Cinema Star (April 1977)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

« آقای آزادی بهتراست‌بیکدیگر ۱ ی ما مه تس ۳۹ ۰ محر مانه تر کوس کبیم « 1 برای (ردیابی !) ماحصل‌ماجر امیکويم | . مدتی قبل در روزفاء اطلاعات بحثی و جدالی قلمی‌یش آمده بود ما معروفونوذر آزادی که به‌مطالب و نوشته‌های متعددی کشبد ء از "آدن‌را حرفهای گیتی در که چاپ کنیم . ارسال داشته است . آقای نوذرآزادی بحثی داشتند در روزنامه اطلاعات , خوشمزهگی‌هالی داشتند در تقش آقای قاطبه با خیل خوصا و خ وگذاران و خواننده‌ها ... چون نامی ازمن‌در آن (خوشی زگی‌عا!) رفته بود. واجب دیدم جوا ی‌دادمشود و جواب در این حد بود که پیکان قطی ... و خوتلویزیون‌وفیلم رایج فارسی و طنز آقای قاطبه و خلاصه که فاصله نداریم . بنار سوم آقای قاطبه امضایش دپگر قاطبه نبود وحده‌بود نوذر آزادی و حرفها خصمانه و شخصی و کلی‌اشکیپ ... که يك‌خو انندء ترانه کجا و وشتن کجا ... شمارا چهبه تتاتروسینما و اگرفرنگی میروید فقطد لبار میخرید و اصلا شایدمطلب شمار! کس‌دیگری جای شمانوشته ۱ و خلاصه اینکه تناتر و سینما و پحت و حرف و گفتگو و نوشتن و خوشمز هگ یکردن ارث‌ماست و از ما بعید...! من در سفربودم وروزنامه بسلسته پاسخ‌نوذر آزادی نا گفته ماند ۰ در این هفته دبداری داشتيم باره‌ی آن در گیری وماحصل آبنکه پاسخی آنچه در زیر آورده می‌شودعین نامه‌ای است که گیتی در با دپررسید و جواب رساندن بروزنامه‌دیر تر + یتول معروف مطلب دیرشنو یخ کرد ٩‏ روزنامه محترم‌اطلاعات هم جق داشت چسر! که دیگر مطلب خیلی خصوصی شده بودو فقط شده‌بود قیل وقال و کیش ومات. از ستاره سینما خواستم که‌این جواب اقابل آخر راهم چاپ کنندو مارا بخیر و آقاي توذر آزادی رابلات ... آقای آژادی برادر جان شماآنقدر از وشته من که در حد يك انشاء دبیرستانی است تعجب کردید که آترا از شخص‌دیگری دالستید ... شما که آنقدر تنك‌نفار یستید پا زبانم لثل آدم کمدانشی هستید که این وشته من برایتان حکم يك نسوشته از بز رگا راداشت با... نميداتم شاید بسك خواننده را تااین حد بیسواد می‌دایی د که وقتی جواب آقای قاطبه رامیدهد آقای قاطه خك میکند آقای آزادی من دییلمم‌ر! از دییرستان شاهدخت مفتخر شدم ولسانس آنجا که انن بحث بیر ازا نکشيد و با گیتی و کمی گفتگو در را که در آن مورد تهیه کرده بود سخ‌ ودر آزادی برای ستاره سنسا بین گیتی خواننده 5 در اختبارمان گذارد هم از سیت یکالج لیویسوراه دارم که قابش نکردم چراکه خوب خواندن لیسانس نمی خواهد (ای آقا آنم را بهچه حرفهائی وا میدارید) اپنجاست که آقای آزادی محصلی که‌هنت سال در معلکتی میگذراند فقط لباس نمی‌خرد ندارد که بخرد تفریح محصلی‌میمیکند . سینما میزود . تناتر می‌بیند و کنسرت گوش‌می‌دهد آنوقت‌بیشتر دیده‌است وبیشتر میتواند مقایسه کند حالا برادر این روزا سفر فرنك رفتن پزی ندارد که مابدهیم حالا دیگر تعام دلالهای ماشین چه آنهانی که‌اهل بنز و آلمان رفتن هستند و چپه آنهات یکه اهل کامارو و مك ... باخدابا میترسم بگوئید اطلاعات یكساشین‌باز را به رخ ماعیکشی و اسم عاشین‌قطار میکنی من مسافرت آلمان وسرراه‌بتز آوردن و با تور گردشهای‌نوروزی ... و یا شکلهای دیگرش نگفتم » حالا شمابر ادر جان‌بهتان خیلی سخت آمد که چر) من توانسته‌ام در حصد بهتر بن‌های زاد [] در این‌هفته بمناسبت آغاز سی و هشتمین سالگرد رادیو ایران مر اسی‌ویژه‌ای در باشگاه رادیو تلویزیون ملی ابران برپا شد و بهترین برامه‌های رادپوئی سال گذشته موفق باخذ جوایزی شند . سازمان رادیو تلویزیون علی ايران هر سال ببهترین برنامه‌های رادیوو تلویزیون جوایزی اهدامینماید که جوایز هترین‌های ۱ ال قبل چندی پیش داده شد و دراین‌هنته یز جوایز بهترین‌های رادیو توزیع شد. هیئّت داوران برناماها پی ازیرری بر امسای سال گلشته آراء خود را بشرح زیر اعلام داشتند « [۲] جایزه اول هترین برامه رادبو بگروه « کودك تولید رادیو» بخاطر تهبه برامه‌های‌خردسالان. [] جایزه دوم به‌برنامه «سرزمین ومردم خراسان » تهیسه شد‌در سازمان رادیو تلویزیون ملي ايران .م رکز خرانان [] جابزه سوم به برنامه داسنان ثب‌بخاطر تهیه نمایشنامه رادیویی « کل‌حیدر» وشته و کارگردالی « بهزاد فراهانی» متن «تحول موسیقی سنتی ایران» تهیه شده در رادیو تلویزیون اصنهان . [] چایره هترین تهیه کننده به علی‌اصخر میرزالی : تهیه کننده برناماهای علمی رادیو بخالطر کوخش مر بخش در بهرهگیری ازهمکاری علمی » موسات آموزشی ۰ دانشگاهها و دانشمندان . همچنین به دست اند رکاران رادیو در مراکز تولید و برنامه‌های رادیوسسی تشویق امه‌هایی از طرف هيشت داوران سازمان رادیو تلویزیون ملی ايران داده‌شد که اسامی پرندگان بترتیب عبارت است‌از: ۱ عباس خیرآبادی ؛ مشهد . ۲م رکز رادیو تلویزیون یزد . ۳ مرکز رادیو تلویزیون بنبر عباس بخاطر تهیه براعه « باغ سبز دریایی» . ) مرک رادیو تلویزیون اهواز (خوزستان), بخاطر تهیه برنامه « گل‌بگيم و گل بشنویم » . ۵ م رکز ر ادیو تلوبربون ستندج , بخاطر تهیه‌بر نامه «جمعه و س رگرمی» ۰ ٩‏ مر کز تسس انشا دوره تحصیليم جواب شمارا بدهم و نگویم آقا .. ها... شما... وهمه خکلهای مختلف بشکن ميزئيم . گفتم خوان‌دت و رقصیدن آنهم در تلویزیون که کا رگردان دارد که بدئیست ... در مقای 4بز رگتسسر شرلیمك‌لین. لیز امپنلی و تعام موزیکالهای بزركتاریخ زده‌اند و رقصیده‌اند گفتدچر ا اسم قطار میکنی . گفتم من میخوانم اینکه تصوبرم‌چیست با دستگاه دیگریست ... گفنس شما اگر در تلویزیون می‌خوانید برای عردم می‌خوانید ... باید اهست له آقا عن میگویمبا کس‌دیگری یعنی, موجودی بنام کا رگردان است جوابتان را دادم گفتبد کس دیگری به‌جای شمانوشه . گنتم تثاتر خودنان رابا شو و سینای متداول وباله و ترافيك مقایسه کنید ینید فاصله‌ای باه ندارند دندان بهم سالیدید که چرا اصاا این خانم تصنیف‌خوان جرات کرده که بفیادرصنحدج۳ یاث اقدام مفید در زمیده گسترش فر هناک سینما 0 اخیرا از طرف اداره کلتحتیتات وروابط سیلمانغی وزارت فرهنك و هر ۰ سدجلد کتاب‌بنامهم ای کنابنامه سینمائی ۲ فهرست مقالات سینماشی ۳ راهتصای فیلنهای بر گزیده اپرانی منتشر شده است که حاوی مطالب جالب ر بیار ارزنده‌ای در زمینه سیئما و اثاعه فرهناك سینمائی است . هر چند این کنابها دارای انتقادات کم وبیش کوچك وبزرگی است , امادرمجموع از جمله اقدامات شابته تصین است که وزارت فرهنك و هنر در [7] در این هفته‌تهیه کننده فیلم قاصدد از تهیه کنندگان سریال تلویزیونی همه از بك خانواده شکایت کرده و خواستار قطع موسیقی متتی که در سربال مزبور مور رادیوتلویزیون‌خیر از » بخاطر تهیابر امههاي_استفاده قرار میگپرد شد . ۰ صدابرداری به « محمد چهانفرد» «گذرگاهآفتاب» و «شهرشب» . ۷ برناسه فریدون خشنود بىوجپ قر اردادی : ر صدابرداری تراله «دارولك ۰ 0]_ «فرهنك مردم»از تهران ۸ برنامهه گلچین برای عتن فیلم قاصدث موزيك ساخته‌است‌و ه متن رادیویی به دکتر تا بخاطسر هاتام از گروه تولید تهران . امتیاز آثر| کلا در اختیار تهیه کننده فیلم از : ۲۲ صفحه ۵ زمینه اشاعه فررهناث سینما بعمل آورده‌است‌و جای آنها درمیان کتاب‌همای سینماشی خالی بود . شمن ستایش ازاین اقدام ادار»ه کل تحقیفات ورواپطسینائی ؛بی‌مناست نميدانیم ذکراین‌نکته را نیزمتذکز شویم که بجا بود این نثریات بصورت حمومی توزي ح‌میشد ۲ علاقمندان سیتما بتوانند باتهیه آلها بهر »ری بیئتری ئبت پکار سینصسا و تحقیقالی. که در این اک پیدا کننند. زمینه انجام میدهنده تهیه کننده فیلم‌قاصدلاز سازندگان سر بال‌همه‌از بك خانواده شکات کرد مزبور قرار داده‌است » اینك مدت چندهنته است که موزيك مزیور باآتکه مت کوتاهی از نمایش قاصدله گذشته است ؛ در عتن سریال عزبور گنجانده شده و از آن بهره‌برداری میگرند . بهمین علت تهسه کنده فیلم ازسازندگان سریال عزپورشکایت کرده و ادتای يك میلیون ریال خسارت نموده است , شهاره ۱۸۲ ت ستاره و نا