Cinema Star (July 1976)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

7 فرزان دلجو اگر ما چنین هقاصدی داشتنم ؛ بید از نمایش اولین قیلمهان و استقبالی که از ان و نیز فیلم بعدی شد » شاید | کنو بعد از گذشت چهار سال در تلاش ساختن‌پاتزدهمس فیلم‌خودمان دنم : اما هدف ما ساختن فیلمهای پیایی و در نتیجه که برسازی + نمیشود ۰ ولی در عوض دلگ ها ۱ ُ رهی نی جمر اب ر اران امتداد . مارا بکازمان در ستتما صادة تر می‌سازد ۱ باتو جه به مدت زیانی که در سینما فعالیت دارید . چرا کستر درباره‌آن نظری »یشنهادی و حتی گله‌ای ابراز داشته‌اید ؟ آیا فکر نم ی کنید سکوت ۰ خود دلیلی است برای عدم حس مسولیت و سازش بود آغاز کر برنامه های فستیوال باشند » از ش ر کت در جشنواره پوزش خواستند ! ك نخسین جشو اره نین‌المللی _ تثاتر عروسکی تهران, که برناده اصلر چهارمین فتیوال تابسانی کانون برورش فکری کو دکان و وجوانان‌است مسباعت ۷بعداز ظهر ر وز یکشه ۳۰ر۳ره۳۵۳ با نمابش عروسکی خیش بازی ( تلاتر عروسکی ستی ار انی) ؛ در آعفی ات بارلنباور ان آغاز بکار کرد . دراین‌جشنواره: که‌به .شر کت گروه های معثبر تناترعروسکی ازسراسر جهان» مینوانده ز رگترین تاثیر را ده توسعه شناخت ِ هیکت وهنر نیاز دارد_ آنجه که در سنمای رایج ادامه دارد ؟ ؟ سب‌سازش خیر :و لی اک متصفانه عصا وات کلیس تما ها سصمای‌ههناه م نی مب ست‌ هر دمم ین ی بخود هیده که ن تعر یف وبا انرا تحریم ثند پس اجسازه بدهید که تا اطلاع انوی . مااین حاز بخودمان ندهص! براآی‌متال لان خانم که نتاز کی و آنهم بنابه عناسباتی!» یاك دو دقمقه‌اید فیلمی ایفاء می‌نماید , فردا با قماقه‌اء زادانه به ورمی ما مبتارد و ۰ به سسنما اطهار تأسف می کند و محیط را محیطی خا از هد ۴ دهد ۳ ۲ سمعداد ‌ِ حوبش یاف ویایا نی همین‌خانم باه بنابه« مناسباتی »د ٩ ‌ م2‎ 0 [ وا تای تته مردم در مورد این‌هتر نعایشی داشته‌باشد, گروه‌هانی از کئور آمریکا . انگلتان » لیستان و چك‌اسلواکی شر کب خواهضد داشت [] گروه ابتالانی « لاسکاتولا » به رهبری حانم سیورلی که قر ار بودآغا ز گر برتامهای‌ستیوال باتندبه‌سب انگیزمی و دلابلی که گوبا عر بو طبه‌سایل داخلی گروه‌تناتر ی میشود ازشر کت درجشنضواره کارتان در سینبا که هنوز به ععرض ضاوت گذاخته نشده است (علف‌های طته حوان ر 7 -_ سس 1 دیات است كت وهی آ1 بلین برای بازی در این 1 ؟ ِ اج مه اس سم ی سصتب نه مسب فتط تزدیهی, هد سته ها با رد هانی‌است که‌باید در فیلمهای مختلف» 8 و وجودشایعات عشتی آبلین و فرزان دلجو ‏ تالیری در انتخاب او برای بازی در فلبهای دفرزان دلجوب امر مجاهد» ندارد ؟! بگذارید سح جر جه و : و سادقانه بگوئس که ابلین اتعطاف بذبری : صِ گوی لماده ٩‏ در ستتما و ماو تست حالا کمی دشتر درباره آخرین #۴ شابعات عشقی آیلین‌با فر زان دلجو . تاثیری در هسکاری سینماثی آنها دارد ؟ هرز )» صحیت کنید . «علفهای‌هرز» فیلمیاس ت که بازهم به‌بررسی روحیاتو زندکی میپردازد در واقع دوربین حا, زبان تمام جوانانیست که حرفقی # د برای گفة ن‌دارند درجهتی تازه برای حطلب طبقفات دوباره کار نعدیتان ... مختلف مردم ۰ قرار خواهد داد و تا چند روز دیگر فیلم امیداست که بمدها مورد تقلید دلخواء خودمان را برای الستودیو ناشبانه قرار نگیرد! میثاقیه خواهيم ساخت . این فیلم که خمنا بعد از فیلم« ماهیها ...»: باغرور روی‌ان ادعا دازیم»:ماهیها قرار دادی با استونیو پیام داریم خاند می‌مبرند» ام دا و ای. و . همین کار کرنن ۷ آدمهاشی ش فیلم , فیلم اول و یاکار مثل میثاقیه و علیعداسی‌برای‌ماموهبتی خرمان بود برست مثل اخرین است شعر يك شاعر ۹ 8 و حرف آخر : این فیلم با همراهی آقای مهدی سینمای ما در حال حاضر مب قیه . احتمالا برای گر کت در چند بیثی از هر چیز احتماج به حمایت جتنواره خارجی فربتاده خواهد شد مه جانبه وزارت فرهنگ و هنر ۱ ر حمل برخودستانی وپیش‌داوری دارد . ,امید يك لاش حمهجانبه برای : فعام «ز بورصیرسینمای‌ایران اعتا دی این سصما خیمه شب بازی بارنگ ضربی ایرانی وآواز هائی در روال. . تاتر رو حوضی : تاچه‌حد مورد توجه واقع گردید ؟ اجر | شده که در این مخنصر .به‌شرح‌وتر رسی نخس بر ناعه فتیوال . حیهه‌تی‌باری اتارمسکنيم . خیبه‌ثب بازی در کتوریا, جسود ۲ 7 1 بازی » ناچهارم تیرماه ادامهیاف و در ادامه 79 0 5 7 داردو به‌سیب دربردا شی ست ز ‏ س ده دایز هر 3۳ توسطط گروه تناث رکانون‌برورش فکر یکودکان ۳ و وحوانان ازرروز بکشه» ششم یرساه نبه درصفحه )4 کهاین با نگرش بهاتعهدات فرهنگی که ( در آخرین رورها )نوا خواسشد کل گروه‌های هنری در سراسر چهانامی بایست‌داشته باشند ؛ چندان خوشابندئیست. نمایش تناتر عروسکی ستی خیهاشب ۱ 0 صفحه ۷ شماره ۱6۳ نتاره سیتما ‏ 4 و