Variety (October 1949)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.
We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

FitiDbys Ixmloi Mask Hal Varieties' £?^SfJJ*Jl®II*,!A.J.BalalBB$TeleTedBi« Sea Grossdtt 2S(IG in Caudba Tour '“’“*“^“■*-'=-55:1 /►«.... « OH 4 H ll» 7 ^ ill«7. A A ff »i r t»d> Two Now Bfitfl V wmibf mH •_ ^ d thm OiriHi •f tM tka ilL DHiUk - It VM Ml ikH IlM !• kH Roxy Shows New Look Vtoll •KtHiT *■ mT Ai vk* iiji> irr MKMtfefw M Ik# MMwkic mm it k#«M pkmmmd , 4 ^ ?*•••• Mtfk tkv 0#k W apw fliarrvr, lk##lrr, k kjr lu I^r^wmo Tlieill In Tk# Cr»H L###r - \r#rtiir. A. J. k#Ufe »!• 0 » Jaaitra'jWM M ^ >» » »«•»■>»■» • Omc VtT dr Pm*' * I **** 0 *» ••t .kmi tH. V lamd •UI ■ U Ctawr .. «w *1 _ 1 (»d •• ifc* 5 Teui 01 Kkoiuiires _r Ar«’t Spcniiig Htdi ••« -7i,p» .• f##liir#t l#r#| > ^ t#«#H- Tk# flan# «tn for tk# kovy ••# mt tk#«i %• k#M Ika TW#tr# WNk Ikit 111 1*^11 Mac# Mkl# la Iw^raat tk# Mkc>l at an pmtU af tk# » ai- will k# aki# la auk nira«r# aM tk# ^ ' ■ tH a A I r ma atIr t (ilk#r amrataiiaa. "Ealaa ak#r# Faraik? Tak# # kaa Calaa OraM**. rtM Ik# ra- ' Cwyikkic tM I'ai Wat kr#«. aa« t94.T00 pt * Ilka tkal f a aiaa* tkaa am4 a rart#t) mi slkrf acift. • ar# ■ ■' . mKi.(m-r*,!.* - fUNGUNG ORCUS’ 150 G HoaIi in I tiMr i a t M • Mi«Ht#4 Hatforai la ga kkaHljr a##r tk# ^ ^ I,, ^ fantligkit rIMaa at la akHkrr wHhHi all! Ik# alll O#' C* — tk# Hallat. OH 4 Ir# akaa wM k# tk# la#l far ikM T#»^ williaaaireo mickf kr w«||| am rv/vafv rAID ' •##### arltl k# aMk# la a 4 a« ar ta .r'«jrr, j*s ^ F*» .5rt.s2^i4«. *06««»«) Ru* rri!:s.-r£? >k#«# parts Dallas far la-^ tkiraca tVt 4 la aarraat aa It • aMaak raa •*.*?” ' !?*• f ** *” .*?•*' «*•" Ft, flHHImd «—■ Thr» ll *r rlahs. a kaorskaa al Ik# Attaipkas 2 » vllk W S*DAY H^OOO STAND I^ krok# an' r#rarok far #« ^^^alMl# aa ranakt's laifiai Mallyaaat fkl 4 r«pp% «. aic«r«t aNary imt# allrakta# ik# '4t s#mi«m ^ "mH II mm k#r# ki# Aaias af aarliai# k»at tat karaaai mmd Um%$€ rarpwaiiaa mi Aai#rtra | 444454 ™ -nhrria 4»kaa( ZS hT lal* U Ikl tpa kM 7t art. aarksat i VLISl^TiriM^k..^^ PHlPN far rrtwaa# k« Kiapir#-rai' tn#a4sar# far kmk wrawaaw #"^:rk#r#^Tr.i^T:Ma.a.w.ik#At.—aoart ”^SiiIm ftlaaa Hall VariHMa* J* ? awM samM *#asaa HaaM ^**^* ^^ *' far llgkl#r tak# Haa#v#r. tk#r# kaa tk# flkaairark. Olaaa Mr •* la #v#r tara aal fat aa a#r# laraawawa far laal tw# pwr- i artk> s aaaiwatrat la Olaaa Mr 4upU« M aa for Ik# rail Msol »»Mia g #aw#a» f#H C'arlkt. aa Ma aaly rairkall far Ik# ••• •^••at tear •kaa raaki kaa# aUy#t aaatk#r •kHikria k.*al|af kfarw^ .*1 ii« Ami MM-a kaiirr kal#i aat a laral kapp%*a. kogfrai aH#ry k#r# lag ap a tiaa-a#aaua raa Ikal krook •* pMMiMata a Ilk 2 71S 73t allra4iac ik# '4t M ta tk# (tirarlar. atll k# AH k aapfc fatar# lal#al k##a faratat a fril. M*s a^ tkal lk#r# altl k# aaaa# r#« la Ik# kaaa# laalaH k###aa# af Ik# a#a aHaa*a •ktiMw la pH Ma at r Hall VariHiaa k iM tahr Ik# krai nmiak waak# iMip# M rlsft Caaaka la IP %#ara kp k tkr aMM aa r rr w tat Umiak ^ mat MtraHtaa #tr#r la wlsa Ikis *"•* raaM kaa# «4ay#k Urarkiap ta rm#«l M tfl#r kaakay •! mtr ar tk# fimwt Pttikl Taraala aka arraagril nkil# r#r#tpf« a#r# .kaaa awar ain k# kark a#yl ,% ' k**slyaf kparr* PA Tk# kr^ waak# wkaa far tal#r- **** ktak# #ir#a k Mai#. IkriHtpk k#rr akaal a aaNilk m-i arkiap la l.akr. _»ar • k»%appoNal»#al aak N ' ‘ a«i Mill paak k#r# ** kaaktfal if tk# kip tk#atr# # 4 #. rw#r. Ik# kriap rHala#k far, Ikr fka# kraav C t wak a ma falkmw ik# rral «kaa aPk tTIkrl Walrn slairk far 'Jarar afirrasrk sak Taar MaHia II a#rr Vark. flap frapriara f'kirapa Apaksar aak kail# ailk ^ aply Ikr## ar faar rrally kak kata lias. Ik# T>l#rs aak Hkrr it raaiiaaatli -aM#r kaak raaita la T< as tk# laM •rrk Iki Abbott i Coitcio Bdsi Aigla) la Brit Toa _ ^ ^ IWlUaaak , OH 4 M aL at m t ' IP* • Dars#y mas tk# laM •rrk Ikraapk ^ ^ ^ ^ lOuKr Kd? Sy IWHv* lartakiag a Map al fart karik - l^a j w, , > milmrm4 Akkall tak l a# SsU to Sfidkatc la 43G ^ jr-^ '^•‘*** Miaal k#aHi OH 4 KofalkOk RnlOk Malkar k#ll| t aas talk Iks* (>n KHoTWlillf •#k la a Cklrap# ftaap k#ak#k *. ,*, _*. . ky fM# Araalk Jmr MMi f^r l araarsir T^ It aiH k# rraraita U Imh aat mi Ik# krark't lap la- tkl# la saartr la CltMa tksatrsw m *' Aakr* k#aa> Is is lar IP* .dM b> Ih. . ^77 am tovTkTT iT • P>^> •" ’M*' ###Hi^ OH 4 j aMk Mnap of pras lariat I# Mlaa MaHlap a#sl iaa# Orak# olaa ksaptiap ssatilar kay ••• >1 Ik# <TM raws# It u Capitol a s »%r •r aa tk# %H Tart my. ailk rapMal Pa par walls# Mrarlla# aak : praprr osaral % isMMS ~ Tk# Iaa stairs ik# MiM k# srrtiaptairk ky kis la Am taarkia# ar parriMs. is iMaHrk la k af loo prrfoaassarrs a kay. aak raa aai taarat tflrr 11 SO p ai mm Ik# Map#. mi kaws aakrr IP firit aakrr It aas *—nri plarrs af mmmmmmtmmt aflrr • p m lidwck Vasde Dkcs MAXINE SULLIVAN clitttiinT CAFE SOCIETY lOOWIfTOWNI JACK BERTELL pa OH 4 tk# **ta#k loM tk# isaaay Par# •I Ik# I'ka-apa, OH 7 MHOS aak Araa H M Ik# l'‘sra»yal Miaarspalis OH IS ktsr Marpky m sH fsor tk# StooMt ilak < oNMMtl klafVs taas tkr 4 liroak iNk Op'ry** aill k*> sa #tH« iwaomoat skaa fosr tk# f alary Isratrrs ok Aaorra'a al ktasa* €'M« Cirl II Hilwar Fral as wkta far itol. tS kas AAaa M aas, raai r kisa as krakli f*slar# Mllatakr# rrwaairs Mar'tiw fki St Taiia lap. C‘ K^, rrs aaors kssr t ksa t OH SI t'irri# TTak iHokapa# aflrr spa# aaf laar al llaaaii aak Ik# l*kil*p^ pMir* OH I ISaaa Marts a#a pHiry al Ik# n#Mi kaiH SI li#a*s OH t. aflrr MMM M a#a Mlllaa k rrW tlM ITraaa# ktw MM# Ik# llialraa. Lyaas III. Ikl 4 ia#v n#irksB aak n# 44 y kaawrr MMa tk# rtaasr, Ualalk. lirt A Cilra's far Iaa >s % MTtiCI HOiNE sid HOWARD Locwrt STWACSU. Carrpptfp Mrs ST LAFF AUCTIONEER < Sensational Audience Participation Riot PAUL BENSON - OF>ENING OCTOBER 6TH • RKO PALACE NEW YORK • WEEK Of OCTOBER 13TH • RKO BOSTON rh 0 tsk$ to DAN rffKNOlY iNtfcnoN ^Ai WUOH ISOI Ykili dw