Cinema Star (April 1977)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

«حسن محمد زاده» . کار گردانی که ادا رابودن‌يك پشنوانه غنی وفرهنگی و کسپ تحصیلات لازم در کشور مریکا بعداز سالها بابر ان باز گشته و ابئك نیز در متام استاد دانشک‌ده هرهای دراماتيك شعالیت مثغول «حسن محمدز اده » کاردان فلم فبل از آنکه بایران باز گردد سالها در دانشگاه شبکاگو استادبار بود و تدریس نما برداخته است : بعد از باز گشت بایران بکار گردانی فبلمهای کوتاه مدت مشغول شد و با و اسعله‌ا قیم پدنیای سینمای ابرران و فلم طو بل تازی گذارده است . اهست کار محسدزاده ؛ بخاطر درك صحیح اواز سنا است ؛ انتخاب رواا ‏ انتخاب پلان ودکوپا صحح و کار گردانی خوب فبلم اعتیازی است که واسطه‌ها از آن نحو چشمگیری بهره برده است و توانسته است فیلمر ادر رد #بلمهای برحسته و شاخص‌سنهای ابران‌در آورد . تردید نیست در کنار کار گردان فیلم گروه دیگری یز تکار مشخضول بوده‌اند که ابتد! از عحمود ور بخش بایستی ام برد . محمود نور بخش در تام فیلسردار قلم .با آنکه اسن فلم اولین کار او در زمیه فیلم طوبل است و قبل از این وی را در متسام فلسردار ثیلمهای کوتاه مدت‌وزارت ثرهنات و هنر دیده‌ايم اما واسطه‌های اودار ای‌امتباز ات ویره بات فلس دار منبحر و با تجربه است که تجربه بیاری را بدنبال دارد . «رجُا امور» که لسانسه کار گردانیز دانشک ده هنرهای دراماتيك است ؛ در متسام آسستان کا رگردان توانسته است در رهبری بازیگران و الستاء خواسته های کار گردان و یاده کردن هدف های‌وی موفتیت داشته‌داشد . ۱ مولتارٌ فبلم توسط «روح الله امامی »انجام یافته است که وی نیز از " نامهای اشناسی برای تمائاگران قلعهای ایرانی است . «ابوالحسن کریی » که‌تاکنون کاری از وی در زمینه سناربو نوی ندیده‌ايم ۰ با نوشتن‌وتنظيم «واسعله " ها» اولین گام را برای سازندگسی کارهای خوب برداشته است و میتوان امید داشت که وی بتواند در آف‌ده . ویسندگان خوب برای سینعای باشد . چون هدفثان ساختن باث فلم خوب وده‌است : از بسیاری امتبازات‌تجاری چشم بوشی کرده‌اند که فلمی خوب وجود ید . اما آنجه فعالت انن گروه سازنده را تکمیل کرده است وجود بازیگران صاحب نام و پر آوازه‌ای است که به (تشهای «واسطه‌ها» جان نخشاه‌اید اخت. بادستی از اتباتوردی ام رد که در کنار تعداد دشماری فیلم که در مال بازی میکند 8 ش ر کت در انن فبلم زتش دگر گونه اه رضایاگب, باخته است و بازری نکدست و خوب او توانسته است از اویك باز بگر که در جستجوی ارائه کارهای‌هتری‌است سازد . شاید وسطله‌ها, یك استتهاع در کاریر داز بگري‌بيك ابمانوردی‌باشد. فررانه نایدی . ستاره سینما و تاتر در الن فیلم یکی از درخشانسرن بازبهای دوران هنیریشگش را در سینما ارائه داده است . نازی بکدست و روان او ؛ تخصوص کاراکتر مشکلی که او بر عهده داشته است : در سضی از سکانها آنچنان گیرا و تحسن بر انگیز است که حکابت از قدرت بازتگری و انعطف او در کار سنا دارد . «بهروز به نزّاده که او رادر اکتر کارهانی که فرزانه تانت انجام داده است مشاهد؛ کرده‌ایم 1 در این فلم ابقاگر ذتش سك جوان حساس‌و عاثق دشه است که در برخورد با واقعتها . خود را می‌بازدو شخصیت خود را از دست مدهد «ژّاله» ستاره قدیمی بستمای ابر ان ۰ گرجی بازیگرمحبوب و بر سابته شهناز ب گینی فروهر نتیب‌زادف اعیر تعجیدی ‏ احمد نصر وبالاخره عبدالله توتبه‌ار سایر بازنگران نتشهای متفاوت فلم هستند و ظاهر شدن ووتبمار بار دنگر خاطره کار های خوب او را در انهان زتده هر چند واسطه‌ها » مدت طولانی سپری کرد تا آماده شده : اما خكث نست برای آنکه فلمی خوب ساخته شود ء بایستی وقت زبادی برای آن صرف کرد . «واسطه‌ها» در عین آنکه بت فیلم خوب و سالم تجارتی است‌اما از ابتذالات رایج سینمای معمولی‌ابر ان سور است ۰ فیلمی است که میتوان روی آن انگشت گذارد و وجوهتمایز بسیاری نسبت بایر فیلبها برای آن پیدا کرد و همن مسئله است که از واسطه‌ها بك فبلم موفق و دیدلی ساخته است , ی عدالله بات اسانوردی فرزانه تانیدی بهروز به نژاد وتبعار گرجی شهناز گیتی فروهر در تصاوبری از ححنه‌های و اسطه‌ها ۳0 صفحه ۱۱ شباره ۱۸۳ ستاره »+