Cinema Star (November 1978)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

«حامعه » است در آوردن بلك بپث لیاسهایش + تاید به‌این بهایه له گرعا ‏ کر له کننده انسست آ نهر حال + لافه‌کتدگی و شقدت: لر مابصدی سیر امه له تلیاسخلز « حز_ چم عسر آقن ار ع_* بل « ف در چند فسات ؛ بعتوان لی‌پوش ندارد سود ۳ نا دیش لصا بر ای حضر ات ابا ۳ 0 فده 4 8 عی شیر ال ۳ سار ترعنایی سولندهای له لد آند ء عاتی عا عبر یل من ك‌ حیت رعالی ازسرشص, : برای ۳ له ال لور سقا ال تست سیم هر او چنه آرق لن توش حوانتهه مت مه ات ۵ قپسی منبقائه تعپین می‌کنند. ۰ برای طر لاه جر ان بش 9 رز از لو سان ! و سشصه انتثةه قلیپا عخلرت یا نات سر نی و سریع ۶ پفروشس: خر دی نز تا لته اه ها سیر و تصیاكت بر ده عن اف اور .۳ کل صر ۳ ۳1 خی سا 11 ۳۹ لو شا نصر ۳ حاه ‏ ال قب‌و سوالبت زر داستان دوستم وش حی‌دعم ۳ و عبانر نبیر کا یلا لب له * میتم می‌کند .و کار دیگر ازابتدا تومان برای تساه ت‌سسر نما و آواز که جند سالی است که بازار خوانند«های روا مسب خوانی ه دست‌خوتشی می‌گیرد. السته این تاباره‌ای گرم شده است .اما هیچیازاری: یله نا قسیین خيایر حو اند ه ۸ هزار لوسن تنها بخاطر ن‌آوال تفت دافتر ای باق‌اد این حور اسهه بر هتسر ‏ از که اپنهمه رواسش و هرش و خسلاصه و خالی ثبست . هم‌انکه پول را دادسیت . برجسته ! یست . در یکی از کبساکه روی شهرت و نام نیلف و سس دیا داد هم ایستله بول را گر فته ۲ لیا صخفر» مشفول خواندن و س رگم و قرفش ۶ قعبه بی‌بالتند ‏ کار وا فه مخلص ام 4 آوازلی فرتارت رین خلایق السته 5 فنااسیا بر ال جات رسانیده که در باك عم ابچتاسی یا #استر سپ لیر گیی ۷ نمی خوانده مکرعه ساعیاسی * ایس عفر ستد. درون گیللاس و به‌اسطلاح خانوادلی :۶ هتتاد هر ار در یی وال حواندن 1 ص۲۵ تیه . بل سرت رلیان تراسیمت له شیم شاید اینهم دردی باشد ازهز اران دری .۰ ۰ 0 براي : تال یش یس ی شر ۱ داللای های رود ۷ | نی وت اب ال نع مالیا بت لاح کر تسم دالر بود گه با ضوی و استمدادی که دا ٩‏ یال فعالرت کب کرددام میتوان قتزال خوم + فی | رم و تسریانی که د اقایل زب 0 مت تاه «ص نت بت ۲ ۰ هد وا ون یی ‌ ۳ یر ال فت: مسا یتست الب تاتتتسسلن. لو ۰3 ونم تا یل ك-ِ از لف ار نع تم مر ایس لیعر ۳3 تیا ال ها تسس ات حیتمای دازر تیر اقب اف س‌ 1 ۳ اتعانات. این بات‌کده دک به سوالی. شده توف نصع از سئوالات سینما ی ۳ اعد مر ای یا لی سور ال ی چید تالی از یل سازن فلا فیلم را نام برید بیدا فیتد ا له نا جوا نف یات‌داد «الیعارف کو چك سینمائی قشیه حل, مت ] ر شورء هقدحاتی نوست بهدین فیلم وتقد آن سید ۰ دو قیلم کوتاه آر مر نهای قیلی نان ذانس شده بود.و حر ار را ۱ له لو ۱ د که هر بینننه. م داد شی‌تعاوت فب! يد انح له عا بدا ر صادر یات تن فىیتالم هر اوراق له 9 اک میتواند تعاهی نعلر ات زا فول کد | ید از ۰ اون تور اوبت با فقصاحبه رسید کسه الحق خندداز ترین قسمت آزمزن ایت دانشگدم بود ۰ یت تلور ان عمتتکل شب بو ۱ کل ه ساسه ان قیسر | ۷ این شا دنه نت مد »۱ س + قشاتالن هم لارد ۱ انگشتری بر لیان گر ان فیسته *بشر طی یب ضالی حواهد شد. له نه لاس تلمیانی را بالا بیاررد و یمد اصاز »دهد که هد به آلست الم« یگتتر کی 8 قلماا نار و آن سی لایارءه ا بوسه‌ای ال کل وخ حسر ات تلا نم رت سر و خق معمول ‏ توافق‌مینود در لاپار»ه که تاد جنين, مخاوشی ار سوی انم خاسمها هستد ؛ به ی‌بخار ی بحمکی فرستتد» النگشتری : اعتراضی 4 اسر ان میکتند عرا از ت 1 نعسله یل ۶ نیا به يكث بوسه بح دراضی تده 1 در حالیکه برطق سابقه: ای و ادن 8 لیر خصیاات سای سای 0 ۲ تیا را ند تا ستاو لاه ی لا تر ده و میکند ٩۱‏ ناب ر لران ۳ آور اه تشن از دست: دادهام لت و رد بقع بعه ختم و هبط. بقل شد » رلن. درستم قسم ز ستته اعند. اداعهد بندهدا و می‌گو اد :5 اآهنتی, بسیاو دارد. نرساره تصرف ۷ ال اس . لیا سط‌وو لر + جکونه آواز اصیل ابر انی با « استر دپ تب و» وقیح آنچنانی در هم میخت ٩۱.‏ نزمهای مسقلی و عمینطور . مزعمره گودن مد‌اوم وابستی وشاعپانی و یه وحه و حره. که از جا در مپررم. بااین لسور که طقس عقة ار گلفنتی بر ال س‌ابر و گر دن یاه # ندیی» عم گفانت مپکند. نرحالیته نصید. سانعا ت دادن تثافاث سرونی وبیرونی آادسهالی استه له باشرحم فرسه و عاحیا حتم نیا با می ات" ِ 1 » ی ۳ رورش سا همه اش ۳ آقای : رقیمی که ۱؟ ی الا شن رو هیررای دوم اساحته تریمی! و آقای قییل ‏ ز له دگدري تیاعی هایان را درعتر اریسن وگ و تاتر ابر ورش] شید ۱ عم ار تور بل با ل ایا یا[ دنه وید ۲ ی غجسی ال خندد او در ای 3 و ‌ ۹ 1 ۱ 1 1 7 سح یمتا استفت ات زر ار شسسته ۳ !۱ ول تست ال آوبا اس ی تاهران در سلجوفیان را نام برید ؟ چند بیتی از لیما یوشیی یا فان شاعر بحوانید" از ميك دادائيسم يكك نقر را نام ببرید پدرت چند سال «ارد و آیا سربازی رفته‌ای ؟ فلان موزیین خارجی چند اثر دارد ۱ و غیرو.. صرق« که اکثر سنوالات بتگی به مینما و میزاز: استعداد و علاقه شر کت کنننه ندافت شما سرپال. نارئین خودنال را اتید از شمر‌اي‌دوره سلیحه قیاان و با تاش دایم ستفات هیک دید 5 با آفای هریتاش شما و الی فیلم خودتان را موفتاژ میگردید از فالل موسیقیدان خارجی اکه اقظار دارید همه شناسندا يا از تعرا بهر» میب دید ؟* و شا آقای رفیمی وی با پيشنهاد میشود که بنوالات سیتمالی بکید باید بخولید بشما هربرط نت ۲ ۳ الاین ۳ ده عا 5 عم اتان ۳ دوست را بهر تتران گیح میکید و بقول مر وف تب سنو الات تور 1۲ ] ار 5 ستتا او ات ن فبی‌پیجانید جچه کلی به سر اپسی ۴ لز تست ۱ ورب لو ری لسحارد عم ین طلی‌کاز ید * یی ۹7 کذار کته ان ۱ رای مه ال و8 ی 1 اس ای تعیین دوق و ۶ بسحه صموانان سر گنه کنده سوالاتی در مورد رخته افتضایی آنها طرح کنید. 1 : ۳ ۰ : 9 ست. خ ‏ لت تست له بات رای گن ۲ ی زر تسا لبق داورا میاورد برایش برئن بیتنری قاشل نشوند ووقتی هم فیلش, بد بود با آن وضع التضاح وی دوفتی ترنند زبرا اگر فیلمان بود که احتیاجی بسة داشکد. حی‌های برامائيا ندانت ‏ و بر آغر مطلب خواهش میشود بر ای هساحبه افرادعی تخاب نونت که بتراند روحیات و عبزان استمداه خر کت کنده را مر رشته نسوس خودش بنچند ۰ مثلا در رشته سینما اگر کا رگردانی و ستازیواست پا متقد لام است و اگر فیلسبرداری و صائل تکنیگی است یگ ماحب سلاحیت لز این وشته را میت ۲ سر پایان وم مینوم که ه تما چده ۳ ی ی را 2 ۰ و 3 فرسلیو ام نیسته سس ما ز بتراخ طولب تسیز ش باشد و ر شرکت کتدعو فیواشدهدد_ داننکهمعتر های‌شر اماتیك برسی ود افو 39 ی