Cinema Star (May 1978)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.




We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

گر بگوری پکت با ظاهری متفاوت! 8 این روزها اگر کیک ریکوریباك ر! در خیابان بید هیچوجه قادر یت او را بشناسد ۰ (پك) بخاطر بازی‌در فیلم « بچه‌‌ای برزپل » موی سر خود را کوتاه کرده و محل سرماژان ارش شذءه است. , حتما اپروان برپنت و ععروت حو را نیز ستکاری کرده است . تمام این کارها پخاطر حمثکل شدن با (ژوزف منکل ) است که داسنان حقیقی او ر" در فیلم «پچه‌های‌پرژیل » کریگوری پاث به تسویر می کشد این هرد در ارو گاه (آشریتی ) مسئول کثتار سدها هزار انسان بوده است او که هته‌اسلی داستان فیلم ست يك اس . اس واقمی و دارای درجه دکتر است . و دراردو کاء آشویس «فرشته مرك» نام داشته است واکنون دز چنگلهای پاراکو زندگی می‌کند. . رای کریگوری يك پازی در نعش (دکتر ژوزف منگل ) با تفییر فیافه‌ی فوق‌الماده‌ای همراه ات. او می‌کوید حنوژ در سن ٩۱‏ سالگی هم پرایعلاقمندان مي‌توانم مطرح باشم . خوشحالم که میب توانم با بازی در این فیلم کوته‌هالی جایت‌های ازی‌ها را بسردم نشان دهم برای من بازی در فش يث شیملان مفت از تازکی‌هائی برخوردار هت که تا کنون در هیچ فیلمی با آن رویرو نبودهءام کریکوری يك هقیده دارد با بازی در ز هواداران ل فیلم امکان دارد عدهء‌ای خود را از ست بدهد زیرا او در سی‌سال اخیر در فیاهائی.. بازی. کزدم لت که منش قهرمادان آن‌ها باو اعتبار بمخنیدما ند ولی باز سازی خخصیت (دکتر متگل. ) ۳ حتمالا مردم و اون سمته ب دیدن «يك» بگویند آها جات ر‌ دارد میآ ید 4 فیلم را (ی الوین) ساير بازیکان ۱ ین فیلم لارفس او (جقش « لیبرمن » ) و جیمز مینون (بنقش سرهنك تازی ) هستدد کارکردان فیلم (فراکلین ثاضنر ) است . سابقه دان هبل دابرت رنفورد که اخیرا بازی در فیلم مابقه دان هیل را یایان‌برده است انن روزها -خت از دردی که دارداراحت است بطوریکه نمیتواند حتی ده دقیقه در محلی آرام بگیرد و همین جهت انن روزها فیلسازان نمدانند باوی چکار کنند . بانکز ونساردگریو خود را برای‌بازی درفیلم تازه جان شله زینگر بنام «یانکز» آماده میکند . در اين فیلم ونا پا هنرپیشگانی چون راثل رابرتر و ریچاردگر هبازی است . و لسارد گربو از ستا رگات انگلیسی است که ۷ خواهرش لین ردگربو چند سالی است در فیلیها بازی میکنند . مت بت کاری در کمپ 2 باربارا ونسور از ستارگ‌ان سکسی سینمای انگلیس ات که در بكسری فلبها ی کسی انگلیسی‌اعوان « کاری‌در..* اهر شده است . وی که زیالی بكزن سکی انگلیی را دارد در ابن سری فیلیها توانسته است موقعیت معتازی بسرای خود دست و پاکند و از خهرت خویی بر خوردار گرند . وی اخیرا فیلمی را با تام « کاری در کپ» پابان برده است که بیرامون حوادث کدی و سکی که در بك کمپ اقفاق میافند -اخته شده است . نکه‌هائی از همر :یشگان مجله‌ی سینما 0 ثارون تیت قبل از قتل وحشتاکش روزی در صحه‌ای ار فیلمی که ازی‌کرد مابوی دوتکه‌ای پوشیده بود که سخت او دا سکی‌تر و زیباتر ساخته بود. مجموع ابن دوتعه مابو فتط توانسته ود نتاط حاس بدش را متور کند. اما در ضمن بازی در فیلم که يك صحنه کناردربا بود. بی‌از آتکه کار گردان فیلبرداری را قطع کرد , شارون ثبز سینه بند خودرا بازکر د ودر حالیکه سنه‌هایش را عرباد کرده ود گفت :واه...واه... مردم‌از گر ما. 7] خانم کندیس‌بر گن اخسرا بازی در يك فیلم عشتی را شروع کرده است که در آن صحنه‌های‌بسار مهجی در کنار استخر وجود دارد و هی‌چنین شنا کردن با يك مابوی جالب : بدنیست بدانید که ان‌خام مجبوراست از تمام‌هنر پیشگان بکساعت زودتر در استودیو حاضر ودبدات علت که نیساعت برای پوشاندن‌لای شنای تنگ و کوتاهی که نرای او دوخته‌اند و نبساعت دیگر ۵ مبرای ادنکه‌اورا! ازمیات چشچراناناستودو بگنر انند. 7 صفحه ۱۱ 7] خانم جون‌وودوارد اخبرا در ببی تازهای در بر ادوی روی صحنه رفت. وق در شب اول سابش پس از آنکه نمایش تعام شدو سباب های گل پشت صحنه رفت : نگاهی بسبهای گل انداخت و با ناراحتی پایش را بزمین کوفت و گفت :فاط بازده‌تا . هه کنند» ی گفت :ار اصی هی تاکنون ان زور اد سب دگل‌ابته نداخته است . اما خابم وود ارد با عصبائست گفت : کدام سادته ۰ من بول دوازده سبد گل را داده ودم. ۰ ز] جانوین سلطانْ پر فیلبهای وسترن لبانش را آهته نخچه کردو روی‌لبهای کاترین هیورت هسازش در فیلم «تیر انداز» گذاشت و گفت: عزیزم جوان که بودیم توانسیم غلطی نکنيم . «افل حالا سای رانکنيم که فکر نکننداز کار افتادمایم, پاسخ کاترین هپبورن باك سیلی‌حاناب4 ِ گوش ساططاد پیر فیلمهای وسترن ی شماره ۲۳۳ تاره سینما