Cinema Star (November 1978)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

دلقکان دولتی» مشوقان بز رک امیر ارسلان» حسنن کجل و بنگاه نا ترال ۱ #ایران درقرن نیستم ازمحا کمه *قداره‌بندان فرهبت وهبر هر ژاندارك دختر ۱ ساله قرن ۱۳ حظه آماده نودند تا نه دستور فر انسهو حشتز ده 9 هر اسناكشد « آقا» دهان‌ها را به دندند . رل م_گزا رکن الا , روی ۱ , اد ۲ سس << یا نی ۳ | نتاب ای با "۳ ۳ 3 ميا ز از ث ی 9 ۳ بر لا تیا ۳ ت 1 ۱ ىا 3 اسع ۷ ۱ قل ‏ اد لک | باس یکذتا 1 ۳ [ انق 1 ظ 1 ط ی ۱ ظ ۳ ال ۹ ۹ ۱ سا را ر ۱ 1 1 ل ۹ ْ ۱ ۳ آم ال ینید 1 1 ۳۹ اقا[ 1 1 ) تا كِ ۱ 4 .لب 5 1 ۳ 1 شا 1 ظ 1 اتر اس ح‌ 1 1 دق ۹ | 3 ار 21 14 ۳ ۳ سا ,یا ۱ نق را تا ۳ 3 ۷ 1 1 وه | سب 0 . ۱ ۳ ات تسد ۸ 2 ۳ ۱ ظر تال سبته استش, اسیت ۱ و 1 | ۹ 4 اد زر ۳۹ ۱ ۱ عا ال ال | ایلع ۹ ت ا 1 اضر ۳ ۳ سم ۱ ۳ ۳ نت :2 ۳ ۲ بر قلز | ۱ 1 یی فیا ۱ ر ان ۳۰ ض ابا لیا ِ این 8 ی طر اج قلیا 1 سس نان ین اقد.: ظیم 1 و و لگ طت ود ار 3 نی ال | ات ۴ هی ۱ ۰ ۰ چه شا به اف ب جد نی تب الستام ناد ! تاه دو لت 1 ۹ تر .۱ ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ 1 ۳ جانبي ۰ ۳ ۱ ساخت. : اپرا ساخت. جشن گرفست » ساعت‌ها با دلهای پر حون در ‌ کچمل» ؛ تاه تام ال خدند و آنیا ۱۶ ‌ 1 ۳ ‌ || بلف. 1 9 ۳ ۱ 9 ۳ ان .1 ۳ عع. 1 7 ۳ 3 سر هان. بو زارش جمل کرد ۰ و زیر کانه فبه قاب و باران » زير شمارهای فین برای دیکران نبونه کار قرار داشنت و ۳ ۰ 4 3 سر تن رفدنه عصل.ت: بو نان ور کز بعش وا در لا الط ۳" ق نا ۶ او دا نگ له ره ۳ تسج دند.احارء فیس هي ذلف ِ ی جر تن 9 زر > 1 ‌ آ قز ‏ ۹ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱ ۲ 1 ۳ ۱ ال یو ا. 1 تیار فا افنت: اف ۲ ور 8 هت ۲ ۱ قعن_ع. ادا اظ ع ۶ اقا تست ۲ 5 تاف ۷ سجیا_ سر | عر سار ی اقب هم حقت: ۱ "یف تاعیی ۹ اتعاتعاح .یم بندی از ۱ 1 ۳ ۱ ِ عا ا ق | !وی ۳ ۲ |11 یه ف قاس ع ۱ عط اس ( _ ی بل ال ظ ۱ ا ۳ 1 سیر مسا هی 9 ال ت یی بل ی :یا تیا تسکت 9 سل 2 و نس ال در 2۱ ت۳ ٩‏ 6 0 0 سعالت: و ۹" ‌ و| 5 ظ ۳ ال که با جانع کج نو له شست / 5 3 سجن ناگ َ هیاعنات با دیش ط احار ۱ 1 اع رک رع 1 ۱ نها ی ت11 ولد , شکته یرون کلین و« خه واه ۷« و۳ پر طراعای بنزردرد ولی زمانم لال ار میداد «ر ت39 ۳91 لز ۳ ا 1 ۳1 11 ا ۲ ِ ۱ 1 زد 4 ۰ ِ | بش ان _ الم قرع ۷ یا ات تا لت عتتار ) نا تیا اس و عحا فل تا تن داخلی ‌ از ی شم امد ت | زد انتة سا زر وی و ۳ ۳ 5 نله ی و 1 و هد 3 ۳ 1 ما 1 1 ۳ او و ۴ ۹ ۴ ها چیری عرد. بود بنام تثاتر و همراه ود کثاندید » با هارون‌الرشی_نوار ما را از دل خالك و از درون عوهت اعدی اجرایش زا ادامه دهدو يار یافشال ۳ نت .» ت ۳ لیا بت ۳ ال ۴ # ۷7 آن ایا وحم ۰ الذیقه انساز* بلعینند و دم ایتان جون شوه ات بر فصند لجر ون ۱ از 2 ۳ باز از های حهان بت لاز ٩‏ زر مد ۳ 1 ۳ 0 ی 1 از لو 15 سر اُ خن تن فا گم بنذ ‌ و اک رن ان سستا. ۸ تبدپل کم عهابی تقلب #لیجتت با 9 فا ك ۳ : "1۳ مس ۱ نیت عنان اسر اعابی از سر گروه کر ۲ آلگاه 9 عم آ* » سا ۱ اسآ ای 8 دیگ ام .4 اه یا تسیا هیا ۴ سیا مق ین [ 3 ز آیع ۱ اس تا آوز بد ۳ 1 اج 1 ال فیلت دم ۱اقتیب‌خوان ۱ انس بل صسد ۲ «بفد‌انند» ویر ]۱ ,اش از سسنه‌ها ارس ل دیف لو تنل ۳ ۳ ار لا و وه اند بلفالی ۱ ب نت ریب ‌ ف‌ نی اانیه... . س ون ۳ لب ال ِ ۳ ۱ | 1 ا ان وم ۱ ۱ ۳ بر لد گاان ۸ و مه عم ی ته ۱ 0 1 بالات ستمر دی انا ای ۲ 9 «#ر ای ۲ ۱ 1 با فر اغه خی 3 و با ان تفای قیة. نا ِ" ند اند کل 8 2 با ۳ 11 گة سر ۱ ال اس با با تم ظ با [رز بای لین لا پا اس ی سپالر لش لصا سپ ۱ | ل ۴ اسف سرا که انتدار سا سس ۳ ان مات گ چه 7 " ٍُ اسر ات ۲ را واث!/ هیگر ند ك هرق مز راد اهر ارسازان تس وایا :۱ : 5 ۳ اوسم شوفالی خوده برسد. ۰ جنلو له سر . تاهل و مق است که ابر آن ترقرن ۲7 صفحه ۱۰ -_ شماره ۲۵۷ ستاره سیثما