باندپیچیده می‌بینیم) است که‌ترسنا کترین و تاراحت کننده‌ترین فکر وخیالات با محرز شده‌اند . دقیق‌وزیر کانه‌ترین بیانیه اش دربا رخعکس العسل درایلم « یک بعدازظهر پائیزی» (۲بوب) ظاهر میشود ,بالاخره دختر جوان آیاد ازدواج است » امامردجوالی که این دختر حالتی نیمهعشل‌نسبت باو درخود احساس می کنددیگر در دسترس نیست و با دختر دبگری ازدو اج کرده است بخاطر این که‌باو گنته شده بود که هیر اپابا آماد؛ ازدو اج و پذبرش سردی‌بعنوال همسر ثیست .باعکس‌العمل دخثر جوان را باین‌خبر بطورخیلی‌موثری احساس می کنیم . دختر جوا از سر میز بر میخیزد وبه‌اتال خود میرود . در عوض ابن که او رادر حال گریستن به بینیم باابن که‌مدای تال او را که‌از اتاقش بیرو‌میآید بشتویم »با به دناخت ناراحتیها و مسابل غم‌انگیز زندگی اونایل می‌گردیم ءآنهم هنگا ی که تقل از محله‌ی فیلم جورال برادرش داخل‌میشود وسوال‌بی کند « خواهر چرا گریه‌می کنی؟» ازآن جابی که ان فیلم اصلا با مسایل زندگی هیرایاما مربوط میشود » عکس‌العمل اومهمترین نکتة حانز اهمیت بی‌باشد وروی این حساب » اوژو عکس‌العمل هیر ایامارانخست وپیش از هرچیز دیگری بمانشان میدهد . همانطوری که قبلا تیزخاار نثان گردید» اوزو استفاده از « قید این » و « فید -اوت »را بعتوان تکات مهم تکنیکی مونتاژ نادیده انگاشته واز استفاده ازآنها صرفنظر کرد. لکنء اواغلب اوقات ازموزیک برای پیوند دادن یک صحنه به‌محنة بعدی استفاده میکند : یک تم در اواخر یک صحنه شنیله می‌شود وهمچنان که اوزوبه صحنً بعدی کات بی کند » این‌تم‌هنوزهم شنیده بیشود , این‌تم » مارا ازفدا رسیدن یک‌شات عموبی آگاهیسازد وباضافة اپن که کمک مي کندتاما را از قطع‌نا گهانی و پایان‌یک محنه ناراحت‌نکند و آرامثی پدید آورده اغلب » ما این‌تم‌رادر پابان یک صعنة داخلی می‌شنويم و سپس ۷ شات‌هایی چون یک‌شات باشکو ۳ پرچم‌هایی که درجریان با دپه‌اهتزاژ یه په کر ال دریا با یک هتوشیتان رواروسیشدی ‏ ۵ ۹ ز خفقان موجود در اتاق راحت ٩‏ آسوده بیشويم بلک‌ازدرابی هت لحظه‌شاهدش بوده‌ايم فراغتحاصل میکنیم واحساسی ازنشاط زاین که بخارج ازمعیط دربسته‌واه یالقه‌ابم وایتک درهوای‌آزاد »احساسآزادی و اتبساط خاطر می کنیم دربا بوجود میاید . ادابه دارد